Pozvání na cestu SZ1

25 Smlouva na Sinaji - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkolem z obrázku je možné začít. Děti mohou deset nejdůležitějších ukazatelů vybarvit, zakroužkovat, nebo zatrhnout. Můžete je také zvětšit a vyrobit pro děti skutečné ukazatele. Je také možné se jich nejprve zeptat, které z nich slýchají doma nejčastěji a zda se jim zdají důležité. Pokud se jim nebudou zdát důležité, vyzvěte je, aby tedy sami vybraly ty, které pokládají za důležitější.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
SMLOUVA NA SÍNAJI
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Dar Zákona na Sínaji

24 Na cestě pouští - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Kreslit obrázek do kruhu uprostřed mohou děti v rámci motivačního uvedení. Kroužkovat rozdílné významy bude asi lépe až po vašem vyprávění. Může to dělat každé dítě samostatně, můžete to také dělat společně při rozhovoru o tom, co Bůh darem many lid učil, k čemu jim dával možnost a kdy se teprve na lid rozhněval. I při samostatné práci je ovšem třeba výsledky společně probrat a hovořit o nich.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
NA CESTĚ POUŠTÍ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Na cestě pouští

23 Přechod Rudého moře - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
23
Biblický odkaz: 
Exodus 14,1–31
Biblický odkaz: 
Exodus 15,1–21
10,00Kč

Příběh můžete dávat dohromady správně popořadě různými způsoby:
1/ Samostatná práce – Rozdáte dětem pracovní listy a bible a vyzvete je, aby si příběh přečetly a samy se pokusily seřadit rozstříhaný příběh tak, jak jde správně za sebou.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
PŘECHOD RUDÉHO MOŘE
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Přechod Rudého moře

22 Hod beránka a vyvedení z Egypta - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
22
Biblický odkaz: 
Exodus 11,1
Biblický odkaz: 
Exodus 12,1–36
10,00Kč

Ustanovení pro Hod beránka můžete v Ex 12,1-36 hledat společně, nebo můžete hledání zadat dětem jako samostatnou práci s biblí. Přiřazovat význam jednotlivých ustanovení nechte děti nejprve samostatně. Potom si jejich návrhy společně přečtěte a ptejte se dětí na důvody pro jejich volbu. Pokud možno nerozhodujte sami správné řešení, ale pokuste se k němu děti dovést v rozhovoru, při kterém budete mluvit o důvodech.
Můj návrh:

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
HOD BERÁNKA A VYVEDENÍ Z EGYPTA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Hod beránka a vyvedení z Egypta

21 Mojžíš a Áron jednají s faraonem - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
21
Biblický odkaz: 
Exodus 4,29–31
Biblický odkaz: 
Exodus 5,1–23
Biblický odkaz: 
Exodus 6,1
Biblický odkaz: 
Exodus 7,19–25
Biblický odkaz: 
Exodus 10,1–9
10,00Kč

Odpověď na otázku v horní polovině pracovního listu můžete hledat společně během nebo po vyprávění, nebo ji mohou hledat děti samostatně tak, že jim rozdáte bible, aby si úryvky samy přečetly. O spodní polovině pracovního listu nejdříve společně mluvte.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
MOJŽÍŠ A ÁRON JEDNAJÍ S FARAÓNEM
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Deset ran egyptských
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem

20 Mojžíš povolán k záchraně - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list obsahuje převyprávění příběhu, které se liší nejen v jednotlivostech, ale především v duchu (Mojžíš jako uvědomělý revoluční vůdce boje za svobodu. Vysvobození je dílem lidské uvědomělosti a revolučního úsilí, jehož je Bůh pouhým posvěcením.) Můžete jej dětem rozdat na začátku, aby si jej přečetly, a zeptat se jich, zda si myslí, že autor příběh převyprávěl dobře.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
MOJŽÍŠ NA ORÉBU
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Posvěť se jméno tvé
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Mojžíš na Orébu

19 Poroba Izraele a narození Mojžíše - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
19
Biblický odkaz: 
Exodus 1,7–22
Biblický odkaz: 
Exodus 2,1–10
10,00Kč

Práce s listem předpokládá znalost příběhu, použijete jej tedy po vyprávění či přečtení oddílu. Trojúhelníky, ve kterých mají děti hledat, jsou trojsměrky (tj. hledáte slova v obou šikmých směrech odshora dolů a ve vodorovném zleva doprava). V obou je, kromě jiných slov, ukryto slovo „strach“ – strach vedl faraóna k ujařmení Izraelců, strach vedl porodní báby k blahoslavené neposlušnosti.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
POROBA IZRAELE A NAROZENÍ MOJŽÍŠE
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Otroctví Izraele a narození Mojžíše

18 Smíření Josefa s bratry - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
18
Biblický odkaz: 
Genesis 42,1–29
Biblický odkaz: 
Genesis 42,36–38
Biblický odkaz: 
Genesis 43,1–9
Biblický odkaz: 
Genesis 43,15–16
Biblický odkaz: 
Genesis 44,1–20
Biblický odkaz: 
Genesis 44,30–34
Biblický odkaz: 
Genesis 45,1–15
10,00Kč

Pracovní list vychází z obrázku pro mladší děti. Ohledně využití horní poloviny proto odkazuji na metodické pokyny k němu v „Pozvání na cestu“. Dolní polovina pracovního listu vybízí děti, aby pojmenovaly změny, ke kterým bratři i Josef dospěli. Některé vyjadřuje už obrázek s rozdíly – např. bratři už ztrátu protežovaného bratra nevítají, ale jsou z ní nešťastní.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JOSEF SE SETKÁVÁ SE SVOU RODINOU
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josefova zkouška a smíření s bratry
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josef a odpuštění

17 Josef v Egyptě - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Biblický odkaz: 
Genesis 39–41
10,00Kč

Pracovní list můžete využít buď při vyprávění nebo po něm. (Na samostatnou práci s biblí je tento text poměrně dlouhý, ale i ta by byla možná.) Děti mají nejprve podle vyprávění označit jednou barvou to, co s jednotlivými etapami vyprávění souzní, a druhou barvou to, co je s nimi v rozporu. Mluvte s dětmi o tom, proč tu kterou možnost vybraly.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JOSEF V EGYPTĚ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Osmé přikázání: Nebudeš krást.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josef jako superhrdina

16 Josef a jeho bratři - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
16
Biblický odkaz: 
Genesis 28,10–15
10,00Kč

Levá polovina pracovního listu se týká biblického příběhu, pravá situace dětí. Levou tedy budou doplňovat při výkladu, ať už zvolíte vyprávění, společné čtení nebo samostatnou práci s biblí. Pravou polovinu můžete použít buď při motivaci nebo při aplikaci biblické látky. Společně potom můžete mluvit o tom, v čem se obě poloviny shodují nebo liší.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
JOSEF A JEHO BRATŘI
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Osmé přikázání: Nebudeš krást.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josef a rodina
Syndikovat obsah