Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
36 OTEVŘENÝ KONEC PŘÍBĚHU EVANGELIA Skutky 28,11–31 Pozvání na cestu - Skutky
36 O Lazarovi a o boháči beze jména
Lukáš 6,24–25
Lukáš 16,19–31
Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
36 Pas mé beránky Jan 21,15–23 Dál přece nejdeme sami IV
36 PETROVO ZAPŘENÍ Lukáš 22,54–62 Pozvání na cestu - Evangelia
36 POČÁTEK DOBY SOUDCŮ
Soudců 2,11–16
Soudců 4,1–24
Soudců 5,1–15
Soudců 5,31
Pozvání na cestu SZ1
36 Poslední soud
Matouš 25,31–46
Daniel 7,13–14
Ezechiel 34,11–24
Ezechiel 18,5–9
Izajáš 53
Izajáš 58,6–10
Žalmy 89,15
Jan 5,28–29
Matouš 23,23
Církevní rok
36 Průzkum Zaslíbené země
Numeri 13–14
Deuteronomium 1,20–46
NŠ Louny
36 Sestoupil do pekel Žalmy 88 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
36 Vidění krále Belšasara Daniel 5,1–30 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
36 ZÁCHRANA ŽIDŮ
Ester 5,1–5
Ester 7,1–6
Ester 8,7–12
Ester 9,20–22
Pozvání na cestu SZ2
37 EVANGELIUM PUTUJE K LUKÁŠOVI, TEOFILOVI I K NÁM Pozvání na cestu - Skutky
37 GEDEON
Soudců 6,1–32
Soudců 7,1–8
Soudců 7,16–22
Pozvání na cestu SZ1
37 Ježíš před radou, Pilátem a Herodem Lukáš 22,63–23,24 Pozvání na cestu - Evangelia
37 JÓB
Jób 1,1–22
Jób 2,1–13
Jób 42,1–16
Pozvání na cestu SZ2
37 Křest Římanům 6 Dál přece nejdeme sami IV
37 Příběhy nalezených ztracenců Lukáš 15,1–32 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
37 Rozhodnutí královny Ester Ester 4,1–17 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
37 Smlouva s Gibeoňany Jozue 9 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
37 Smrt Mojžíšova, Rachab
Deuteronomium 34
Jozue 1–2
NŠ Louny
37 Třetího dne vstal z mrtvých
Marek 16,9–13
Jan 20,1–29
Lukáš 24,13–33
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
37 Vdova, sirotek, host: vidět věci z pohledu druhého
Deuteronomium 10,16–19
Marek 9,33–37
Církevní rok
38 Blázen pro Krista 1 Korintským 1 Dál přece nejdeme sami IV
38 Já a dům můj budeme sloužit Hospodinu
Jozue 14
Jozue 20
Jozue 23–24
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
38 Jedni druhých břemena neste
Skutky 4,32–37
Skutky 6,1–6
Galatským 6,2
Církevní rok
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu
Ezdráš 1
Ezdráš 3–4
Ezdráš 6,15–22
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
38 NÁVRAT ZE ZAJETÍ A STAVBA CHRÁMU
Ezdráš 1,1–11
Ezdráš 3,1–4
Ezdráš 3,10–13
Ezdráš 4,1–24
Ezdráš 5,1–2
Ezdráš 6,15–22
Nehemjáš 8,1–6
Pozvání na cestu SZ2
38 SAMSON
Soudců 13,2–5
Soudců 14,1–20
Soudců 15,1–20
Soudců 16,1–31
Pozvání na cestu SZ1
38 UKŘIŽOVÁNÍ A POHŘEB Lukáš 23,26–56 Pozvání na cestu - Evangelia
38 Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího Skutky 1,1–14 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
38 Zacheus (v království Božím místa dost) Lukáš 19,1–10 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
39 OBNOVA JERUZALÉMA
Nehemjáš 1,1–11
Nehemjáš 2,1–20
Nehemjáš 3,1–10
Nehemjáš 4,1–11
Pozvání na cestu SZ2
39 Obnova Jeruzaléma
Nehemjáš 1–2
Nehemjáš 4,1–11
Nehemjáš 8,1–3
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
39 Odkud přijde soudit živé i mrtvé Matouš 25,31–46 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
39 Pavlův běh do Božího království Filipským 3 Dál přece nejdeme sami IV
39 Počátek doby soudců
Soudců 2,6–18
Soudců 4,1–24
Soudců 5,1–15
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
39 RÚT
Rút 1,1–22
Rút 2,1–23
Rút 4,13–14
Rút 4,17
Pozvání na cestu SZ1
39 Ukřižování a odpuštění podle Lukáše Lukáš 23 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
39 Vjezd do Jeruzaléma a vyčištění chrámu
Matouš 21,1–17
Zacharjáš 14,3–21
Zacharjáš 9,9
2 Samuelova 19–20
Církevní rok
39 VZKŘÍŠENÍ Lukáš 24,1–12 Pozvání na cestu - Evangelia
40 Gedeon Soudců 6–7 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
40 Na cestě do Emauz Lukáš 24,13–35 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
40 Otrok, nebo bratr? Filemonovi 1 Dál přece nejdeme sami IV
40 Soudce Ehúd Soudců 3 NŠ Louny
40 Věřím v Ducha svatého Skutky 2 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
40 VYPRÁVĚNÍ O JONÁŠOVI
Jonáš 1,1–16
Jonáš 2,1–11
Jonáš 3,1–10
Jonáš 4,1–11
Pozvání na cestu SZ2
40 Zaslíbení mesiáše Izajáš 61 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
40 ZJEVENÍ NA CESTĚ DO EMAUS Lukáš 24,13–35 Pozvání na cestu - Evangelia
40 Zrada Jidáše
Matouš 26,14–16
Marek 14,10–11
Lukáš 20,3–6
Církevní rok
41 Ježíšovo nanebevstoupení Lukáš 24,36–53 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
41 Samson — aneb jak si někdo může poplést sílu svou a sílu Boží Soudců 13–16 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)