Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
37 Vdova, sirotek, host: vidět věci z pohledu druhého
Deuteronomium 10,16–19
Marek 9,33–37
Církevní rok
38 Já a dům můj budeme sloužit Hospodinu
Jozue 14
Jozue 20
Jozue 23–24
Dál přece nejdeme sami
38 Jedni druhých břemena neste
Skutky 4,32–37
Skutky 6,1–6
Galatským 6,2
Církevní rok
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu
Ezdráš 1
Ezdráš 3–4
Ezdráš 6,15–22
Dál přece nejdeme sami II
38 NÁVRAT ZE ZAJETÍ A STAVBA CHRÁMU
Ezdráš 1,1–11
Ezdráš 3,1–4
Ezdráš 3,10–13
Ezdráš 4,1–24
Ezdráš 5,1–2
Ezdráš 6,15–22
Nehemjáš 8,1–6
Pozvání na cestu SZ2
38 SAMSON
Soudců 13,2–5
Soudců 14,1–20
Soudců 15,1–20
Soudců 16,1–31
Pozvání na cestu SZ1
38 UKŘIŽOVÁNÍ A POHŘEB Lukáš 23,26–56 Pozvání na cestu - Evangelia
38 vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího Skutky 1,1–14 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
38 Zacheus (v království Božím místa dost) Lukáš 19,1–10 Dál přece nejdeme sami III
39 OBNOVA JERUZALÉMA
Nehemjáš 1,1–11
Nehemjáš 2,1–20
Nehemjáš 3,1–10
Nehemjáš 4,1–11
Pozvání na cestu SZ2
39 Obnova Jeruzaléma
Nehemjáš 1–2
Nehemjáš 4,1–11
Nehemjáš 8,1–3
Dál přece nejdeme sami II
39 odkud přijde soudit živé i mrtvé. Matouš 25,31–46 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
39 Počátek doby soudců
Soudců 2,6–18
Soudců 4,1–24
Soudců 5,1–15
Dál přece nejdeme sami
39 RÚT
Rút 1,1–22
Rút 2,1–23
Rút 4,13–14
Rút 4,17
Pozvání na cestu SZ1
39 Ukřižování a odpuštění podle Lukáše Lukáš 23 Dál přece nejdeme sami III
39 Vjezd do Jeruzaléma a vyčištění chrámu
Matouš 21,1–17
Zacharjáš 14,3–21
Zacharjáš 9,9
2 Samuelova 19–20
Církevní rok
39 VZKŘÍŠENÍ Lukáš 24,1–12 Pozvání na cestu - Evangelia
40 Gedeon Soudců 6–7 Dál přece nejdeme sami
40 Na cestě do Emauz Lukáš 24,13–35 Dál přece nejdeme sami III
40 Soudce Ehúd Soudců 3 NŠ Louny
40 Věřím v Ducha svatého Skutky 2 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
40 VYPRÁVĚNÍ O JONÁŠOVI
Jonáš 1,1–16
Jonáš 2,1–11
Jonáš 3,1–10
Jonáš 4,1–11
Pozvání na cestu SZ2
40 Zaslíbení mesiáše Izajáš 61 Dál přece nejdeme sami II
40 ZJEVENÍ NA CESTĚ DO EMAUS Lukáš 24,13–35 Pozvání na cestu - Evangelia
40 Zrada Jidáše
Matouš 26,14–16
Marek 14,10–11
Lukáš 20,3–6
Církevní rok
41 Ježíšovo nanebevstoupení Lukáš 24,36–53 Dál přece nejdeme sami III
41 Samson — aneb jak si někdo může poplést sílu svou a sílu Boží Soudců 13–16 Dál přece nejdeme sami
41 Soudce Bárak a prorokyně Debora Soudců 4–5 NŠ Louny
41 svatou církev obecnou, Skutky 2,37–47 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
41 Vyvedení z Egypta a jeho slavení Exodus 12,1–36 Církevní rok
42 Mytí nohou a poslední večeře (Zelený čtvrtek)
Jan 13,1–20
Jan 13,33–35
Církevní rok
42 Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem Rút 1 Dál přece nejdeme sami
42 Soudce Gedeon - povolání Soudců 6 NŠ Louny
42 svatých obcování,
Židům 12,1–2
Židům 11
Skutky 2,37–47
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
43 hříchů odpuštění, Lukáš 19 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
43 Soudce Gedeon - boj Soudců 7,9–8, NŠ Louny
43 Strach a modlitba v Getsemane
Matouš 26,36–46
Marek 14,32–42
Lukáš 22,40–46
Církevní rok
43 Zastánce pro Rút a Noemi Rút 2–4 Dál přece nejdeme sami
44 těla z mrtvých vzkříšení
Izajáš 43,1–5
1 Korintským 15,20–22
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
44 Zatčení a soud
Lukáš 22,47–54
Lukáš 22,63–71
Lukáš 23,1–25
Církevní rok
45 a život věčný. Zjevení 21 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
45 Petrovo zapření
Jan 18,15–27
Matouš 26,69–75
Marek 14,60–72
Lukáš 22,54–62
Církevní rok
45 Soudce Jiftách Soudců 10,6–12,7 NŠ Louny
46 Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb a lidé kolem
Marek 15,21
Matouš 27,54
Marek 15,45
Lukáš 23,47
Církevní rok
46 Soudce Samson - narození Soudců 13 NŠ Louny
47 Soudce Samson - svatba Soudců 14 NŠ Louny
47 Źena u hrobu, muži za ní a také Tomáš
Jan 20,19–29
Lukáš 24,1–12
Marek 16,1–8
Církevní rok
48 Cesta do Emauz
Lukáš 24,13–35
Izajáš 38,17
Žalmy 71,20
Žalmy 126
Matouš 13
Církevní rok
48 Soudce Samson - lišky a oslí čelist Soudců 15 NŠ Louny
49 Zjevení v Galileji Jan 21,1–14 Církevní rok