Pozvání na cestu SZ2

36 Záchrana Židů

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Děti mají projít bludištěm ( například každou cestu vyznačit jinou barvou ), aby poznaly, kdo nakonec k čemu došel. Pustíte-li se do toho s dětmi před vyprávěním, můžete se jich ptát, co si myslí, že může ono bludiště znamenat. Vyprávěním pak na tuto otázku sami odpovídáte. Zařadíte-li zpracování obrázku až po výkladu, ptejte se jich, proč asi, když už výsledek znají, procházejí ještě takovým bludištěm. Významné je nejen uvědomit si výsledek, ale právě to, že předem nebyl jasný, že je vždycky otázkou důvěry.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
ZÁCHRANA ŽIDŮ

34 Daniel ve lví jámě

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek mohou děti domalovat jak na začátku v rámci motivačního uvedení, tak v závěru při domýšlení aktuálního významu příběhu. V prvém případě bude vyprávění odpovědí na konkrétní situace a zkušenosti dětí, v druhém je obrázek pomůže s těmito zkušenostmi spojit. V obou případech je třeba si obrázky společně prohlédnout a mluvit o nich.

33 Vidění krále Belšasara

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Důležité: Nezapomeňte si zajistit mléko a svíčku! Nápis mlékem napište s dětmi na začátku. Potom jim příběh vyprávějte, jako vysvětlení toho, co právě udělaly. ( Mléko mezitím zaschne. ) Po vyprávění zkuste listy zahřát, zda se nápis také objeví. Listy potom děti mohou vzít do shromáždění a zeptat se dospělých, zda vědí, co ten nápis znamená.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
VIDĚNÍ KRÁLE BELŠASARA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Vidění krále Belšasara

32 Judští mládenci v ohnivé peci

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list můžete využít k motivačnímu uvedení. Děti roztřídí návrhy z „ohnivé pece“, mohou ovšem také domýšlet další. Při rozhovoru o jejich výběru jistě dojdete jak k realitě strachu ( o lidský život ), tak k otázkám co lidský život vlastně tvoří ( zda z něho podléhá ohni všechno ), tak k otázce smyslu a hodnoty ( která z vybraných věcí je nejdůležitější a v kterém sloupci je ). Na to můžete navázat vyprávěním příběhu a zdůraznit, že nejde jen o odvahu a zázrak, ale o důvěru, ve které je smysluplné riskovat hodně pro skutečnou hodnotu.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
JUDŠTÍ MLÁDENCI V OHNIVÉ PECI
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Judští mládenci v ohnivé peci

31 Nebúkadnesarův sen

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Aby mohly děti úkol z obrázku splnit, musí příběh znát. Neznamená to ovšem, že je jediná možnost rozdat jim ho až po vyprávění. Zvlášť se staršími dětmi ho můžete využít k samostatné práci. Rozdejte dětem pracovní listy a bible a řekněte jim, aby si příběh sami přečetly a podle toho dokreslily. Výsledky si potom společně prohlédněte a ptejte se, který obrázek a v čem sen dobře vystihuje ( Někdo se soustředil na sochu, jiný na její pád, jiný už do podoby sochy zapracoval Danielův výklad.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
NEBÚKADNESARŮV SEN

30 Daniel a jeho druhové

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Zpracování obrázku může na začátku soustředit pozornost dětí na existenci rozdílů, odlišností. Rozhovorem o jejich kladech, záporech a významu můžete pak biblický příběh uvést. Stejně tak je možné na vyprávění, které k odlišnosti povzbuzuje a potvrzuje její nadějnost, zpracováním obrázku navázat.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
DANIEL A JEHO DRUHOVÉ

29 Ezechielovo vidění

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete postupně využít při různých etapách výkladu. O kostře lze mluvit při motivačním uvedení: Co je na obrázku? Kde bývá? Co s ní spojujeme? Je to radostné nebo smutné? Proč? Biblické vyprávění potom můžete zakončit písničkou „Divné to věci dnes“ a následně vyzvat děti, že si nyní dotvoříte obrázek, který tu proměnu vyjadřuje.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
EZECHIELOVO VIDĚNÍ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Otevřu vaše hroby

28 Jeremjášovo utrpení

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkol z obrázku lze použít k motivačnímu uvedení do příběhu. Řekněte dětem ať si bublinu s odpovědí, kterou považují za správnou, vybarví. Potom si je společně přečtěte a mluvte o nich. Sami řešení dětí nehodnoťte. Místo toho vyprávějte příběh a ptejte se dětí, zda jejich řešení odpovídá nebo neodpovídá Jeremjášovu postoji, co podle něho znamená podvádět sebe sama a co je podle něho nadějné.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
JEREMJÁŠOVO UTRPENÍ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje

27 Prorok Jeremjáš ohlašuje soud nad Jeruzalémem

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Skládat s dětmi rozřezanou knihu je asi lépe až po vyprávění, kdy jim bude zřejmá souvislost s vyprávěním. Úkol jim můžete představit tak, že si nyní sami zahrají na proroka, který měl dát znovu dohromady zničené proroctví. Je ovšem také možné skládankou začít. Když se jí dětem podaří dát dohromady, ptejte se, zda poznají, o jakou knihu jde. Pokud na to přijdou, ptejte se dál, proč je asi rozřezaná, kdo by to mohl udělat a proč. Na to potom jde navázat vyprávěním, jak bylo boží slovo králi nepříjemné a proč.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PROROK JEREMJÁŠ OHLAŠUJE SOUD

26 Jošijáš - král reformátor

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek může plnit úlohu motivačního uvedení do příběhu. Při jeho zpracování jistě vzniknou dohady, co je správné, a otázka, kdo o tom rozhoduje. Děti pak mohou sledovat vyprávění s tím, aby přišly na to, co nebo kdo o takové reformě rozhodoval podle bible: Král? Kněží? Zvyk? Boží slovo?
Obrázek může také sloužit a inspirovat k přemýšlení o aplikaci po výkladu. Zase přijdou na řadu dohady a vy můžete děti vracet otázkami k tomu, co slyšely.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÓŠIJÁŠ - KRÁL REFORMÁTOR
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Opakování Desatera
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Obnova za časů krále Jóšijáše
Syndikovat obsah