Pozvání na cestu SZ2

VIDĚNÍ KRÁLE BELŠASARA

Původ materiálu: 
Titěra Ondřej
Biblický oddíl: 
Daniel 5,1–30
 
VSTUPNÍ  VERŠ
Žalm 72,1  Šalomounův. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu,
2  aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
 
            Da 5,1-7
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
33 Vidění krále Belšasara
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

JUDŠTÍ MLÁDENCI V OHNIVÉ PECI

Původ materiálu: 
Bureš Jiří
Biblický oddíl: 
Daniel 3,1–30
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 37,3  Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
 
            Da 3,13-18
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
1. klíčové pojmy, dobové a textoví souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci
Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci - st
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)

NEBÚKADNESARŮV SEN

Původ materiálu: 
Bureš Jiří
Biblický oddíl: 
Daniel 2,1–49
VSTUPNÍ VERŠ
Žalmy 146,10  Hospodin bude kralovat věčně, Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
            Da 6,1-3.25-28
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
31 Nebůkadnesarův sen - st
Odkaz na pracovní list: 
31 Nebúkadnesarův sen
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Daniel kámen zří (SV40)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)

DANIEL A JEHO DRUHOVÉ

Původ materiálu: 
Žídková Marta
Biblický oddíl: 
Daniel 1,1–21

VSTUPNÍ VERŠ

Odkaz na pracovní list: 
30 Daniel a jeho druhové
Odkaz na pracovní list: 
2. přikázání - Daniel
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)

EZECHIELOVO VIDĚNÍ

Původ materiálu: 
Žídková Marta
Biblický oddíl: 
Ezechiel 37,1–14
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 104,30-31 —  Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země.  Hospodinova sláva potrvá věčně! Hospodin se bude radovat ze svého díla.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
            Ez 37,1-5
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
29 Ezechielovo vidění - st
Odkaz na pracovní list: 
29 Ezechielovo vidění
Odkaz na píseň: 
Divné to věci dnes (SV50)
Odkaz na píseň: 
Prosba (BTS34)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Divné to věci dnes (SV50)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (SV166)
Odkaz na píseň: 
Maran atha (SV180)
Odkaz na píseň: 
Pan Maňátko (SV263)
Odkaz na píseň: 
Vše, co má dýchání (BTS16)

JEREMJÁŠOVO UTRPENÍ

Původ materiálu: 
Rumlová Jana
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 37,1–21
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 38,1–28
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 119,88 — Podle svého milosrdenství mi zachovej život, svědectví tvých úst se budu držet.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
            Jr 37,3-8
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
28 Jeremjášovo utrpení
Odkaz na pracovní list: 
28 Jeremjášovo utrpení - st
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (SV184)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)

PROROK JEREMJÁŠ OHLAŠUJE SOUD

Původ materiálu: 
Rumlová Jana
Biblický oddíl: 
Jeremjáš 36,1–32
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 33,8-11 — Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni! Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
Číst dál »
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (BTS47)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Zní, zní, zní (SV398)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)

JÓŠIJÁŠ - KRÁL REFORMÁTOR

Původ materiálu: 
Trusina Jan
Biblický oddíl: 
2 Královská 22,1–20
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 119,41+44 —  Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, Hospodine, i tvá spása, jak jsi řekl, Tvého Zákona se budu držet ustavičně, navěky a navždy.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
2Kr 22,3-7
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
26 Jošijáš - král reformátor
Odkaz na pracovní list: 
26 Jóšijáš král reformátor - st
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (BTS47)
Odkaz na píseň: 
Moudrosti poklad z nebe (EZ446)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)

CHIZKIJÁŠ-DŮVĚRA PROTI CHVÁSTÁNÍ

Původ materiálu: 
Plecháček Jan
Biblický oddíl: 
2 Královská 18,13–37
Biblický oddíl: 
2 Královská 19,1–37
VSTUPNÍ VERŠ
Žalmy 4:4 — Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
2Kr 19,1-4
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (BTS47)
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)
Odkaz na píseň: 
Velebím tě, Hospodine (EZ30)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Žalm 2 (SV271)
Odkaz na píseň: 
Všichni, kdo skládají (EZ195)

PÁD SEVERNÍ ŘÍŠE

Původ materiálu: 
Kejřová Eva
Biblický oddíl: 
Izajáš 5,1–7
Biblický oddíl: 
2 Královská 16,1–33
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 80,15 —  Bože zástupů, navrať se, shlédni z nebe, popatř, ujmi se té révy, kmene, který pravice tvá zasadila, letorostu, jejž sis vypěstoval.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
Iz 5,1-7
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
24 Pád severní říše
Odkaz na pracovní list: 
24 Pád severní říše - st
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Probuďme se, křesťané (EZ517)
Odkaz na píseň: 
Vím, Pane, sám (SV371)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Vzácný hosti, přijď (SV57)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Syndikovat obsah