GEDEON

Původ materiálu

Klinecký Pavel

Pořadí v lekci

37

VSTUPNÍ VERŠ

Žalmy 84:5  Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.

6  Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť.

 

LITURGICKÉ ČTENÍ

                         Sd 6,1-6 

 

 

1. KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI

- kniha Soudců, její zvěstné schema, role soudce - viz předchozí úloha

- Gedeón (lamač, bořič), byl nejproslulejší mezi soudci. Vedl Izraelce v boji s Midjánci, kteří byli další metlou Božího hněvu na zpronevěřilý lid izraelský. Povolán byl prostřednictvím Božího posla. Z bázlivého mladíka, který se vymlouval, se nakonec stává důsledný zastánce Hospodina a likviduje kult pohanského Baala. Na jeho příběhu je zřetelné, že soudit znamená zastat se ohrožených a vysvobodit je (6,14; srvn. 3,9).

Ozvěny a asociace významu jména  Gedeón (lamač, bořič), můžete dobře rozvinout do osnovy - co všechno musel Gedeón „zlomit“ a „zbořit“, než bylo „zlomeno jho Midjánců“.

- skladba vyprávění o Gedeónovi je typická pro příběhy o soudcích. Děj je bohatě rozvinutý: nejdřív je povolán mladík zrovna se chystající k útěku, potom vymaňuje ze závislosti na pohanství svou rodinu a spoluobčany, u svolaného vojska provede "prověrku" ryzí víry, s hrstkou věřících obrací na útěk nepřátelské vojsko. Příběh tak zřetelně dosvědčuje, že má-li mít vnější svoboda smysl, musí ji předcházet osvobození lidského srdce a mysli.

- povolání Gedeóna (6,11-24) - nese podobné rysy jako např. povolání Mojžíše (námitky a výmluvy spojené s vědomím vlastní neschopnosti; bázeň při rozpoznání Boží přítomnosti). Ještě důležitější je, že se hned v pozdravu Hospodinova posla ozývá nejzákladnější Hospodinova výpověď a zaslíbení: „Hospodin s tebou“. Tak jako byl Hospodin s Mojžíšem, který vyvedl Izrael, vyvede nyní z midjánsko-amálekovské poroby Izrael Gedeón. Gedeónova “síla“ (6,14) - spočívá v ujištění, že slovo o Hospodinově solidární blízkosti a osvobodivé moci nezůstalo starou písničkou Exodu, ale pracuje a koná i tváří v tvář aktuální vině a zbídačelosti Izraele. (Podobnou funkci má i způsob přijetí Gedeónovy oběti - vyšlehl oheň, jako když poprvé na poušti obětoval Áron - Lv 9,24. Tuto část však můžete při vyprávění celého gedeónovského cyklu vypustit)

- jako nepřátelé jsou jmenováni Midjánci a Amálekovci. V biblickém podání hrají Midjánci dvojznačnou roli. Jednou jsou to až přátelští souputníci Izraele - Mojžíš na útěku z Egypta žil právě u Midjánců a oženil se s dcerou jejich knížete Raguela/Jetra (Ex 2,15; srvn. Ex 18,8-12). S ním byla spřízněna i Jáel (Sd 4 a 5), která dovršila vítězství soudce Baráka. V Gedeónově příběhu však vystupují pospolu s Amálekovci, což je nepřítel příslovečně zákeřný, který si umí troufnout na nezaštítěné a slabé (srvn. Dt 25,17-19), a stávají se z nich spojenci právě v podlém ožebračování Izraele a drancování zaslíbené země (Sd 6,3nn).

