Pozvání na cestu SZ2

25 Chizkijáš -důvěra proti chvástání

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Dokreslením obrázku a rozhovorem o něm můžete výklad začít. Uvede děti i vás do situace příběhu a spojí jej s jejich zkušeností. Může potom vyznít jako osvobodivé slovo k tomu, co děti zakusily nebo prožívají. Pokud se děti vrací zpět do shromáždění, mohou svoje obrázky ukázat a osvětlit dospělým a zeptat se jich, jestli by je oni dokreslili ještě jinak.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
CHIZKIJÁŠ-DŮVĚRA PROTI CHVÁSTÁNÍ

24 Pád severní říše

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Rozluštění obrázku mohou děti hledat před i po vyprávění. Na začátku to soustředí jejich pozornost a při výkladu potom mohou sledovat, zda a jak se v něm výsledky jejich úkolu objevují a potvrzují. Na konci jim úkol znovu zjednodušeně připomene vyznění příběhu.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PÁD SEVERNÍ ŘÍŠE

23 Přemoženi syrských

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Zpracování obrázku můžete zařadit na začátek i na závěr vyprávění. Děti odstřihnou kartičky a snaží se je roztřídit podle toho, co nepřátelství posiluje a co je přemáhá. Pokud to dělají na začátku, uvádí je to do tématu vyprávění a mohou potom svůj pohled porovnávat s poselstvím příběhu. Pokud obrázek zpracovávají po výkladu, ukáže se, zda jste jej podali srozumitelně a zda jej ony pochopily. Domýšlení dalších možností pak vede k jeho aplikaci. O tom, co děti napadlo, je třeba společně mluvit.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PŘEMOŽENI ARAMEJCŮ (SYRSKÝCH)
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Přemožení Aramejců

22 Uzdravení Námana syrského

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Ke zpracování obrázku potřebují děti příběh znát. Můžete jej tedy použít po vyprávění, aby si jeho poselství ještě jednou připomněly a vlastní aktivitou fixovaly. Můžete jej ale také použít přímo při vyprávění: buď se dětí po náležitých úsecích ptáte, jaký směr tedy příběhu odpovídá; nebo je necháte, aby si sami podle toho, co právě slyší, cestu hledaly a na konci jejich obrázky porovnáte, případně v rozhovoru ujasníte.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
UZDRAVENÍ NAAMÁNA SYRSKÉHO
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Uzdravení Naamana Syrského

21 Achabův konec

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek je možné použít na začátku v rámci motivačního uvedení. Vyprávění potom můžete představit jako příběh o tom, koho a co poslouchal rád a nerad král Achab. V jeho závěru se k dotvořeným obrázkům opět vraťte. Ptejte se, jak by tedy vypadal obrázek domalovaný Achabem a zda je nebo není podobný obrázkům dětí. Hledejte společně obdoby a rozdíly a mluvte o tom, co je tedy asi dobré a nadějné.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
ACHABŮV KONEC

20 Nábotova vinice

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

K tomu, aby děti mohly obrázek podle zadání dokreslit, potřebují příběh znát. Použijete ho tedy až po vyprávění. Obrázky vám ukážou, jak bylo vaše vyprávění srozumitelné. Společně si je ukažte a mluvte o nich spolu – zda se děti shodují; kdo podle nich nese z uvedených možností největší vinu za Nábotovu smrt; dovedly by je podle toho seřadit? Tento rozhovor potom můžete dál rozvést: o jaká přikázání se v příběhu tedy jedná; připomíná vám to nějaké situace z naší historie a přítomnosti, kdo na nich nese vinu?

Odkaz na katechetickou přípravu: 
NÁBOTOVA VINICE
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Nábot a Achab

19 Elijáš na Orébu

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Děti mohou nakreslit, kdy se cítily sami, na začátku jako motivační uvedení, na které navážete příběhem o Elijášovi, který se také cítil sám. Po vyprávění se potom pokusí sestavit z písmenek, co lidé od Boha ve své nouzi většinou očekávají ( „rychlý a zázračný zásah“) a jak Bůh jedná a vyvádí ze zoufalství ( „tichým hlasem potvrzuje poslání a ukazuje druhy“).

Odkaz na katechetickou přípravu: 
ELIJÁŠ NA CHORÉBU

18 Elijášův zápas na Karmelu

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek asi použijete až po vyprávění, protože v něm děti mají hledat smysl příběhu. Pokud se s dětmi vracíte do shromáždění, můžete si vystřihnout velké plameny z barevných papírů aděti nebo vy sami na ně napište jednotlivá písmena podle obrázku. Každé dítě ponese jeden nebo dva plameny a vyzvou dospělé, aby se z nich pokusili sestavit nějakou větu a dají jim hádat, zda přijdou na to, co si v nedělní škole vyprávěly.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
ELIJÁŠŮV ZÁPAS NA KARMELU
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Prorok Božího přátelství

17 Prorok Elijáš

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek má pomoci tomu, aby děti přemýšlely nad aktuálností biblického vyprávění. Úkol z obrázku budou tedy děti zpracovávat až po vašem vyprávění. Možnosti, které vymyslí a nakreslí, si potom společně ukažte a mluvte o nich: Proč je napadly právě tyto? Jsou všechny jenom kritické a kárající? Je to tak, že Elijáš jenom kritizuje? Mohl by dnes někomu ohlásit také sucho? Proč?

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PROROK ELIÁŠ

16 Izrael i Juda propadají modlářství

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Levou polovinu obrázku můžete využít k motivačnímu uvedení do příběhu. Ptejte se dětí: Je na tom obrázku něco divného nebo není? Co to je? Proč to je divné? Proč na svoje výrobky nebo aktivity dávají lidé boží jméno? Chtějí ho poslouchat, oslavit nebo spíš využít? Úkol z obrázku potom děti zpracují po vyprávění při uvědomování si aktuálnosti vyprávění.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
IZRAEL A JUDA PROPADAJÍ MODLÁŘSTVÍ
Syndikovat obsah