Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
41 Soudce Bárak a prorokyně Debora Soudců 4–5 NŠ Louny
41 Svatou církev obecnou Skutky 2,37–47 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
41 Výstroj pro každého křesťana Efezským 6,10–17 Dál přece nejdeme sami IV
41 Vyvedení z Egypta a jeho slavení Exodus 12,1–36 Církevní rok
42 Cestou víry s Jakubem
List Jakubův 1,1
List Jakubův 2,1–13
List Jakubův 2,14–26
List Jakubův 3,3–10
List Jakubův 1,2–18
Dál přece nejdeme sami IV
42 Mytí nohou a poslední večeře (Zelený čtvrtek)
Jan 13,1–20
Jan 13,33–35
Církevní rok
42 Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem Rút 1 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
42 Soudce Gedeon - povolání Soudců 6 NŠ Louny
42 Svatých obcování
Židům 12,1–2
Židům 11
Skutky 2,37–47
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
43 Hříchů odpuštění Lukáš 19 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
43 Obrazy a slova proti beznaději
Zjevení 1
Zjevení 21
Dál přece nejdeme sami IV
43 Soudce Gedeon - boj Soudců 7,9–8, NŠ Louny
43 Strach a modlitba v Getsemane
Matouš 26,36–46
Marek 14,32–42
Lukáš 22,40–46
Církevní rok
43 Zastánce pro Rút a Noemi Rút 2–4 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
44 Těla z mrtvých vzkříšení
Izajáš 43,1–5
1 Korintským 15,20–22
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
44 Zatčení a soud
Lukáš 22,47–54
Lukáš 22,63–71
Lukáš 23,1–25
Církevní rok
45 A život věčný Zjevení 21 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
45 Petrovo zapření
Jan 18,15–27
Matouš 26,69–75
Marek 14,60–72
Lukáš 22,54–62
Církevní rok
45 Soudce Jiftách Soudců 10,6–12,7 NŠ Louny
46 Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb a lidé kolem
Marek 15,21
Matouš 27,54
Marek 15,45
Lukáš 23,47
Církevní rok
46 Soudce Samson - narození Soudců 13 NŠ Louny
47 Soudce Samson - svatba Soudců 14 NŠ Louny
47 Źena u hrobu, muži za ní a také Tomáš
Jan 20,19–29
Lukáš 24,1–12
Marek 16,1–8
Církevní rok
48 Cesta do Emauz
Lukáš 24,13–35
Izajáš 38,17
Žalmy 71,20
Žalmy 126
Matouš 13
Církevní rok
48 Soudce Samson - lišky a oslí čelist Soudců 15 NŠ Louny
49 Zjevení v Galileji Jan 21,1–14 Církevní rok
50 Dobrý pastýř Jan 10,1–18 Církevní rok
50 Narození Samuele, zkáza domu Elího 1 Samuelova 1–4 NŠ Louny
51 Archa úmluvy mezi Pelištějci 1 Samuelova 5–7 NŠ Louny
51 O církvi
Skutky 2,1–11
Skutky 2,37–47
Církevní rok
52 Izrael si žádá krále 1 Samuelova 8 NŠ Louny
52 Křest etiopského dvořana
Skutky 8,26–40
Matouš 3,1–17
Matouš 28,19–20
Exodus 14,15–31
Církevní rok
53 Křest Kornélia a jeho přátel
Skutky 10
Matouš 3,13–17
Církevní rok
53 Pomazání Saula 1 Samuelova 9,1–10,16 NŠ Louny
54 Nanebevstoupení Páně
Skutky 1,1–14
Matouš 28,19–20
Marek 16,15
Církevní rok
54 Volba Saula králem 1 Samuelova 10,17–11, NŠ Louny
55 Saulova pošetilá oběť 1 Samuelova 12–13 NŠ Louny
55 Z pronásledovatele Saula svědek evangelia Pavel
Skutky 8,1–3
Skutky 16,11–34
Církevní rok
56 Ježíšův rozhovor s Nikodémem: svatodušní neděle Jan 3,1–8 Církevní rok
56 Saul a Jónatan 1 Samuelova 14 NŠ Louny
57 Ovoce Ducha svatého
Galatským 5,22–23
Skutky 2,1–13
Marek 13,9–11
Skutky 8,26–29
Matouš 7,16–20
1 Korintským 12,8–10
1 Samuelova 10,9–12
Církevní rok
57 Zavržení Saula 1 Samuelova 15 NŠ Louny
58 Pomazání Davida 1 Samuelova 16 NŠ Louny
58 Svatá Trojice
Matouš 28,16–20
Deuteronomium 6,4
Izajáš 61,1
Matouš 3,16–17
Církevní rok
59 Čas svěřený
Kazatel 3,1–15
Matouš 25,14–30
Církevní rok
59 David a Golijáš 1 Samuelova 17 NŠ Louny
60 Saulovy nástrahy 1 Samuelova 18 NŠ Louny
60 Slavnostní čas pro odpočinek a setkání s Bohem
Exodus 16,22–30
Genesis 2,1–4
Marek 2,27–28
Církevní rok
61 Čas promarněný a proměněný Lukáš 16,19–31 Církevní rok
61 Davidův útěk k Samuelovi 1 Samuelova 19 NŠ Louny