- duchovní vyprázdněnost lidu charakterizuje údaj o "dvou svatyních" Hospodinově a Baalově. K Hospodinově náleželo posvátné skalisko a 'dub', k Baalově oltář a posvátný kůl. Po zápalné oběti na Hospodinově skalisku dostává Gedeón rozkaz zničit svatyni Baalovu (posvátný sloup a háj) a obnovit oltář Hospodinu. Tak má obnovit jedinečnost a výlučnost vztahu k Hospodinu. Vykonání rozkazu vzbudí náboženské pohoršení a strach sousedů (Baal se pomstí). Pozitivní roli sehraje „včerejší modlář“, Gedeónův otec - syna se zastane proti náboženskému lynčování a i když ne zcela veřejně, přece jen vtipně vyzná víru, že nikoli Baal, nýbrž Hospodin je skutečný, živý Bůh (Sd 6,31).

- Duch Boží Gedeóna  „vyzbrojil“ (6,34), dosl. “oblékl“. I takto dává vypravěč najevo, že Gedeon je zmocněn pro určitý čas a určitý úkol.  „Biblické podání dává najevo strhující prioritu „ducha odjinud“ (ne tedy z vlastního nitra), aby tak upozadilo kvality těch, na něž tento „ruach“ (duch) přišel.“ (Milan Balabán, Bojovníci a trpitelé, str. 33)

- „prověrky“ bojovníků: nejprve zazní výzva, aby odešli všichni bázliví (Dt 20,8). Bázlivost je dokladem nedověry (Dt 30,3n). Kde to jen jde,  hledí příběh vzbudit a posílit víru, že Hospodin je mocen darovat vítězství i proti mnohonásobné přesile.

- prověrka u pramene Charód (Třesení): jde o posvátné místo, kde bylo uctíváno místní božstvo. Prameny a studnice byly v zemi chudé na vodu. Zvlášť posvátné  Božstvo mělo chránit vzácný dar. Pro Izraelce je zde skryta jedna z pohanských nástrah: budou respektovat uctívaného náboženského “patrona“? Přizpůsobí se při čerpání vody i pohanskému přesvědčení a obřadu? Pokleknou, aby vzdali úctu?

- vyprávění o snu (7,9-14) - je určeno jako „soukromé zvěstování“, které má Gedeóna ujistit, že Hospodin skutečně dal nepřátele do jeho ruky (7,9). Gedeón to nahlas slyší od nepřátelského reprezentanta (v 14). Toto slovo povzbudí jeho důvěru i odhodlanost - a „evangelium o vítězství“ nese svým spolubojovníkům (v. 15). I když ještě nevyhráli, přece už si mohou zpívat „srdce mé to ví, už s tím počítá.“ Můžete ho zařadit do vyprávění pro střední a starší školní věk.

- noční přepad nepřátelského tábora: izraelští bojovníci "si zahráli" na noční démony (útok se děje o půlnoci), proto rozžehli pochodně a troubili na rohy. Nepřátelské vojsko propadlo děsu z toho, že na ně zaútočili „duchové“ izraelských hor. Společenství, vyzbrojené vlastně jen protimodlářskou vírou - a povzbuzené zvěstí o hotovém vítězství - přemáhá nesrovnatelně lépe vyzbrojenou mnohonásobnou přesilu.

 

2. ÚSKALÍ TEXTU:

- nesmíme Gedeóna vylíčit jako bezproblémového hrdinu. Není ani loutkou v Boží ruce. Tak, jak se osvobozuje z pout pověry a strachu, roste i jeho víra, odvaha, vnitřní svoboda a odpovědnost.

- pohled některých dnešních religionistů by Gedeónovo počínání nejspíš interpretoval jako „náboženské vandalství“ a projev netolerance. Gedeón však nebojuje za jediného správného Boha - ale o svobodu od modlářství, strachu a otroctví. A biblické, zejm. starozákonní podání prostě protimodlářské je (včetně toho, že rozpoznává modly i tam, kde je jiní nevidí nebo jim nevadí).

- Gedeónovy neustálé prosby o Boží znamení nemusí být jen výrazem ustrašenosti a váhavosti, ale též projevem odpovědnosti za dokonání svěřeného poslání i za svěřené společenství bojovníků (nevrhá se do boje bezhlavě).

