27 Prorok Jeremjáš ohlašuje soud nad Jeruzalémem - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list nabízí čtyři různá převyprávění biblického příběhu. Jen jedno z nich (třetí) odpovídá biblickému podání. V ostatních se projevují různá „klišé“, která někdy s vírou spojujeme a v jejichž schématu pak často bibli rozumíme: totální zatvrzelost všech představitelů Izraele a okamžitý trest; okamžitý účinek prorockého slova, projevená lítost a automatické Boží slitování; zatvrzelosti odpovídá Boží hněv, který je definitivní. Asi teprve na pozadí těchto alternativ mohou lépe vyniknout skutečné důrazy biblického podání.
Biblický příběh můžete probrat jiným způsobem než výkladem. Můžete postupovat takto:
1/ Společně si čtyři verze vyprávění přečtěte. Každé dítě může přečíst jedno. Vyzvěte je, aby si vzaly barevnou tužku a podtrhly, čím se jednotlivé verze liší.
2/ Společně si potom rozdíly utřiďte. Napište otázky „a), b), c)“ například fixem na velký papír (flip-chart) a k nim vždy čísla od 1 do 4 a nechte děti navrhovat, jak to v které verzi je:
a)JAKÝ BŮH OHLAŠUJE SOUD?
1 – soud je nemine – nic se nedá změnit;
2 – jistě se obrátí a soud nedolehne – jistota?
3 – snad se odvrátí – možnost
4 – dám jim šanci
b)JAK NA TO OHLÁŠENÍ LIDÉ REAGUJÍ?
1 – velmožové i král se rozčílí a odmítnou – všichni stejně
2 – velmožové i král se hned obrátí a litují – všichni stejně
3 – velmožové se hrozí, král svitek ničí – reakce jsou různé
4 – velmožové se hrozí, král svitek ničí
c)JAK VYPRÁVĚNÍ KONČÍ?
1 – soud přichází okamžitě – jako v pohádkách
2 – Bůh přikazuje svitek zničit jako znamení odpuštění
3 – když s králem nic nehne, Bůh soud potvrzuje a přikazuje svitek znovu napsat – slovo má dál cenu
4 – Sami se odsoudili + „Nejsou slova hodni“ - už k nim nepromluvíš: Bůh se lidí zříká (uraženost)
3/ Pak děti vyzvěte, aby se pokusily rozhodnout, které vyprávění podle nich asi odpovídá bibli. Každé dítě může k jedné verzi na velkém papíře udělat čárku. Ptejte se jich, proč tu kterou verzi vybraly.
4/ Pokuste se otázkami děti vést k tomu, aby si význam jednotlivých verzí uvědomily: V kterém vyprávění dává Bůh lidu možnost, aby něco změnil? Jaké vyprávění popisuje reakci lidí pravdivě? Reagují všichni lidé stejně? Které vyústění vám přijde pohádkové? Který konec potvrzuje platnost božího slova a přitom v něm boží zájem o lid nekončí?
5/ Na závěr si můžete vyprávění přečíst z bible.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina