Pozvání na cestu SZ1

VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Původ materiálu: 
Pavel Klinecký
Biblický oddíl: 
Jan 20,1–18
Ž 16,8+10 Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě.
 
Liturgické čtění-J 20,1-3
 
KLÍČOVÉ  POJMY,  DOBOVÉ  A  TEXTOVÉ  SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
V4 Vzkřísení Páně

JEŽÍŠŮV ZÁPAS V GETSEMANE

Původ materiálu: 
Pavel Klinecký
Biblický oddíl: 
Marek 14,26–52
Ž 22,2a+22,b-23+28b
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? A tys mi odpověděl.
O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů.
 
liturgické čtení-Mk 14,26-31
 
Číst dál »
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Odkaz na píseň: 
Vy silní ve víře (SV382)
Odkaz na píseň: 
Vím, Pane, sám (SV371)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)

BALÁM A BALÁK

Původ materiálu: 
Štěpán Janča
Biblický oddíl: 
Numeri 22,1–36
Biblický oddíl: 
Numeri 23,11–13
Biblický oddíl: 
Numeri 23,25–27
Biblický oddíl: 
Numeri 24,10–19
Ž 125,3-4-Nesetrvá žezlo zvůle na údělu spravedlivých, aby snad nevztáhli spravedliví své ruce k podlostem. Hospodine, prokaž dobro dobrým, těm, kdo mají přímé srdce! 
 
liturgické čtení-Nu 22,1-6
 
KLÍČOVÉ  POJMY,  DOBOVÉ  A  TEXTOVÉ  SOUVISLOSTI:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
29 Balám a Balák
Odkaz na pracovní list: 
29 Balám a Balák - st
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (EZ697)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)
Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)

BRONZOVÝ HAD NA POUŠTI

Původ materiálu: 
Jan Trusina
Biblický oddíl: 
Numeri 21,4–9
Žalmy 125,1-2 -Poutní píseň. Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně. Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.
 
liturgické čtení-Nu 21,4-9
 
KLÍČOVÉ  POJMY,  DOBOVÉ  A  TEXTOVÉ  SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
28 Bronzový had na poušti
Odkaz na pracovní list: 
28 Bronzový had na poušti - st
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)

VYSLÁNÍ A NÁVRAT ZVĚDŮ

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Numeri 13,1–13
Biblický oddíl: 
Numeri 13,17–33
Biblický oddíl: 
Numeri 14,1–38
Ž 56,12 V Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk?
 
liturgické čtení-Nu 13,17-21
 
KLÍČOVÉ  POJMY,  DOBOVÉ  A  TEXTOVÉ  SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
27 Vyslání a návrat zvědů
Odkaz na pracovní list: 
27 Vyslání a návrat zvědů - st
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)

MODLÁŘSTVÍ LIDU

Původ materiálu: 
Anna Lavická
Biblický oddíl: 
Exodus 19,1–25
Biblický oddíl: 
Exodus 20,1–17
Ž 81,12-13  Neuposlechl mě lid můj, Izrael mi povolný být nechtěl. Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem, ať si jdou za svými plány.
 
liturgické čtení-Ex 32,1-8a; 19-21; 30
 
KLÍČOVÉ  POJMY,  DOBOVÉ  A  TEXTOVÉ  SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
26 Modlářství lidu
Odkaz na pracovní list: 
26 Modlářství lidu - st
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)

SMLOUVA NA SÍNAJI

Původ materiálu: 
Anna Lavická
Biblický oddíl: 
Exodus 19,1–25
Biblický oddíl: 
Exodus 20,1–17
Žalmy 81,10-11-Nesmíš mít cizího boha, nebudeš se klanět cizáckému bohu! Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě přivedl z egyptské země. Otevři svá ústa, naplním je.
 
liturgické čtení-Ex 19,3-11
 
  • KLÍČOVÉ  POJMY,  DOBOVÉ  A  TEXTOVÉ  SOUVISLOSTI:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
25 Smlouva na Sinaji
Odkaz na pracovní list: 
25 Smlouva na Sinaji - st
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Otče náš, milý Pane (EZ433)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)

NA CESTĚ POUŠTÍ

Původ materiálu: 
Jiří Gruber
Biblický oddíl: 
Exodus 16,1–5
Biblický oddíl: 
Exodus 16,13–31
Biblický oddíl: 
Exodus 17,1–7
Žalmy 136,1+16a+25  Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Svůj lid vodil pouští, veškerému tvorstvu dává pokrm, jeho milosrdenství je věčné.
 
liturgické čtení-Ex 17,1-7
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
24 Na cestě pouští
Odkaz na pracovní list: 
24 Na cestě pouští - st
Odkaz na píseň: 
Oheň plál (SV234)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)
Odkaz na píseň: 
Pane, slyš náš hlas (SV248)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Modlitba Tomáše Moora (SV56)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Spolu lámejme chléb (SV305)
Odkaz na píseň: 
Moudrosti poklad z nebe (EZ446)

PŘECHOD RUDÉHO MOŘE

Původ materiálu: 
Jiří Gruber
Biblický oddíl: 
Exodus 14,1–31
Biblický oddíl: 
Exodus 15,1–21

Ž 136,1+13a+14-Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. On rozdělil Rákosové moře ve dví a převedl Izraele jeho středem, jeho milosrdenství je věčné.

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
23 Přechod Rudého moře
Odkaz na pracovní list: 
23 Přechod Rudého moře - st

HOD BERÁNKA A VYVEDENÍ Z EGYPTA

Původ materiálu: 
Lenka Freitingerová
Biblický oddíl: 
Exodus 11,1
Biblický oddíl: 
Exodus 12,1–36
Žalmy 136,1+10a+11-Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Ranil Egypt v jeho prvorozených a vyvedl Izraele z jeho středu, jeho milosrdenství je věčné.
 
liturgické čtení-Ex 12,21-28
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
22 Hod beránka a vyvedení z Egypta
Odkaz na pracovní list: 
22 Hod beránka a vyvedení z Egypta - st
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Svobodná zem (SV288)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Oheň plál (SV234)
Syndikovat obsah