Pozvání na cestu SZ1

MOJŽÍŠ A ÁRON JEDNAJÍ S FARAÓNEM

Původ materiálu: 
Lenka Freitingerová
Biblický oddíl: 
Exodus 4,29–31
Biblický oddíl: 
Exodus 5,1–23
Biblický oddíl: 
Exodus 6,1
Biblický oddíl: 
Exodus 7,19–25
Biblický oddíl: 
Exodus 10,1–29
Ž 40,5a + 6a- Blaze muži, který doufá v Hospodina. Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo.
 
liturgické čtení-Ex 4,29-5,2
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
21 Mojžíš a Áron jednají s faraonem
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)

MOJŽÍŠ NA ORÉBU

Původ materiálu: 
Jaroslav Coufal
Biblický oddíl: 
Exodus 2,11–25
Biblický oddíl: 
Exodus 3,1–15
Biblický oddíl: 
Exodus 4,10–16
Ž 40,3-4a -Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet  a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu.
 
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
20 Mojžíš na Orébě
Odkaz na pracovní list: 
20 Mojžíš povolán k záchraně - st
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (EZ702)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

POROBA IZRAELE A NAROZENÍ MOJŽÍŠE

Původ materiálu: 
Jaroslav Coufal
Biblický oddíl: 
Exodus 1,7–22
Biblický oddíl: 
Exodus 2,1–10
Ž 40,2-Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti - rozmnožení Izraele v Egyptě - vidí vypravěč jako ovoce Božího požehná- ní a Boží věrnosti. Požehnání vyvolenému lidu však vyvolává závist,
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
19 Poroba Izraele a narození Mojžíše
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Báby (SV47)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)

JOSEF SE SETKÁVÁ SE SVOU RODINOU

Původ materiálu: 
David Balcar
Biblický oddíl: 
Genesis 42,1–29
Biblický oddíl: 
Genesis 42,36–38
Biblický oddíl: 
Genesis 43,1–9
Biblický oddíl: 
Genesis 43,15–16
Biblický oddíl: 
Genesis 44,1–20
Biblický oddíl: 
Genesis 44,30–34
Biblický oddíl: 
Genesis 45,1–15
Ž 31,20-Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí.
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
18 Smíření Josefa s bratry - st
Odkaz na píseň: 
Ježíši, Pane můj (BTS39)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (BTS43)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (BTS88)
Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)

JOSEF V EGYPTĚ

Původ materiálu: 
David Balcar
Biblický oddíl: 
Genesis 39–41
Ž 31,4-5-Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť jsi záštita má.
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
17 Josef v Egyptě
Odkaz na pracovní list: 
17 Josef v Egyptě - st
Odkaz na pracovní list: 
06 Josef v Egyptě
Odkaz na pracovní list: 
8. přikázání – Josef
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
Svěř celý život Pánu (EZ193)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)

JOSEF A JEHO BRATŘI

Původ materiálu: 
Dan Matějka ml.
Biblický oddíl: 
Genesis 37,1–36

Ž 31,2+14b-15a-Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben; pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost!

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
16 Josef a jeho bratři
Odkaz na pracovní list: 
16 Josef a jeho bratři - st
Odkaz na píseň: 
Srdcem celým tebe, Pane (EZ138)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože náš (BTS15)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (BTS43)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

JEŽÍŠOVO NAROZENÍ

Původ materiálu: 
Dana Rotkovská
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,26–38
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,1–20

Ž 72,8+11- A panovat bude od moře až k moři, od Řeky do dálav země. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
V2 Ježíšovo narození
Odkaz na píseň: 
Už proroctví Daniele (BTS64)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Narodil se Kristus Pán (BTS68)
Odkaz na píseň: 
Ave Maria (SV6)
Odkaz na píseň: 
Velebme vždy s veselím (BTS71)
Odkaz na píseň: 
Zázrak (SV220)

NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Původ materiálu: 
Dana Rotkovská
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,1–25
Ž 72,6-7 -Sestoupí jak déšť na posečenou louku, jako vláha svlažující zemi. V jeho dnech rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj, dokud nezanikne měsíc.

  

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
V1 Narození Jana Křtitele
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Poděkujme svému Pánu (BTS28)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)
Odkaz na píseň: 
Buď pánu čest (EZ171)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)

JÁKOBŮV NÁVRAT

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Genesis 32,4–31
Biblický oddíl: 
Genesis 33,1–17
Ž 72,5- Budou se tě bát, dokud bude slunce, dokud potrvá měsíc, po všechna pokolení.
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
15 Jákobův návrat
Odkaz na pracovní list: 
15 Jákobův návrat - st
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (EZ697)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Ježíši, Pane můj (BTS39)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Vím, Pane, sám (SV371)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)

JÁKOB NA ÚTĚKU

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Genesis 28,10–15

Ž 72,3-4 -Hory přinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost. Zjedná právo poníženým z lidu, dá zvítězit synům ubožáka, zdeptá utlačovatele.

 

 

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
14 Jákob na útěku
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (EZ697)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Kdekdo to zná (SV144)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Sny dojdou dál (SV29)
Odkaz na píseň: 
Pane, tys mne zkusil (EZ164)
Odkaz na píseň: 
Už mi oči tíží sen (BTS24)
Syndikovat obsah