- Gedeónovi byla za jeho zásluhy nabídnuta dědičná královská hodnost. On tento návrh nepřijal s ohledem na theokracii ("Hospodin bude nad vámi vládnout"). Vyžádá si však část kořisti a postaví v Orfě "efod" - modlu, zařídí si knížecí dům. Přes věrnost Hospodinu se Gedeón nevyvaruje toho, že podléhá některým zvyklostem mocných a zvyklostem pohanského okolí - např. víra ve věštecké metody, k nimž byl pravděpodobně určen i postavený efod.

- opakovaná nevěra Hospodinu (Sd 6,1; 8,33-35) by mohla vést k lacinému konstatování, že jsme hříšní a že žádný Gedeón na tom nic nezmění. Citovaný „kající refrén“ knihy Soudců (viz předchozí úloha) však nechce lacině mluvit o hříchu ani devalvovat radost ze spásy, která skrze tohoto osvoboditele byla darována. Spíš upozorňuje, že zápas s modlářstvím není nikdy vyhrán jednou provždy, že se do něj musí pouštět každá generace znova, rozpoznat, co se jí stává svodem, modlářskou tendencí, a vést svůj vlastní zápas. Takto před modlářstvím varují i novozákonní svědkové (např. 2 Kor 6,16nn)

 

3. METODICKÉ POKYNY

V motivačním uvedení můžete s dětmi mluvit o tom, zda se bojí strašidel a nadpřirozených bytostí. Jednu z nich mají na obrázku. Mohou vypracovat první úkol. Při vyprávění o Gedeónovi jim potom můžete ukázat, jak důležité je poznat prázdnotu domnělých bůžků a strašidel a umět si z nich dělat legraci.

Po vyprávění mohou děti sami kreslit „bůžka-maškaru“, mohou ji také vyrobit z různých předmětů a posléze tohoto strašáka představit dospělým ve shromáždění.

Při kreslení nebo vyrábění „bůžka-strašáka“ mluvte se staršími dětmi o tom, co dneska takové mocné strašáky pro lidi tvoří.

 

 

4. POMŮCKY

Flanelograf II - ke Gedeónovu příběhu obsahuje značný počet jednotlivých scén včetně kácení modly, zkoušky u pramene, nočního boje.

obrázekarmády, plenící dobyté území, biblický atlas  (tyto pomůcky mohou sloužit pro celý cyklus vyprávění podle knihy Soudců)

obrázek"posvátného stromu" - česká lípa! Obrázek posvátného kamene - skála v mešitě v Jeruzalémě na místě původního Hospodinova chrámu, muslimská Kaaba; obr. pomníku - co připomíná?

novodobý "kultický předmět"- spořitelní knížka, auto, televizor; kultické symboly - moci vládní (státní, stranický symbol, obušek...), moci tržní - reklamní poutače, značky aut a pod.;

symboly pověrčivosti: černá kočka, věštecká koule, karty a pod.

pro dospělé: Bojovníci a trpitelé (EMAN, Heršpice 1994), kapitola Charismatičtí obránci Izraele

 

5. MOTIVAČNÍ UVEDENÍ DO PŘÍBĚHU

Otázka pro mladší a střední školní věk:

Zeptejte se dětí, kdo z nich je v rodině mladší, kdo má starší sourozence apod. Jaké má postavení mladšího či nejmladšího nevýhody? Má nějaké výhody?

(Zkuste rozhovor směrovat k rozpoznání, že obvyklou „výhodou“ menších, mladších je, že jsou ušetřeni odpovědnějších a náročnějších povinností. Tento rozhovor můžete vésti s dětmi, které jsou starší, ty se zas mohou porovnat s dospělými)

 

Otázka pro starší školní věk

Jaký je rozdíl mezi jménem a přezdívkou? Kdy se označení člověka může stát jeho životním programem?

(Rozhovor by měl vyústit do rozpoznání, že zatímco jména dnes vnímáme jako označení rozlišení, přezdívka, přídomek, může i vypovídat něco důležitého o životním směřování či programu - pomoci si můžete např. i otázkou, komu se říká  „prezident Osvoboditel“, zda děti znají podobná přízviska a co vyjadřují.)

