Následující přípravy vznikly v prostředí Českobratrské církve evangelické a slouží zejména vedoucím "nedělních škol", ale jsou využitelné i pro další skupiny. Připravily je různé pracovní skupiny zaštítěné "Poradním odborem pro práci s dětmi" při synodní radě ČCE.

Katechetický cyklus Pořadí v lekci
JEŽÍŠOVO NAROZENÍ Pozvání na cestu Starý zákon 1
NAROZENÍ JANA KŘTITELE Pozvání na cestu Starý zákon 1
ODPOVĚĎ ŘECKÝM POUTNÍKŮM Pozvání na cestu - Evangelium Lukášovo
SLOVO SE STALO TĚLEM Pozvání na cestu - Evangelium Lukášovo
ÚTĚK DO EGYPTA Pozvání na cestu - Evangelium Lukášovo
JEŽÍŠŮV ZÁPAS V GETSEMANE Pozvání na cestu Starý zákon 1
KLANĚNÍ MUDRCŮ Pozvání na cestu Starý zákon 2
PODOBENSTVÍ O TĚLE A ÚDECH Pozvání na cestu - Evangelium Lukášovo
PROROCTVÍ O MESIÁŠI Pozvání na cestu Starý zákon 2
VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ Pozvání na cestu Starý zákon 1
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Pozvání na cestu Starý zákon 2
ČÍM ZAČÍNÁ NADĚJE Pozvání na cestu - Skutky
MARIE MÁ DÍTĚ Pozvání na cestu - Skutky
NOVÉ NEBE, NOVÁ ZEMĚ Pozvání na cestu - Skutky
PAVLOVY DOPISY: BOŽÍ BLÁZNOVSTVÍ Pozvání na cestu - Skutky
Z VĚZENÍ ZNÍ PÍSEŇ O PONÍŽENÉM A VZKŘÍŠENÉM Pozvání na cestu - Skutky
DUCH OTROCTVÍ A DUCH SYNOVSTVÍ Pozvání na cestu - Skutky
Podobenství o rozsévači: buď dobrá hlína! podobenství
Ježíš a děti
STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA Pozvání na cestu Starý zákon 1 1
VZNEŠENÝ THEOFILE Pozvání na cestu - Evangelium Lukášovo 1
POVOLÁNÍ SAMUELE Pozvání na cestu Starý zákon 2 1
EVANGELIUM SE VYDÁVÁ DO SVĚTA Pozvání na cestu - Skutky 1
Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil. Desatero – Modlitba Páně – Krédo 1
Nechte děti přicházet Církevní rok 1
Čtyři a ne jeden: úvodní bohoslužby Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem) 1
Když je konec začátkem aneb The End or To be Continued? Dál přece nejdeme sami IV (s apoštoly, s Janem a celou církví) 1
Abraham Zástup stále přichází... 1
Dál přece nejdeme sami Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút) 1
Nový začátek se Samuelem Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi) 1
PÁD ČLOVĚKA Pozvání na cestu Starý zákon 1 2
NAROZENÍ JANA KŘTITELE Pozvání na cestu - Evangelium Lukášovo 2
IZRAEL ZTRÁCÍ TRUHLU SMLOUVY Pozvání na cestu Starý zákon 2 2
Abram sestupuje do Egypta NŠ Louny 2
NEJDŘÍV SVĚDKOVÉ PŘÍBĚHU Pozvání na cestu - Skutky 2
První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Desatero – Modlitba Páně – Krédo 2
Opakování Desatera Církevní rok 2
Vstup Ježíše na scénu Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem) 2
Náhradník Dál přece nejdeme sami IV (s apoštoly, s Janem a celou církví) 2
Izák Zástup stále přichází... 2
Na počátku mluvil Bůh Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút) 2
Samuel slyší Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi) 2
KAIN A ÁBEL Pozvání na cestu Starý zákon 1 3
NAVŠTÍVENÍ MARIE A JEJÍ CHVALOZPĚV Pozvání na cestu - Evangelium Lukášovo 3
Rozchod Lota s Abramem NŠ Louny 3
SAUL KRÁLEM Pozvání na cestu Starý zákon 2 3
LETNIČNÍ KÁZÁNÍ Pozvání na cestu - Skutky 3
Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám. Desatero – Modlitba Páně – Krédo 3
Bohatý mládenec Církevní rok 3
Připravit… Pozor… Start! Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem) 3