Title Biblický odkaz (kat) Typ obsahu Pořadí v lekci
Nechte děti přicházet Matouš 19,13–15, Matouš 21,15–16, Marek 10,13–16, Lukáš 18,15–17, Deuteronomium 6,4–7 Katechetická příprava 1
Opakování Desatera Deuteronomium 5, Micheáš 6,8, 2 Královská 22–23 Katechetická příprava 2
Bohatý mládenec Matouš 19,16–26, Marek 10,17–22 Katechetická příprava 3
Šalomoun 1 Královská 2,1–4, 1 Královská 2,5–12, 1 Královská 3,1–28, 1 Královská 6,11–13, 1 Královská 8,10–61, 1 Královská 11,1–6, 1 Královská 11,13–43 Katechetická příprava 4
Na počátku Genesis 1,1–2,3 Katechetická příprava 5
O zabezpečení života Lukáš 12,22–34 Katechetická příprava 6
Co člověka znesvěcuje a co ho činí svatým Marek 7,18–23, 1 Timoteovi 4,3–4, Leviticus 11 Katechetická příprava 7
Vděčnost deseti malomocných Lukáš 17,10–19 Katechetická příprava 8
Zacheus (den reformace) Lukáš 19,1–10, Efezským 2,8–9 Katechetická příprava 9
Jákobova a Josefova smrt a pohřeb Genesis 49,28–50,26, Genesis 12,1–3, Genesis 45,6, Genesis 45,11, Genesis 45,28, Genesis 46,3–4, Genesis 47,29–31, Genesis 49,1–28, Exodus 13,19, Jozue 24,32 Katechetická příprava 10
Boháč a stodoly Lukáš 12,13–21, Lukáš 9,24 Katechetická příprava 11
Vzkříšení Lazara Jan 11,1–47, 2 Korintským 5,14–21, Matouš 11,5, Lukáš 7,22, Matouš 9,18–26, Marek 5,21–43, Lukáš 8,40–56, Lukáš 7,11–16 Katechetická příprava 12
Není vzkříšení Lukáš 20,27–40, Žalmy 23, Jan 14,1–6, Zjevení 21 Katechetická příprava 13
Čekání na příchod mesiáše Izajáš 10,1–5, Izajáš 10,6–10 Katechetická příprava 14
Zachariáš a Anna Lukáš 1,5–25 Katechetická příprava 15
Návštěva u Marie Lukáš 1,26–38 Katechetická příprava 16
Ježíšův rodokmen Matouš 1,1–17 Katechetická příprava 17
Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti) Lukáš 2,1–20 Katechetická příprava 18
Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta Matouš 2,1–23 Katechetická příprava 19
Štěpán Skutky 6,8–7,60 Katechetická příprava 20
Simeon a Anna Lukáš 2,21–40 Katechetická příprava 21
Dvanáctiletý Ježíš v chrámě Lukáš 2,41–23,52 Katechetická příprava 22
Neplodný fíkovník (nový občanský rok) Lukáš 13,6–9 Katechetická příprava 23
Svatba v Káně galilejské Jan 2,1–11 Katechetická příprava 24
Jan Křtitel a Ježíšův křest Lukáš 3,1–17, Marek 1,2–11, Jan 1,6–8 Katechetická příprava 25
Podobenství o hostině Lukáš 14,16–24, Matouš 20,1–10 Katechetická příprava 26
Podobenství o rozsévačovi Matouš 13,3–9, Matouš 13,18–23, Marek 4,1–9, Lukáš 8,4–8 Katechetická příprava 27
Ježíš a Samařanka (týden modliteb za jednotu křesťanů) Jan 4,1–26, Žalmy 36,6–10, Izajáš 12,2–3, Přísloví 25,24–28 Katechetická příprava 28
Svěřené talenty Matouš 25,14–30 Katechetická příprava 29
Nasycení zástupu: dejte vy jim jíst Marek 6,30–44 Katechetická příprava 30
Milosrdný Samařan Lukáš 10,25–37, Leviticus 19,18, Leviticus 25,11–18, Matouš 5,43–44, Matouš 22,34–40, Marek 12,28–34, Římanům 13,8–10, Galatským 5,14, List Jakubův 2,8, 1 Janova 5,1–8 Katechetická příprava 31
Rut — vztah k cizincům Rút 2–3, Leviticus 19,33 Katechetická příprava 32
Popeleční středa Jonáš 1–3 Katechetická příprava 33
