Školní

O VELIKOSTI NEPATRNÉHO

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Lukáš 13,18–30
Datum přípravy: 
Ne, 04/03/2012
Žalm 78,1 +4b- Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal.
 
Liturgické čtení-L 13,18-21
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
26 O velikosti nepatrného

O PŘIPRAVENOSTI UČEDNÍKŮ

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Lukáš 12,35–59
Datum přípravy: 
Ne, 26/02/2012
Žalm 46,2 - 3- Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.  Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.
 
Liturgické čtení-L 12,35-40
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
25 O připravenosti učedníků

O ZAJIŠTĚNÍ

Původ materiálu: 
Rut Kučerová
Biblický oddíl: 
Lukáš 12,13–34
Datum přípravy: 
Ne, 19/02/2012
Žalm 39,7-8  Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne. A tak jakou mám naději, Panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě.
 
Liturgické čtení-L 11,2-28
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
24 O zajištění
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)
Odkaz na píseň: 
Kam v soudu den (SV136)

O MODLITBĚ

Původ materiálu: 
Rut Kučerová
Biblický oddíl: 
Lukáš 11,1–13
Biblický oddíl: 
Lukáš 18,1–8
Datum přípravy: 
Ne, 12/02/2012
Žalm 34,2 + 23 Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese.
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
23 O modlitbě
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Vítej, Jezu Kriste (EZ262)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)
Odkaz na píseň: 
Přijď království tvé (SV280)

PROMĚNĚNÍ NA HOŘE

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Lukáš 9,28–32
Datum přípravy: 
Ne, 05/02/2012
Žalm 2,7-8 –  Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země.
 
Liturgické čtení-L 9,28-32 
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
22 Proměnění na hoře
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
Kde, Pane, jsi (SV143)
Odkaz na píseň: 
Sny dojdou dál (SV29)
Odkaz na píseň: 
Sanctus (SV295)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)

PETROVO VYZNÁNÍ, PŘEDPOVĚĎ UTRPENÍ

Původ materiálu: 
Dan Heller
Biblický oddíl: 
Lukáš 9,18–27
Datum přípravy: 
Ne, 29/01/2012
 
Žalm 8,2 – Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
 
Liturgické čtení-L 9,18-22
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
21 Petrovo vyznání
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Pane Ježíši Kriste (EZ404)
Odkaz na píseň: 
Krásná je modrá obloha (EZ178)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (EZ384)
Odkaz na píseň: 
Ó hlavo plná trýzně (EZ320)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)

NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ

Původ materiálu: 
Daniel Heller
Biblický oddíl: 
Lukáš 9,10–17
Datum přípravy: 
Ne, 22/01/2012
Žalm 145,15–16 – Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.
 
Liturgické čtení-L 9,12-17
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
20 Nasycení pěti tisíců
Odkaz na pracovní list: 
14 Nasycení 5000
Odkaz na píseň: 
Vzácný hosti, přijď (SV57)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Spolu lámejme chléb (EZ683)
Odkaz na píseň: 
Jeden Pán, jedna víra (EZ678)
Odkaz na píseň: 
Čeho třeba (SV412)

VZKŘÍŠENÍ DCERY JAIROVY

Původ materiálu: 
Anna Lavická
Biblický oddíl: 
Lukáš 8,40–56
Datum přípravy: 
Ne, 15/01/2012
Žalm 106,1.12 – Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je vìèné. Tehdy uvìøili jeho slovùm, do zpìvu se dali k jeho chvále.
 
Liturgické čtení-L 8,40-42
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
19 Vzkříšení dcery Jairovy

UTIŠENÍ BOUŘE A UZDRAVENÍ POSEDLÉHO

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Lukáš 8,22–25
Datum přípravy: 
Ne, 08/01/2012
Žalm 107,28 – 30  A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně: utišil tu bouři, ztichlo vlnobití.  Zaradovali se, když se uklidnilo, on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli.
 
Liturgické čtení- L 8,22-25
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI
Lk 8, 22 – 25
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
18 Utišení bouře a uzdravení posedlého
Odkaz na píseň: 
Vzácný hosti, přijď (SV57)
Odkaz na píseň: 
Pane, při nás bud´ (SV175)
Odkaz na píseň: 
Vostnatej drát (SV188)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Odkaz na píseň: 
Radostná (SV300)
Odkaz na píseň: 
To něco stojí (SV335)
Odkaz na píseň: 
Vítr se ztiší (SV374)
Odkaz na píseň: 
Ó ujmi ruku moji (EZ559)

PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Lukáš 8,4–18
Datum přípravy: 
Ne, 01/01/2012
Žalm 143,8 –  Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.
 
Liturgické čtení-L  8,4-8
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
17 Podobenství o rozsévači
Odkaz na píseň: 
Vzácný hosti, přijď (SV57)
Odkaz na píseň: 
Dál, přece nejdete sami (SV39)
Odkaz na píseň: 
Rozsévač (BTS59)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (BTS47)
Syndikovat obsah