Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
4 Co dělá církev církví
Skutky 2,37–47
Skutky 4,32–37
Dál přece nejdeme sami IV
4 JEŽÍŠOVO NAROZENÍ Lukáš 2,1–20 Pozvání na cestu - Evangelia
4 KDYŽ PRACUJE JMÉNO
Skutky 3,1–16
Skutky 4,1–22
Pozvání na cestu - Skutky
4 Pád člověka Genesis 3,1–24 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
4 Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer — kámen pomoci) 1 Samuelova 7 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
4 Perný šabat v Kafarnaum a setkání s malomocným Marek 1,21–45 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
4 POTOPA
Genesis 6,5–22
Genesis 7,6–8,22
Pozvání na cestu SZ1
4 Šalomoun
1 Královská 2,1–4
1 Královská 2,5–12
1 Královská 3,1–28
1 Královská 6,11–13
1 Královská 8,10–61
Církevní rok
4 SAULOVA NEPOSLUŠNOST A NEKAJÍCNOST
1 Samuelova 13,1–14
1 Samuelova 15,1–35
Pozvání na cestu SZ2
4 Třetí přikázání: Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha.
Exodus 20,7
Skutky 3,1–16
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
5 BYLI SPOLU, ŽILI SPOLU Skutky 2,41–47 Pozvání na cestu - Skutky
5 Čtvrté přikázání: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
Exodus 20,8–11
Matouš 11,28–12,14
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
5 DAVID POMAZÁN ZA KRÁLE 1 Samuelova 16,1–25 Pozvání na cestu SZ2
5 Kain a Ábel Genesis 4,1–16 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
5 Na počátku Genesis 1,1–2,3 Církevní rok
5 Ne svou, ale Boží silou Skutky 3,1–26 Dál přece nejdeme sami IV
5 O prvním království a prvním králi
1 Samuelova 8
1 Samuelova 10,17–27
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
5 Setkání, které člověka postaví na nohy
Marek 2,1–12
Marek 3,17
Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
5 SIMEON A ANNA Lukáš 2,21–40 Pozvání na cestu - Evangelia
5 Smlouva s Abramem Genesis 15 NŠ Louny
5 STAVBA BÁBELSKÉ VĚŽE Genesis 11,1–9 Pozvání na cestu SZ1
6 DAVID A GOLIÁŠ 1 Samuelova 17,1–54 Pozvání na cestu SZ2
6 DVANÁCTILETÝ V CHRÁMĚ Lukáš 2,41–52 Pozvání na cestu - Evangelia
6 Koho v životě poslouchat a koho zase ne
Skutky 4,1–22
Skutky 5,17–42
Dál přece nejdeme sami IV
6 O zabezpečení života Lukáš 12,22–34 Církevní rok
6 Opravdové odpočinutí
Marek 3,1–6
Marek 2,23–28
Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
6 Páté přikázání: Cti své rodiče. Exodus 20,12 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
6 Potopa Genesis 6,5–8,22 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
6 POVOLÁNÍ ABRAMA Genesis 12,1–7 Pozvání na cestu SZ1
6 Sáraj a Hagar Genesis 16 NŠ Louny
6 Saul králem 1 Samuelova 11 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
6 VE VŠEM SPOLEČNĚ
Skutky 4,23–37
Skutky 5,1–16
Pozvání na cestu - Skutky
7 ABRAM A LOT Genesis 13,1–14,24 Pozvání na cestu SZ1
7 Co člověka znesvěcuje a co ho činí svatým
Marek 7,18–23
1 Timoteovi 4,3–4
Leviticus 11
Církevní rok
7 JAN KŘTITEL Lukáš 3,1–14 Pozvání na cestu - Evangelia
7 JÓNATAN A DAVID
1 Samuelova 18,1–9
1 Samuelova 19,1–18
1 Samuelova 20,1–42
Pozvání na cestu SZ2
7 Když ho miluješ… Skutky 6–7 Dál přece nejdeme sami IV
7 Proč a jak Saulovo kralování skončilo
1 Samuelova 13
1 Samuelova 15
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
7 Šesté přikázání: Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh […] a proto: Nezabiješ.
Exodus 20,13
2 Paralipomenon 28,1–15
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
7 Smlouva a změna jmen Genesis 17 NŠ Louny
7 Stavba bábelské věže
Genesis 11,1–9
Skutky 2
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
7 Utišení bouře Marek 4,35–41 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
7 ZASTAVIT KÁZÁNÍ Skutky 5,17–42 Pozvání na cestu - Skutky
8 Filipe, pošli to dál Skutky 8,26–40 Dál přece nejdeme sami IV
8 Nový král 1 Samuelova 16 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
8 Posedlý z Gerasy Marek 5,1–20 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
8 PŘES DIAKONII K DALŠÍMU ZVĚSTOVÁNÍ Skutky 6,1–6 Pozvání na cestu - Skutky
8 SAUL PRONÁSLEDUJE DAVIDA
1 Samuelova 22,1–5
1 Samuelova 24,1–23
1 Samuelova 26,1–25
Pozvání na cestu SZ2
8 Sedmé přikázání: Nezcizoložíš.
Exodus 20,13
Jan 8,1–11
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
8 Skáza Sodomy Genesis 18,16–19,29 NŠ Louny