Ježíšovo pokušení na poušti Matouš 4,1–11 Katechetická příprava 34
Nemějte starost Matouš 6,25–34 Katechetická příprava 35
Poslední soud Matouš 25,31–46, Daniel 7,13–14, Ezechiel 34,11–24, Ezechiel 18,5–9, Izajáš 53, Izajáš 58,6–10, Žalmy 89,15, Jan 5,28–29, Matouš 23,23 Katechetická příprava 36
Vdova, sirotek, host: vidět věci z pohledu druhého Deuteronomium 10,16–19, Marek 9,33–37 Katechetická příprava 37
Jedni druhých břemena neste Skutky 4,32–37, Skutky 6,1–6, Galatským 6,2 Katechetická příprava 38
Vjezd do Jeruzaléma a vyčištění chrámu Matouš 21,1–17, Zacharjáš 14,3–21, Zacharjáš 9,9, 2 Samuelova 19–20 Katechetická příprava 39
Zrada Jidáše Matouš 26,14–16, Marek 14,10–11, Lukáš 20,3–6 Katechetická příprava 40
Vyvedení z Egypta a jeho slavení Exodus 12,1–36 Katechetická příprava 41
Mytí nohou a poslední večeře (Zelený čtvrtek) Jan 13,1–20, Jan 13,33–35 Katechetická příprava 42
Strach a modlitba v Getsemane Matouš 26,36–46, Marek 14,32–42, Lukáš 22,40–46 Katechetická příprava 43
Zatčení a soud Lukáš 22,47–54, Lukáš 22,63–71, Lukáš 23,1–25 Katechetická příprava 44
Petrovo zapření Jan 18,15–27, Matouš 26,69–75, Marek 14,60–72, Lukáš 22,54–62 Katechetická příprava 45
Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb a lidé kolem Marek 15,21, Matouš 27,54, Marek 15,45, Lukáš 23,47 Katechetická příprava 46
Žena u hrobu, muži za ní a také Tomáš Jan 20,19–29, Lukáš 24,1–12, Marek 16,1–8 Katechetická příprava 47
Cesta do Emauz Lukáš 24,13–35, Izajáš 38,17, Žalmy 71,20, Žalmy 126, Matouš 13 Katechetická příprava 48
Zjevení v Galileji Jan 21,1–14 Katechetická příprava 49
Dobrý pastýř Jan 10,1–18 Katechetická příprava 50
O církvi Skutky 2,1–11, Skutky 2,37–47 Katechetická příprava 51
Křest etiopského dvořana Skutky 8,26–40, Matouš 3,1–17, Matouš 28,19–20, Exodus 14,15–31 Katechetická příprava 52
Křest Kornélia a jeho přátel Skutky 10, Matouš 3,13–17 Katechetická příprava 53
Nanebevstoupení Páně Skutky 1,1–14, Matouš 28,19–20, Marek 16,15 Katechetická příprava 54
Z pronásledovatele Saula svědek evangelia Pavel Skutky 8,1–3, Skutky 16,11–34 Katechetická příprava 55
Ježíšův rozhovor s Nikodémem: svatodušní neděle Jan 3,1–8 Katechetická příprava 56
Ovoce Ducha svatého Galatským 5,22–23, Skutky 2,1–13, Marek 13,9–11, Skutky 8,26–29, Matouš 7,16–20, 1 Korintským 12,8–10, 1 Samuelova 10,9–12 Katechetická příprava 57
Svatá Trojice Matouš 28,16–20, Deuteronomium 6,4, Izajáš 61,1, Matouš 3,16–17 Katechetická příprava 58
Čas svěřený Kazatel 3,1–15, Matouš 25,14–30 Katechetická příprava 59
Slavnostní čas pro odpočinek a setkání s Bohem Exodus 16,22–30, Genesis 2,1–4, Marek 2,27–28 Katechetická příprava 60
Čas promarněný a proměněný Lukáš 16,19–31 Katechetická příprava 61
Čas bláznivě radostný 2 Samuelova 6,1–20, Žalmy 132, Žalmy 149,2–3, Žalmy 149,5–6 Katechetická příprava 62
Objevení Zákona (Den upálení mistra Jana Husa) 2 Královská 22 Katechetická příprava 63
Hospodin jako matka (Den matek) Žalmy 131 Katechetická příprava 64
Až se tě tvé děti zeptají (Den dětí) Exodus 13,14–16 Katechetická příprava 65