Pozvání na cestu - Evangelia

ZJEVENÍ NA CESTĚ DO EMAUS

Původ materiálu: 
Coufal Jaroslav
Biblický oddíl: 
Lukáš 24,13–35
Datum přípravy: 
Ne, 24/06/2012
VSTUPNÍ VERŠ
Žalmy 98:2-3 — Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost, na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
            L 24,13-19
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
40 Zjevení na cestě do Emauz
Odkaz na pracovní list: 
V3 Zjevení na cestě do Emauz
Odkaz na pracovní list: 
V3 Zjevení na cestě do Emauz
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (BTS36)
Odkaz na píseň: 
V nás srdce hořelo (EZ349)
Odkaz na píseň: 
Ó hlavo plná trýzně (SV225)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Pán z mrtvých vstal (SV243)

NAVŠTÍVENÍ MARIE A JEJÍ CHVALOZPĚV

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,26–56
Datum přípravy: 
Ne, 18/09/2011
Žalmy 89:2  O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení.
 
Liturgické čtení: L 1,26-33
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
3 Navštívení Marie
Odkaz na píseň: 
Ave Maria (SV6)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Odkaz na píseň: 
Zázrak (SV220)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Poslal Bůh anděla (SV264)

3 Navštívení Marie

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
NAVŠTÍVENÍ MARIE A JEJÍ CHVALOZPĚV
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Hle, jsem služebnice Páně…

VZKŘÍŠENÍ

Původ materiálu: 
Martin Fér
Biblický oddíl: 
Lukáš 24,1–12
Datum přípravy: 
Ne, 17/06/2012
Žalm 118,22-24 – Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Haleluja!
 
liturgické čtení-L 12,1-9
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
39 Vzkříšení
Odkaz na píseň: 
Šly zrána ke hrobu (SV324)
Odkaz na píseň: 
Haleluja (EZ663)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (EZ648)
Odkaz na píseň: 
Nejsi sám svůj (SV157)

UKŘIŽOVÁNÍ A POHŘEB

Původ materiálu: 
Eva Šormová
Biblický oddíl: 
Lukáš 23,26–56
Datum přípravy: 
Ne, 10/06/2012
Ž 31,4-6-Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.  Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť jsi záštita má. Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný.
 
liturgické čtení-L 23,26-33
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
38 Ukřižování a pohřeb
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi, Pane (EZ622)
Odkaz na píseň: 
Kristus, příklad pokory (EZ311)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)
Odkaz na píseň: 
Rok za rokem (SV286)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)

PODOBENSTVÍ O TĚLE A ÚDECH

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
1 Korintským 12,1–27
Datum přípravy: 
Ne, 27/05/2012
liturgické čtení-1K 12,13-20
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
Svd Podobenství o těle a údech

Ježíš před radou, Pilátem a Herodem

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,63–23,24
Datum přípravy: 
Ne, 03/06/2012
Ž 2,2 + 4-Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho: Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu.
 
liturgické čtení-L 22,66-71
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
37 Ježíš před radou, Pilátem a Herodem

PETROVO ZAPŘENÍ

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,54–62
Datum přípravy: 
Ne, 20/05/2012
Ž 51,6-Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu.
 
liturgické čtení- L 22,54-62
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
36 Petrovo zapření
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi, Pane (EZ622)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Vy silní ve víře (SV382)
Odkaz na píseň: 
Ó Beránku nevinný (EZ322)
Odkaz na píseň: 
Vstal Kristus (EZ668)

CESTA DO GETSEMANE A ZATČENÍ

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,31–50
Datum přípravy: 
Ne, 13/05/2012
Žalm 5,2-3  Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl.
Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!
 
liturgické čtení-L 22,39-46
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
35 Cesta do Getsemane a zatčení
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi, Pane (EZ622)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Kristus, příklad pokory (EZ311)
Odkaz na píseň: 
Nemůžete ani chvíli (SV212)
Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (BTS43)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)
Odkaz na píseň: 
Hořká byla noc (SV73)
Odkaz na píseň: 
Vy silní ve víře (SV382)

JIDÁŠOVA ÚMLUVA A POSLEDNÍ VEČEŘE

Původ materiálu: 
Marie Medková
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,1–30
Datum přípravy: 
Ne, 06/05/2012
Žalm  55,13-14; 23- Není to nepřítel, kdo mě tupí, to bych přece snesl; nade mne se nevypíná ten, který mě nenávidí, před tím bych se ukryl,  jsi to však ty, člověk jako já, můj druh a přítel! Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil..
 
liturgické čtení-L 22,1-8
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
34 Jidášova úmluva a poslední večeře
Odkaz na píseň: 
Vítej, Jezu Kriste (EZ262)
Odkaz na píseň: 
Spolu lámejme chléb (EZ683)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože náš (BTS15)
Syndikovat obsah