 

6. OSNOVY VYPRÁVĚNÍ

a) poznámky a osnova pro mladší školní věk:

Můžete využít motivaci pro ml. školního věku a na jejím základě vyložit, že Hospodin si nevybírá pro vysvobození zasloužilého a respektovaného - ale mladíčka, kterého postupně uschopňuje a vyzbrojuje. Vyprávění o zkoušce u pramene musíte převyprávět značně volně a vložit do něj i vysvětlení. Nebo ho můžete nahradit vyprávěním o sestupu do nepřátelského tábora a vyslechnutí „zvěstného snu.“

 

I. Motivace

II. Gedeón je navzdory svému mládí a nevybavenosti povolán k vysvobození Izraele

III. Mladíček Gedeón bourá pohanský oltář, který symbolizuje dvojakost víry

IV. Gedeón je vyzbrojen duchem Hospodinovým,  svolává  izraelské bojovníky a testuje jejich víru / (var.: Gedeón vyslechne vyprávění o vítězství darovaném Hospodinem)

V. S třemi sty bojovníky vede odvážný a nekonvenční noční boj. Hospodin dává vítězství.

 

b) poznámky a osnova pro střední a starší školní věk

Můžete vyjít z významu Gedeónova jména (Bořič, Bourač) a na jeho základě zvýraznit jednotlivé prvky příběhu. Navržená motivace o významu jmen umožní zvýraznit, jakým způsobem se uskutečňuje Boží zmocnění jednotlivého služebníka i záchrana celého lidu. Vyprávění může navíc podtrhnout, že Hospodinovo osvobozování neruší ani tak důsledky zotročení, jako jeho předpoklady - modlářství a s nm spojenou ustrašenost.

 

I. Motivace - rozhovor o jménech, přezdívkách a přízviscích

II. Co znamená jméno Gedeon?

III. Hospodinův posel bourá Gedeonův strach a pocit bezmoci

II. Gedeon bourá modlu - a stává se sám „bouračem“- je nazván „Odpůrcem Baalovým“

III. Gedeon bourá modlářský vztah k pramenům

IV. Gedeon slyší sen o bourání nepřátelských stanů

V. Ve jménu Hospodina v noci Gedeon bourá sílu nepřátelského vojska

 

VYPRÁVĚNÍ

 

I. MOTIVACE

Začneme dnes sami u sebe. Každý se nějak jmenujeme. Každé jméno nějak vzniklo a něco znamená. Víte, co znamená vaše jméno? Klára - čistá, Regina - královna, Bohumil - je milý Bohu nebo miluje Boha, Filip - milovník koní, Pavel - malý. Když je někdo v něčem zvláštní, dostává přezdívku, která tu zvláštnost připomíná. Dobrým sportovcům, opravdovým „jedničkám“ se říká na znamení jejich síly podle slavného filmu Terminátor třeba: „Dominátor“ (Dominik Hašek), „Herminátor“ (lyžař Herman Mayer). I jeden komunistický diktátor, jmenoval se „Džugašvilli“, si dal přezdívku, aby ho lidi brali jako „ocelového“. Ocel se rusky řekne „stal“, diktátor se tedy přejmenoval na „Stalin“. Už dávno umřel a ocel neocel, dějiny ho pamatují jako velmi smutnou, zlou postavu.

Je to, co vaše jméno znamená, důležité? Chtěli byste se jmenovat jinak? Jak a proč? Někdo je se svým jménem spokojen. Třeba takový Pavel - znamená to malý, tedy nic moc, ale zase má v Bibli dobrého jmenovce - apoštola Pavla!

 

II. GEDEÓN

Jeden starozákonní soudce se jmenoval Gedeón. Hebrejsky to znamená „lamač“, „bořič“. Mladí by dneska řekli „bourač“. Když je dneska někdo bourač, je to svalovec, bedna, hrana, rampa. Přijde, zvedne, hodí, praští, zlomí. Jako ve filmu. Jsou jich plné akční filmy, a těch, kteří by se jim rádi podobali, jsou plné posilovny. Svaly, chladný pohled, pomalá chůze, blesková pravačka. Prostě tvrďák.

