Pozvání na cestu SZ1

RÚT

Původ materiálu: 
Vojta Vratislav
Biblický oddíl: 
Rút 1,1–22
Biblický oddíl: 
Rút 2,1–23
Biblický oddíl: 
Rút 4,13–14
Biblický oddíl: 
Rút 4,17
VSTUPNÍ VERŠ
Žalmy 36:8  
Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
                        Rt 1,1-6
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
39 Rút
Odkaz na pracovní list: 
39 Růt - st
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (SV261)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Závěr (SV484)

SAMSON

Původ materiálu: 
Klinecký Pavel
Biblický oddíl: 
Soudců 13,2–5
Biblický oddíl: 
Soudců 14,1–20
Biblický oddíl: 
Soudců 15,1–20
Biblický oddíl: 
Soudců 16,1–31
VSTUPNÍ VERŠ
9-10
Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej, Jákobův Bože!
Ty jsi štít náš, Bože, pohleď, na tvář svého pomazaného rač shlédnout.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
                         Sd 13,1-5
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
38 Samson - st
Odkaz na pracovní list: 
38 Samson
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Srdce lidské (SV307)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (BTS93)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Vostnatej drát (SV188)

GEDEON

Původ materiálu: 
Klinecký Pavel
Biblický oddíl: 
Soudců 6,1–32
Biblický oddíl: 
Soudců 7,1–8
Biblický oddíl: 
Soudců 7,16–22
VSTUPNÍ VERŠ
Žalmy 84:5  Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.
6  Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
                         Sd 6,1-6 
 
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
37 Gedeon
Odkaz na pracovní list: 
37 Gedeon - st
Odkaz na pracovní list: 
1. přikázání – Gedeon
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)

POČÁTEK DOBY SOUDCŮ

Původ materiálu: 
Sedláčková Marta
Biblický oddíl: 
Soudců 2,11–16
Biblický oddíl: 
Soudců 4,1–24
Biblický oddíl: 
Soudců 5,1–15
Biblický oddíl: 
Soudců 5,31
VSTUPNÍ VERŠ
Žalmy 107:1-3  
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!
Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka,
které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
36 Počátek doby soudců
Odkaz na pracovní list: 
36 Počátek doby soudců - st
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Dej mi zase nový den (SV43)
Odkaz na píseň: 
Hospodin zástupů (EZ170)
Odkaz na píseň: 
Vzdejme Pánu díky (SV319)

IZRAEL SE UJÍMÁ ZEMĚ ZASLÍBENÉ

Původ materiálu: 
Daniel Heller
Biblický oddíl: 
Jozue 9,1–27
Biblický oddíl: 
Jozue 14,1–5
Biblický oddíl: 
Jozue 20,1–9
Biblický oddíl: 
Jozue 23,1–16
Biblický oddíl: 
Jozue 24,1–30
Žalm 2-3  Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása!
 
Liturgické čtění: Joz 24,14-18
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
35 Izrael se ujímá země zaslíbené
Odkaz na pracovní list: 
35 Izrael se ujímá země zaslíbené - st
Odkaz na píseň: 
Jericho (SV131)
Odkaz na píseň: 
Tebe, Bože, chválíme (BTS7)
Odkaz na píseň: 
Pane, chválíme tě (BTS49)
Odkaz na píseň: 
Pánů Pan (SV237)
Odkaz na píseň: 
Hledejte především (SV61)
Odkaz na píseň: 
Všichni, kdo skládají (EZ195)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)

ACHÁNOVA KRÁDEŽ A JEJÍ DŮSLEDKY

Původ materiálu: 
Daniel Heller
Biblický oddíl: 
Jozue 7,1–26
Biblický oddíl: 
Jozue 8,1–28
Žalm10  
Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro:
Liturgické čtění: Joz 7,1-6
 
klíčové pojmy, dobové a testoví souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
34 Achánova krádež a její důsledky
Odkaz na píseň: 
Jericho (SV131)
Odkaz na píseň: 
Synové Boží (SV381)
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Všichni, kdo skládají (EZ195)

PÁD JERICHA

Původ materiálu: 
Abigail Hudcová
Žalm 8-9  Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu.
Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy.
 
Liturgické čtění-Joz 6,12-20
 
klíčové pojmy, dobové a testové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
33 Pád Jericha
Odkaz na pracovní list: 
33 Pád Jericha - st
Odkaz na píseň: 
Jericho (SV131)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)

VSTUP DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ

Původ materiálu: 
Abigail Hudcová
Biblický oddíl: 
Jozue 3,1–17
Biblický oddíl: 
Jozue 4,1–8
Biblický oddíl: 
Jozue 5,1–3
Biblický oddíl: 
Jozue 5,10–12
Žalmy 66:5-6  Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň.  Moře obrátil v souš, řeku přešli suchou nohou; radujme se tady z něho!
Liturgické čtení: Joz 3,1-6
 
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
32 Vstup do zaslíbené země - st
Odkaz na pracovní list: 
32 Vstup do zaslíbené země
Odkaz na píseň: 
Dál, přece nejdete sami (SV39)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

PŘED VSTUPEM DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ

Původ materiálu: 
Jan Jun
Biblický oddíl: 
Jozue 1,1–18
Biblický oddíl: 
Jozue 2,1–24
Žalmy 1:1  Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,  nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
Liturgické čtení: Joz 1,1-6
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
31 Před vstupem do zaslíbené země - st
Odkaz na pracovní list: 
31 Před vstupem do zaslíbené země
Odkaz na píseň: 
Dál, přece nejdete sami (SV39)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)

ZÁVĚR MOJŽÍŠOVA ŽIVOTA

Původ materiálu: 
Jan Jůn
Biblický oddíl: 
Deuteronomium 30,15–20
Biblický oddíl: 
Deuteronomium 31,1–8
Biblický oddíl: 
Deuteronomium 34,1–12

VSTUPNÍ VERŠ-Ž 138,8

Liturgické čtění-Dt 31,1-6

 

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
30 Závěr Mojžíšova života - st
Odkaz na pracovní list: 
30 Závěr Mojžíšova života
Odkaz na píseň: 
Dál, přece nejdete sami (SV39)
Odkaz na píseň: 
Mému Bohu patří zem (BTS13)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Rok za rokem (SV286)
Odkaz na píseň: 
K tobě duši pozdvihuji (EZ25)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Syndikovat obsah