Školní

ÚTĚK DO EGYPTA

Původ materiálu: 
Marie Medková
Biblický oddíl: 
Matouš 2,13–23
Datum přípravy: 
Po, 26/12/2011
 
Žalm 16,8-10  Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo,  neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě.
 
Liturgické čtení-2,13-16
Číst dál »
Odkaz na píseň: 
Kristus, příklad pokory (EZ311)
Odkaz na píseň: 
Vítr se ztiší (SV374)
Odkaz na píseň: 
Kde, Pane, jsi (SV143)
Odkaz na píseň: 
Ve jméno Krista doufáme (EZ244)

SLOVO SE STALO TĚLEM

Původ materiálu: 
Marie Medková
Biblický oddíl: 
Jan 1,1–18
Datum přípravy: 
Ne, 25/12/2011
Žalm 33,4.6  Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.  Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.
 
Liturgické čtení-J 1,1-8
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
V 1 Slovo se stalo tělem
Odkaz na píseň: 
Vítr se ztiší (SV374)
Odkaz na píseň: 
Narodil se Kristus Pán (EZ281)
Odkaz na píseň: 
Zněl pláč v noci té (SV396)

JEŽÍŠ A HŘÍŠNICE

Původ materiálu: 
Petr Pivoňka
Biblický oddíl: 
Lukáš 7,36–50
Datum přípravy: 
Ne, 18/12/2011
Žalm 130,3-4  Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.
 
Liturgické čtení-L 7,36-50
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
16 Ježíš a hříšníci
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Nevím, Pane, co ti dát (SV216)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Kdo zná mě líp (SV152)

MRTVÍ VSTÁVAJÍ A CHUDÝM SE ZVĚSTUJE EVANGELIUM

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Lukáš 7,11–23
Biblický oddíl: 
Lukáš 7,24–35
Datum přípravy: 
Ne, 11/12/2011

Žalm 96,2n – Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech.

Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti

Číst dál »
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)
Odkaz na píseň: 
Rok za rokem (SV286)
Odkaz na píseň: 
Chvála (SV86)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (SV363)
Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)

DÁT SE POHNOUT MILOSRDENSTVÍM

Původ materiálu: 
Petr Pivoňka
Biblický oddíl: 
Lukáš 6,27–36
Biblický oddíl: 
Lukáš 10,25–35
Datum přípravy: 
Ne, 04/12/2011
Žalm 129,8 – Požehnání Hospodinovo budiž s vámi, aneb: Dobrořečíme vám ve jménu Hospodinovu.
 
Liturgické čtení-L 6,27-36
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
14 Dát se pohnout milosrdenstvím
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (EZ384)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Ubi caritas (SV467)
Odkaz na píseň: 
Kde, Pane, jsi (SV143)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)

JE S NÍM MOC ODPUŠTĚNÍ

Původ materiálu: 
Dana Rotkovská
Biblický oddíl: 
Lukáš 5,17–26
Biblický oddíl: 
Lukáš 5,27–32
Datum přípravy: 
Ne, 20/11/2011
 
Žalm 32,1-2  Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt.  Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. 
 
Liturgické čtení-L 5,17-20
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
12 Je s ním moc odpuštění
Odkaz na píseň: 
Vzácný hosti, přijď (SV57)
Odkaz na píseň: 
Ježíši, Pane můj (BTS39)
Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (EZ384)

POVOLÁNÍ RYBÁŘŮ

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Lukáš 5,27–32
Datum přípravy: 
Ne, 13/11/2011

Žalmy 127:1  Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
11 Povolání rybářů

VZNEŠENÝ THEOFILE

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,4
Datum přípravy: 
Ne, 04/09/2011
Žalm 19,8 - Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.
 
Liturgické čtení-L 1,1-4
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
1 Vznešený Teofile

NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Původ materiálu: 
David Nečil
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,5–25
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,57–80
Datum přípravy: 
Ne, 11/09/2011
Odkaz na pracovní list: 
2 Narození Jana Křtitele
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Poděkujme svému Pánu (EZ223)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)
Odkaz na píseň: 
Buď pánu čest (EZ171)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)

ZATČENÍ JANA KŘTITELE A JEŽÍŠŮV KŘEST

Původ materiálu: 
Dana Rotkovská
Biblický oddíl: 
Lukáš 3,15–22
Datum přípravy: 
Ne, 23/10/2011

Žalmy 29:4  Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný důstojnosti.

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
8 Zatčení Jana Křtitele
Odkaz na pracovní list: 
13 Herodes a Jan Křtitel
Odkaz na píseň: 
Jeden Pán, jedna víra (EZ678)
Odkaz na píseň: 
Pane Ježíši Kriste (EZ404)
Odkaz na píseň: 
Zní, zní, zní (SV398)
Odkaz na píseň: 
Nova země, nové nebe (SV223)
Odkaz na píseň: 
Jezu Kriste, Synu Boží (EZ434)
Syndikovat obsah