Bourač Gedeón ale takhle nevypadal. Sylvester Stallone by ho hrát nemohl. Na začátku příběhu ho dokonce přistihujeme, jak prchá. Zemi, v níž Gedeón žil, totiž neustále napadalo nepřátelské vojsko Midjánců. Nebyli vždycky nepřáteli Izraele, dokonce sám Mojžíš měl jednu Midjánku za ženu. Teď ale, za Gedeóna, Midjánci škodili, jak mohli. Vždycky se přihnali, ukradli co mohli, pobili, vypálili, odjeli. Už to nešlo dál, Gedeón jednoho dne rychle sklidil úrodu a chystá se odjet.

Spousta akčních filmů začíná tím, že hlavní hrdina nebyl žádný hrdina! Dobře, máme tedy v Bibli akční film. Sledujme ale jedno: co je příčinou toho, že se z nestatečného chlapíka během filmu stane „bourač“ a tvrďák? Obvykle to ve filmu způsobí touha pomstít se, hněv na nepřítele nebo svůdná kráska. V Bibli je to jinak…

 

III. POSEL NENÍ VŽDYCKY ANDÍLEK

Před Gedeónem se najednou objevil posel Hospodinův. Ve starším překladu Bible, v Kralické bibli, je napsáno „anděl Hospodinův“. Je chyba myslet si, že anděl je nahatý chlapeček s křidýlky na zádech. „Anděl“ sice opravdu znamená „posel“, ale někdy to může být také docela drsňák. U posla nezáleží na tom, jak vypadá, ale na tom, jaké poselství přináší. Gedeóna posel zarazí hned na začátku: „Hospodin s tebou, udatný bohatýre!“ A ještě přidá: „Vysvobodíš Izrael z rukou Midjánců“. Nu, „Hospodin s tebou“, by Gedeón ještě vzal, ale „udatný bohatýre?“ Takový svalovec Gedeón opravdu nebyl! Vždyť si tady rychle domílá poslední pšenici a pak honem balit a vypadnout, utéct před nepřáteli! Vysvobodit Izraele od tak nebezpečného nepřítele? To už tedy vůbec ne!

Jenže, pozor: „Hospodin s tebou“! S Gedeónem je sám Hospodin - to něco znamená! Gedeón si ale ještě není jist. Boží blízkost ani pomoc se nedají nějak zajistit a prokázat. I Gedeón se brání. Tak mu posel připomene totéž, co uslyšel tenkrát Mojžíš u hořícího keře, když taky dostával od Hospodina úkol vysvobodit lid z otroctví. Oba uslyšeli tu větu vět, která je tolikrát v Bibli a patří mezi to nejcennější, co v Bibli stojí: „Neboj se, já budu s tebou.“ Sám Pán světa, První i Poslední, on, sám Zákon, Spravedlnost i Láska, on, Cesta i Pravda i Život bude s Gedeónem. A nejen s ním!

 

IV. GEDEÓN ŽÁDÁ ZNAMENÍ

Gedeón uvěří, ale ne úplně. Není takový silák, aby si mohl troufnout na takový úkol - zbavit Izrael silného nepřítele - bez Boží pomoci. Žádá znamení, důkaz, že opravdu mluví Hospodin a že opravdu bude v ním. Vzpomínáte na Mojžíše u hořícího keře? Také chtěl něco mít „v ruce“, alespoň znát Boží jméno!

Ale Gedeón znamení dostal. Divné a zvláštní; připravil jídlo jako oběť, položil je podle pokynů posla na skálu a ze skály vyšlehl oheň a oběť pohltil. Divná věc! Ale ještě divnější bylo, že Hospodin Gedeónovu prosbu po znamení vůbec vyslyšel. A nejdivnější bylo, že to nebylo jednou, Gedeón podobná znamení žádal víckrát -  a dostal je!

