Úvod k práci s příručkou naleznete zde: Úvod ke katechetickému cyklu. Postavy k vystřižení jsou zde: Postavy k vystřižení Pracovní listy k jednotlivým postavám naleznete v přiložených souborech u jednotlivých příprav. Pracovní listy k jednotlivým postavám jsou v přílohách u jednotlivých příprav.

Rozpis přípravek neobsahuje sváteční úlohy, neděle kolem Vánoc jsou volné, pokud byste potřebovali vánoční přípravy, použitelné starší úlohy najdete na tomto webu.

Např.: Útěk do Egypta, Klanění mudrců, Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta, Ježíšův rodokmen, Ježíšovo narození, Navštívení Marie a její chvalozpěv, Navštívení Marie a její chvalozpěv (2), Marie má dítě, Jenž se počal z Ducha svatého, Narodil se z Marie Panny, Ježíšovo narození, Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti), Slovo se stalo tělem.

Title Biblický odkaz (kat) Typ obsahu Pořadí v lekci
Zástup stále přichází - pracovní list Pracovní list
Abraham Genesis 18,1–15, Genesis 21,1–7 Katechetická příprava 1
Izák Genesis 26,15–31 Katechetická příprava 2
Jákob Genesis 28,10–22, Genesis 32,23–32 Katechetická příprava 3
Josef Genesis 42 Katechetická příprava 4
Mojžíš Deuteronomium 4, Deuteronomium 8, Deuteronomium 9 Katechetická příprava 5
Áron a Mirjam Numeri 12,1–16 Katechetická příprava 6
Jozue Jozue 5,10–15, Jozue 6,1–27 Katechetická příprava 7
Debora Soudců 4–5 Katechetická příprava 8
Gedeon Soudců 6–7 Katechetická příprava 9
Samson Soudců 13–16 Katechetická příprava 10
Rút Rút 1–4 Katechetická příprava 11
Samuel 1 Samuelova 1,1–28, 1 Samuelova 2,1–10, 1 Samuelova 3,1–21, 1 Samuelova 7,1–17 Katechetická příprava 12
David 1 Samuelova 16,14–16, 1 Samuelova 23,1–13, 1 Samuelova 24,1–23 Katechetická příprava 13
Nátan 2 Samuelova 11, 2 Samuelova 12,1–25 Katechetická příprava 14
Šalomoun 1 Královská 11 Katechetická příprava 15
Eliáš 1 Královská 17,1–7, 1 Královská 18,1–46, 1 Královská 19,1–18 Katechetická příprava 16
Josef Matouš 1,18–25 Katechetická příprava 17
Mudrci Matouš 2,1–12 Katechetická příprava 18
Elíša 2 Královská 4,38–44, 2 Královská 5,1–9 Katechetická příprava 19
Ámos Ámos 7–8 Katechetická příprava 20
Izajáš Izajáš 6, Izajáš 1,16–20, Izajáš 7,10–17, Izajáš 11,1–10 Katechetická příprava 21
Jeremjáš Jeremjáš 27–28 Katechetická příprava 22
Ezechiel Ezechiel 33,1–6, Ezechiel 37,1–14 Katechetická příprava 23
Služebník Hospodinův Izajáš 42,1–4, Izajáš 49,1–3, Izajáš 50,4–9, Izajáš 53 Katechetická příprava 24
Ester Ester 4,13–17, Ester 1–10 Katechetická příprava 25
Ageus Ezdráš 1,1, Ezdráš 3,1–4, Ezdráš 3,10–13, Ezdráš 4,1–5, Ezdráš 4,11–24, Ezdráš 5,1–2, Ezdráš 6,1–7, Ezdráš 6,13–14 Katechetická příprava 26
Jonáš Jonáš 1–4 Katechetická příprava 27
Zachariáš a Alžběta Lukáš 1,5–24 Katechetická příprava 28
Jan Křtitel Marek 1,1–8, Marek 6,14–29 Katechetická příprava 29
Evangelista Marek Marek 14–16 Katechetická příprava 30
Natanael Jan 1,35–51 Katechetická příprava 31
Šimon Petr Marek 8,27–33 Katechetická příprava 32
Nikodém Jan 3,1–21 Katechetická příprava 33
Levi Marek 2,12–17 Katechetická příprava 34
Žena hříšnice Lukáš 7,36–50 Katechetická příprava 35
Lazar Jan 11,1–44 Katechetická příprava 36
Evangelista Jan Jan 20,19–31 Katechetická příprava 37
Onezim Filemonovi 1,8–20 Katechetická příprava 38
Žena kananejská Matouš 15,21–28 Katechetická příprava 39
Filip Skutky 6,5, Skutky 8,4–40 Katechetická příprava 40
Pavel Skutky 8,1–3, Skutky 9,1–31 Katechetická příprava 41
Lydie Skutky 16,11–15 Katechetická příprava 42
Bratr Jan Zjevení 1, Zjevení 21, Zjevení 22 Katechetická příprava 43
Také já Židům 11,1–40, Židům 12,1–3, Matouš 19,13–15 Katechetická příprava 44