Title Biblický odkaz (kat) Typ obsahu Pořadí v lekci
Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil. Exodus 20,1–2, Exodus 13,17–14,31, Exodus 15,1–2, Exodus 19,1–6 Katechetická příprava 1
První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Exodus 20,3, Soudců 6,7–10, Soudců 6,25–32 Katechetická příprava 2
Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám. Exodus 20,4, Daniel 3 Katechetická příprava 3
Třetí přikázání: Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha. Exodus 20,7, Skutky 3,1–16 Katechetická příprava 4
Čtvrté přikázání: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Exodus 20,8–11, Matouš 11,28–12,14 Katechetická příprava 5
Páté přikázání: Cti své rodiče. Exodus 20,12 Katechetická příprava 6
Šesté přikázání: Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh […] a proto: Nezabiješ. Exodus 20,13, 2 Paralipomenon 28,1–15 Katechetická příprava 7
Sedmé přikázání: Nezcizoložíš. Exodus 20,13, Jan 8,1–11 Katechetická příprava 8
Osmé přikázání: Nebudeš krást. Exodus 20,15, Genesis 37,12–28, Genesis 40,14–15, Genesis 41,1–57 Katechetická příprava 9
Deváté příkázání: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Exodus 20,16, 1 Královská 21,1–29 Katechetická příprava 10
Desáté přikázání: Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu. Exodus 20,17–, 2 Samuelova 11 Katechetická příprava 11
Otče náš, jenž jsi na nebesích Matouš 6,9, Lukáš 15,11–32 Katechetická příprava 12
Posvěť se jméno tvé Matouš 9,6, Exodus 2,22–3,15 Katechetická příprava 13
Přijď tvé království Matouš 6,10, Marek 1,21–39 Katechetická příprava 14
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi Matouš 6,10, Lukáš 2,8–14 Katechetická příprava 15
Chléb náš vezdejší dej nám dnes Matouš 6,11, Exodus 16,1–31 Katechetická příprava 16
Navštívení Marie a její chvalozpěv Lukáš 1,26–56 Katechetická příprava 17
Ježíšovo narození Lukáš 2,1–7 Katechetická příprava 18
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům Matouš 6,12, Matouš 18,23–35 Katechetická příprava 19
A nevydej nás v pokušení Matouš 6,13, Matouš 26,36–45 Katechetická příprava 20
Zbav nás od zlého Matouš 6,13, 1 Samuelova 17,1–11 Katechetická příprava 21
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky Matouš 6,13, Zjevení 20,1–17 Katechetická příprava 22
Amen Matouš 6,13, Nehemjáš 8,1–12 Katechetická příprava 23
Věřím Marek 9,14–29 Katechetická příprava 24
V Boha Otce Lukáš 15,11–32 Katechetická příprava 25
Všemohoucího Exodus 6,2–13, Exodus 5, Exodus 15 Katechetická příprava 26
Stvořitele nebe i země Genesis 1 Katechetická příprava 27
I v Ježíše Krista Matouš 1,16–18, Marek 10,13–16 Katechetická příprava 28
Syna jeho jediného Lukáš 20 Katechetická příprava 29
Pána našeho Jan 20,24–29 Katechetická příprava 30
Jenž se počal z Ducha svatého Lukáš 1,26–37, Genesis 1 Katechetická příprava 31
Narodil se z Marie Panny Lukáš 2 Katechetická příprava 32
Trpěl pod Pontským Pilátem Jan 18,28–19,16 Katechetická příprava 33
Ukřižován Jan 19 Katechetická příprava 34
Umřel a byl pohřben Jan 19,28–42 Katechetická příprava 35
Sestoupil do pekel Žalmy 88 Katechetická příprava 36
Třetího dne vstal z mrtvých Marek 16,9–13, Jan 20,1–29, Lukáš 24,13–33 Katechetická příprava 37
Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího Skutky 1,1–14 Katechetická příprava 38
Odkud přijde soudit živé i mrtvé Matouš 25,31–46 Katechetická příprava 39
Věřím v Ducha svatého Skutky 2 Katechetická příprava 40
Svatou církev obecnou Skutky 2,37–47 Katechetická příprava 41
Svatých obcování Židům 12,1–2, Židům 11, Skutky 2,37–47 Katechetická příprava 42
Hříchů odpuštění Lukáš 19 Katechetická příprava 43
Těla z mrtvých vzkříšení Izajáš 43,1–5, 1 Korintským 15,20–22 Katechetická příprava 44
A život věčný Zjevení 21 Katechetická příprava 45