Znamená to, že můžeme žádat znamení? Pane Bože, jestli mám chodit s touhle holkou (nebo klukem), tak ať má dneska ve škole třídní nový účes? Pane Bože, jestli mě máš rád, tak ať dneska nejsem zkoušený z matiky? Není to divné? Ale co Gedeón?

 

V. GEDEÓN BOURÁ PRVNÍ MODLU

Pak dostal Gedeón úkol. Tak to bývá - dostaneš nějaké obdarování, schopnost, nadání, ale ne proto, aby ses s tím vytahoval, ale abys splnil nějaký úkol. Gedeón dostane za úkol bourat. Jsi bourač, bourej. Ale nebourej něco dobrého, jen to, co má být zbouráno. Gedeón dostane za úkol zbourat oltář pohanského boha Baále. Lidi věří nějaké hlouposti, vymyslí si, že tohle je bůh, tohle hvězda, tohle že je cenné, a věří tomu. Tak jdi, Gedeóne, a zbourej Baálův oltář.

Gedeón už byl určitě silnější a statečnější než na začátku, když balil kufry na útěku před Midjánci. Byl silnější, protože věděl, že Hospodin je s ním. Dostal na to i znamení. Ale ještě se měl co učit. Úkol splnil, ale přece jen se trochu bál. Tak oltář rozboural potají, v noci.

Ráno se lidé probudili a divili se: „Kdo si dovolil rozbořit oltář našeho nejlepšího, nejdokonalejšího superboha Baále?“ Pátrali a vypátrali Gedeóna. A šli za jeho otcem: „Tvůj syn musí zemřít, pohaněl naší hvězdu, náš idol!“ Jóaš, otec Gedeónův, odpověděl vtipně: „Chcete bojovat za superboha? Jako že on sám se neubrání? Neměl by se váš Baál, je-li takový superbůh, ubránit sám?“

 

VI. GEDEÓN BOURÁ DRUHOU MODLU

Pak chtěl Gedeón splnit ten hlavní úkol - vysvobodit Izrael od útočících Midjánců. Shromáždil vojsko, velmi mnoho vojáků. Jenže tady nemělo jít o normální bitvu. Vítězem neměl být Izrael, národ nebo armáda. Mělo jít jen a jen o vítězství Hospodinovo. Kdyby Izraelců byla přesila, říkali by si, že jsou silní, početní a vyzbrojení! Lépe bude, když jich bude méně.

A Gedeón dostal další pokyn: vytřídit všechny, kteří mají strach. Všechny, kteří nevědí, že když bojuje Hospodin, strach jde stranou. Gedeón vyhlásil, aby každý, kdo se bojí, šel domů. A odešlo - dvaadvacet tisíc vojáků! Zůstala jen třetina, asi deset tisíc. Ale i to bylo mnoho. Gedeón tedy dostal další pokyn: až přijdou vojáci k prameni, který leckdo považoval za zasvěcený zase nějakému dalšímu božstvu, měl si Gedeón všímat, kdo před pramenem poklekne jako před božstvem. Gedeón to udělal a viděl, že těch, kdo se neklaněli, bylo jen tři sta. Devět tisíc sedm set vojáků odešlo zase domů. Z původních dvaatřiceti tisíc zbyla necelá desetina. S nimi se měli vydat na obávané nepřátelské, kruté a záludné Midjánce.

 

VII. GEDEÓN BOURÁ NEPŘÁTELSKÉ VOJSKO

A dokázali to. Když byl s nimi Hospodin, nebyl to problém. Udělali to vtipně. Využili zase pověrčivost nepřátel. Počkali, až přijde noc. Pověra říká - noc duchů, hroby se otvírají, démoni a strašidla vycházejí. Gedeónovi vojáci si ještě ve svém ležení zapálili pochodně, ale ukryli je, hořící, v nádobách. Vzali si do jedné ruky trubky, do druhé zapálené pochodně, ukryté v nádobách, meče k pasu. Obklíčili nepřátelský tábor, naráz rozbili nádoby a začali troubit. Obklíčený tábor viděl ze všech stran blížit se světla. Strašidla! Uslyšeli troubení ze všech stran. Démoni, duchové! Vypukla panika, v té tmě se začali pobíjet omylem mezi sebou, zbytek utekl.

