Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
8 Vděčnost deseti malomocných Lukáš 17,10–19 Církevní rok
8 Víra podle Abrahama Genesis 12,1–7 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
8 ZASLÍBENÍ A NAROZENÍ SYNA
Genesis 15,1–6
Genesis 16,1–16
Genesis 17,1–16
Genesis 18,1–15
Genesis 21,1–7
Pozvání na cestu SZ1
8 ZATČENÍ JANA KŘTITELE A JEŽÍŠŮV KŘEST Lukáš 3,15–22 Pozvání na cestu - Evangelia
9 Abram a Lot
Genesis 13,1–14,24
Genesis 12,10–20
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
9 BŮH SOUDÍ SODOMU Genesis 18,16–19,29 Pozvání na cestu SZ1
9 DAVID ZÍSKÁVÁ KRÁLOVSTVÍ
2 Samuelova 1,1–16
2 Samuelova 2,1–7
2 Samuelova 5,1–10
2 Samuelova 6,1–5
2 Samuelova 6,14–19
Pozvání na cestu SZ2
9 Jairova dcera Marek 5,21–24 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
9 Komu se otevírají nebesa
Skutky 6,8–7,2
Skutky 7,48–60
Pozvání na cestu - Skutky
9 Lidi na lidi jsou jako saně? 1 Samuelova 17 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
9 Osmé přikázání: Nebudeš krást.
Exodus 20,15
Genesis 37,12–28
Genesis 40,14–15
Genesis 41,1–57
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
9 Petře, neváhej a jdi! Skutky 10 Dál přece nejdeme sami IV
9 Pokušení na poušti Lukáš 4,1–4 Pozvání na cestu - Evangelia
9 Syn pravý a nepravý, Obětování Izáka Genesis 21–22 NŠ Louny
9 Zacheus (den reformace)
Lukáš 19,1–10
Efezským 2,8–9
Církevní rok
10 DAVIDŮV HŘÍCH A POKÁNÍ
2 Samuelova 11,1–27
2 Samuelova 12,1–14
Pozvání na cestu SZ2
10 Děti, psi a jedna maminka Marek 7,24–30 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
10 Deváté příkázání: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Exodus 20,16
1 Královská 21,1–29
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
10 Hospodin je s tebou – a co na to já? 1 Samuelova 18,1–20,42 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
10 Izák žehná Jákobovi Genesis 25,19–27, NŠ Louny
10 JAK SI VEDLO EVANGELIUM V SAMAŘÍ Skutky 8,1–25 Pozvání na cestu - Skutky
10 Jákobova a Josefova smrt a pohřeb
Genesis 49,28–50,26
Genesis 12,1–3
Genesis 45,6
Církevní rok
10 Ježíš zasahuje Saula i nás Skutky 9,1–31 Dál přece nejdeme sami IV
10 KÁZÁNÍ V NAZARETĚ Lukáš 4,16–21 Pozvání na cestu - Evangelia
10 OBĚTOVÁNÍ IZÁKA Genesis 22,1–19 Pozvání na cestu SZ1
10 Zaslíbení a narození syna
Genesis 15,1–6
Genesis 16,1–16
Genesis 17,1–16
Genesis 18,1–15
Genesis 21,1–7
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
11 Boháč a stodoly
Lukáš 12,13–21
Lukáš 9,24
Církevní rok
11 Boží bojovník David
1 Samuelova 22,1–5
1 Samuelova 24
1 Samuelova 26
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
11 DAVID A ABŠALÓM
2 Samuelova 15,1–18
2 Samuelova 15,30
2 Samuelova 16,5–15
Pozvání na cestu SZ2
11 Desáté přikázání: Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu.
Exodus 20,17–
2 Samuelova 11
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
11 IZÁK A REBEKA Genesis 24,1–67 Pozvání na cestu SZ1
11 Jákobův sen v Bét-Elu Genesis 28 NŠ Louny
11 Na cestě do Gazy Skutky 8,26–40 Pozvání na cestu - Skutky
11 POVOLÁNÍ RYBÁŘŮ Lukáš 5,27–32 Pozvání na cestu - Evangelia
11 Přece bys to neudělal! Genesis 18,16–33 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
11 Průšvih v Lystře Skutky 14,8–28 Dál přece nejdeme sami IV
11 Zpátky do školy k Ježíšovi Marek 8,27–38 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
12 Darovaná budoucnost Genesis 22 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
12 DAVID ZNOVU KRÁLEM
2 Samuelova 18,1–17
2 Samuelova 19,1–9
Pozvání na cestu SZ2
12 DAVID ZNOVU KRÁLEM 2 Samuelova 18,1–17 Pozvání na cestu SZ2
12 David? Nábal? Abígajil! 1 Samuelova 25,1–42 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
12 Jákob u Lábana Genesis 29–31 NŠ Louny
12 JE S NÍM MOC ODPUŠTĚNÍ
Lukáš 5,17–26
Lukáš 5,27–32
Pozvání na cestu - Evangelia
12 Ježíš na hoře Proměnění
Marek 9,1–9
Marek 9,10–29
Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
12 Otče náš, jenž jsi na nebesích
Matouš 6,9
Lukáš 15,11–32
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
12 Pavel a Petr: Kdo se smí stát křesťanem? Skutky 15,1–29 Dál přece nejdeme sami IV
12 SPORY O STUDNĚ
Genesis 26,12–17
Genesis 26,24–25
Pozvání na cestu SZ1
12 Vzkříšení Lazara
Jan 11,1–47
2 Korintským 5,14
Církevní rok
12 VZKŘÍŠENÝ PÁN POVOLÁVÁ SAULA Skutky 9,1–31 Pozvání na cestu - Skutky
13 BLAZE CHUDÝM, BĚDA BOHATÝM
Lukáš 6,17–26
Lukáš 16,19–31
Pozvání na cestu - Evangelia