Pozvání na cestu SZ2

PŘEMOŽENI ARAMEJCŮ (SYRSKÝCH)

Původ materiálu: 
Kejřová Eva
Biblický oddíl: 
2 Královská 6,8–23
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 34:8 —  Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
2Kr 6,8-13
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
23 Přemoženi syrských
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Pánu dík vzdávejte (BTS45)
Odkaz na píseň: 
Jděte dál (SV114)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (SV184)
Odkaz na píseň: 
Zjevení 21 (SV260)

UZDRAVENÍ NAAMÁNA SYRSKÉHO

Původ materiálu: 
Lavická Anna
Biblický oddíl: 
2 Královská 5,1–19
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 96,2-3 — Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
2Kr 5,1-5
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
1. KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
22 Uzdravení Námana syrského
Odkaz na pracovní list: 
22 Uzdravení Námana syrského - st
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (BTS47)
Odkaz na píseň: 
Pánu dík vzdávejte (BTS45)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
Tou cestou dál (SV340)

ACHABŮV KONEC

Původ materiálu: 
Lavická Anna
Biblický oddíl: 
1 Královská 22,1–38
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 12,4 +7a — Kéž Hospodin zcela vymýtí ty úlisné rty, jazyk, co se velikášsky chvástá. Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
         1Kr 22, 1-6
 
KATECHETICKÉ OPZNÁMKY
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
21 Achabův konec
Odkaz na pracovní list: 
21 Achabův konec - st
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)

NÁBOTOVA VINICE

Původ materiálu: 
Šeráková Martina
Biblický oddíl: 
1 Královská 21,1–29
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 51,6 - Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
 
                Dt 8,7-14
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
20 Nábotova vinice
Odkaz na pracovní list: 
20 Nábotova vinice - st
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)
Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)

ELIJÁŠ NA CHORÉBU

Původ materiálu: 
Susa Filip
Biblický oddíl: 
1 Královská 19,1–21
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 94,14 - Hospodin lid svůj neodvrhne, své dědictví neopustí.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
                1Kr 19,1-5           
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
Odkaz na pracovní list: 
19 Elijáš na Orébu
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Eliáš (SV55)
Odkaz na píseň: 
Někdo mně vede za ruku (SV210)
Odkaz na píseň: 
Dál, přece nejdete sami (SV39)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (EZ680)

ELIJÁŠŮV ZÁPAS NA KARMELU

Původ materiálu: 
Susa Filip
Biblický oddíl: 
1 Královská 18,1–46
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 115, 12-13 - Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná: žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým.
LITURGICKÉ ČTENÍ
1Kr 18,17-21
 

KATECHETICKÉ POZNÁMKY

Odkaz na pracovní list: 
18 Elijášův zápas na Karmelu - st
Odkaz na pracovní list: 
18 Elijášův zápas na Karmelu
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)

PROROK ELIÁŠ

Původ materiálu: 
Pokorný Pavel
Biblický oddíl: 
1 Královská 16,29–34
Biblický oddíl: 
1 Královská 17,1–24
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 134, 1a - Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
 
                1Kr 16,29-33
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
17 Prorok Elijáš
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Dej odvahu včas slyšet (EZ673)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (BTS44)

KLANĚNÍ MUDRCŮ

Původ materiálu: 
Pokorný Pavel
Biblický oddíl: 
Matouš 2,1–23
VSTUPNÍ VERŠ
Iz 9,2 Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
 
                Mi 5,1-4a
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
V2 Klanění mudrců
Odkaz na pracovní list: 
V2 Klanění mudrců
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Vyroste z kořenů proutek (SV42)
Odkaz na píseň: 
Sláva, haleluja (SV54)
Odkaz na píseň: 
Hvězda (SV339)
Odkaz na píseň: 
Vítr se ztiší (SV374)
Odkaz na píseň: 
Ó křesťané všichni (EZ294)

PROROCTVÍ O MESIÁŠI

Původ materiálu: 
Včelná Radka
Biblický oddíl: 
Izajáš 11,10
VSTUPNÍ VERŠ
Ž 72,11 – 12 Žalmy 72:11  Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
 
1. KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
V1 Proroctví o Mesiáši
Odkaz na pracovní list: 
V1 Proroctví o Mesiáši
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Hvězda (SV339)
Odkaz na píseň: 
Dávno je to (EZ651)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)

IZRAEL A JUDA PROPADAJÍ MODLÁŘSTVÍ

Původ materiálu: 
Trusina J.
Biblický oddíl: 
1 Královská 12,26–33
Biblický oddíl: 
1 Královská 14,21–31
Biblický oddíl: 
1 Královská 15,1–6
VSTUPNÍ VERŠ
Ž 36,2a + 4 Tak zní vzpurný výrok svévolníka: "Nemám v srdci místo pro strach z Boha." Slova jeho úst jsou ničemná a lstivá, přestal jednat rozumně a dobře.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
 
                1Kr 12,25-30
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
16 Izrael i Juda propadají modlářství
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Syndikovat obsah