Tak Gedeón zvítězil. Vlastně ne Gedeón, Izrael zvítězil. Vlastně ne Izrael, sám Hospodin. Tak, že byl s Gedeónem, jak slíbil, zbavil ho strachu, dal mu odvahu a udělal z něho opravdu bourače. Teď si můžeme zase vzpomenout na akční filmy: to je ten rozdíl, jak vzniká a vypadá bourač, tvrďák. Místo svalů, chladného pohledu, rychlých pěstí, touhy po pomstě a svůdných krásek - důvěra v Hospodina, probouzející statečné srdce.

Ale takový je život, právě takový.

 

MODLITBA

 

Často bychom chtěli být stateční, silní a udatní. A nejde nám to. Jdeme na to špatně, protože si chceme pomoci sami. Hospodine, Pane celého světa, Otče náš, daruj nám, prosíme, důvěru tobě a s ní i statečné srdce. Děkujeme za všechny své schopnosti a obdarování. Prosíme, ať je umíme dobře využít a nezneužít. Amen

 

(7). PODNĚTY PRO ROZHOVOR

- co je podle vás nejhoršího na modlářství? - závislost - strach - falešný pocit štěstí a jistoty - úcta na nepravém místě - odpadnutí od víry

- mohou být modláři jen ti, kdo nejsou křesťané, nebo i členové církve?

- můžeme se stát modláři i my?

- co by Gedeón zboural dnes?

- užil by dnes Gedeón na bourání modly - sekeru -  bagr - dynamit -  tiskařskou čerň - jednoho odvážného filmového režiséra aj.

- víte, že ke zbourání komunistické vlády také nebylo nakonec třeba silné armády, ale bylo třeba se zbavit strachu?

- kde se dnes drancuje a loupí? Znáte ožebračené národy? Kdo to dělá?

- ovládají dnešního člověka pověry?

- proč nosí lidé na krku křížek?

- znáte, jakými pověrečnými zvyky se povzbuzují sportovci před utkáním? (např. líbání hokejky -  Může něco takového nahradit trénink? Co si myslíte o tom, když fotbalista Pavel Nedvěd po utkání poklekne a děkuje Bohu? Je to výraz pověry - nebo pokory?

- jaké rozdíly můžeme jmenovat mezi vírou a pověrčivostí?

- jaký pokřik užíval Gedeón a jeho bojovníci? Co vyjadřoval? Kde se dnes užívá pokřik, (např. na táboře, při fandění...) Co takový pokřik vyjadřuje?

- husité zpívali píseň "Kdož jste Boží bojovníci" a vítězili silou víry nad křižáckou přesilou.

- myslíte, že pomníky a sochy jsou spíš „památníky“ nebo modly? Mohou se stát modlou?

- jaké bitvy a boje připomíná noční boj s nepřítelem? Kdybyste měli rozhodnout, zda ho zařadit mezi židovské vtipy nebo válečné eposy (dobytí Troje; Pán prstenů - Návrat krále a pod), kam byste ho zařadili?

 

Písnička z tábora „S GedeÓnem za svobodou“ (podle S 344)

 

/:Tvá svoboda:/ nade mnou

Než abych byl otrokem

chci být pohřben v hrobě svém

půjdu k Pánu, kde budu svoboden

 

/:Tvoje věrnost:/ nade mnou

I když jsem byl mladíček,

přišel ke mně Bůh a řek':

"Vysvobodíš od nepřátel lid"

 

/:Tvoje víra:/ nade mnou

Ke svobodě cesta je

modla nám ji blokuje.

Dals mi sílu podetnout ji sám

 

/:Tvoje síla:/ nade mnou

Před pramenem pokleknou

třasořitky - domů jdou.

Bůh nás sílí - on je vítězem

 

/:Tvoje sliby:/ nade mnou

Z hor se pecen přivalil

a ten sen nám oznámil:

"Zvítězíte!" - už s tím počítám

 

/:Tvé vítězství:/ nade mnou

S pochodněmi v ruce jdem

noční bůžky sehrajem -

Midjánce strach vlastní zahubí

 

/:Tvá svoboda:/ nade mnou

Svoboda je krásný dar

nechceš-li ho - přijde zmar.

Gedeon, ten moh' by vyprávět.

 

(7). PODNĚTY PRO ROZHOVOR

- co je podle vás nejhoršího na modlářství? - závislost - strach - falešný pocit štěstí a jistoty - úcta na nepravém místě - odpadnutí od víry

- mohou být modláři jen ti, kdo nejsou křesťané, nebo i členové církve?

- můžeme se stát modláři i my?

- co by Gedeon zboural dnes?

- užil by dnes Gedeon na bourání modly - sekeru -  bagr - dynamit -  tiskařskou čerň - jednoho odvážného filmového režiséra aj.

- víte, že ke zbourání komunistické vlády také nebylo nakonec třeba silné armády, ale bylo třeba se zbavit strachu?

- kde se dnes drancuje a loupí? Znáte ožebračené národy? Kdo to dělá?

- ovládají dnešního člověka pověry?

- proč nosí lidé na krku křížek?

- proč se používá svěcená voda? Proč se světí kočičky?

- znáte, jakými pověrečnými zvyky se povzbuzují sportovci před utkáním? (např. líbání hokejky -  Může něco takového nahradit trénink? Co si myslíte o tom, když fotbalista Pavel Nedvěd po utkání poklekne a děkuje Bohu? Je to výraz pověry - nebo pokory?

- jaké rozdíly můžeme jmenovat mezi vírou a pověrčivostí?

- jaký pokřik užíval Gedeon a jeho bojovníci? Co vyjadřoval? Kde se dnes užívá pokřik, (např. na táboře, při fandění...) Co takový pokřik vyjadřuje?

- husité zpívali píseň "Kdož jste Boží bojovníci" a vítězili silou víry nad křižáckou přesilou.

- myslíte, že pomníky a sochy jsou spíš „památníky“ nebo modly? Mohou se stát modlou?

- jaké bitvy a boje připomíná noční boj s nepřítelem? Kdybyste měli rozhodnout, zda ho zařadit mezi židovské vtipy nebo válečné eposy (dobytí Troje; Pán prstenů - Návrat krále a pod), kam byste ho zařadili?

 

Písnička z tábora „S Gedeonem za svobodou“ (podle S 344)

 

/:Tvá svoboda:/ nade mnou

Než abych byl otrokem

chci být pohřben v hrobě svém

půjdu k Pánu, kde budu svoboden

 

/:Tvoje věrnost:/ nade mnou

I když jsem byl mladíček,

přišel ke mně Bůh a řek':

"Vysvobodíš od nepřátel lid"

 

/:Tvoje víra:/ nade mnou

Ke svobodě cesta je

modla nám ji blokuje.

Dals mi sílu podetnout ji sám

 

/:Tvoje síla:/ nade mnou

Před pramenem pokleknou

třasořitky - domů jdou.

Bůh nás sílí - on je vítězem

 

/:Tvoje sliby:/ nade mnou

Z hor se pecen přivalil

a ten sen nám oznámil:

"Zvítězíte!" - už s tím počítám

 

/:Tvé vítězství:/ nade mnou

S pochodněmi v ruce jdem

noční bůžky sehrajem -

Midjánce strach vlastní zahubí

 

/:Tvá svoboda:/ nade mnou

Svoboda je krásný dar

nechceš-li ho - přijde zmar.

Gedeon, ten moh' by vyprávět.

Cílová skupina