Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
32 VSTUP DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ
Jozue 3,1–17
Jozue 4,1–8
Jozue 5,1–3
Jozue 5,10–12
Pozvání na cestu SZ1
33 Malý Ježíš v chrámě Lukáš 2,21–52 Dál přece nejdeme sami III
33 Mirjam a Áron reptají proti Mojžíšovi Numeri 12 NŠ Louny
33 Mojžíšova písnička o Boží cestě naším světem
Deuteronomium 30,15–20
Deuteronomium 31,1–8
Deuteronomium 31,14–21
Deuteronomium 32
Dál přece nejdeme sami
33 Otevřu vaše hroby
Ezechiel 37,1–14
Jan 20,19–23
Žalmy 85
Dál přece nejdeme sami II
33 PÁD JERICHA Pozvání na cestu SZ1
33 PODOBENSTVÍ O ZLÝCH VINAŘÍCH Lukáš 20,9–19 Pozvání na cestu - Evangelia
33 Popeleční středa Jonáš 1–3 Církevní rok
33 ŘEČ PŘED AGRIPPOU Skutky 25,13–26,32 Pozvání na cestu - Skutky
33 trpěl pod Pontským Pilátem Jan 18,28–19,16 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
33 VIDĚNÍ KRÁLE BELŠASARA Daniel 5,1–30 Pozvání na cestu SZ2
34 ACHÁNOVA KRÁDEŽ A JEJÍ DŮSLEDKY
Jozue 7,1–26
Jozue 8,1–28
Pozvání na cestu SZ1
34 Daniel a jeho přátelé
Daniel 1
Daniel 6
Dál přece nejdeme sami II
34 DANIEL VE LVÍ JÁMĚ Daniel 6,1–29 Pozvání na cestu SZ2
34 Ježíšovo pokušení na poušti Matouš 4,1–11 Církevní rok
34 JIDÁŠOVA ÚMLUVA A POSLEDNÍ VEČEŘE Lukáš 22,1–30 Pozvání na cestu - Evangelia
34 Mojžíšův hřích a bronzový had Numeri 20–21 NŠ Louny
34 Nevítaná milost Lukáš 4,14–30 Dál přece nejdeme sami III
34 ukřižován Jan 19 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
34 ZTROSKOTÁNÍ NA CESTĚ DO ŘÍMA Skutky 27,1–44 Pozvání na cestu - Skutky
34 Zvědové a Rachab Jozue 2 Dál přece nejdeme sami
35 Bálak a Bileám Numeri 22 NŠ Louny
35 CESTA DO GETSEMANE A ZATČENÍ Lukáš 22,31–50 Pozvání na cestu - Evangelia
35 IZRAEL SE UJÍMÁ ZEMĚ ZASLÍBENÉ
Jozue 9,1–27
Jozue 14,1–5
Jozue 20,1–9
Jozue 23,1–16
Jozue 24,1–30
Pozvání na cestu SZ1
35 Judští mládenci v ohnivé peci Daniel 3,1–30 Dál přece nejdeme sami II
35 KRÁLOVNA ESTER
Ester 2,17–23
Ester 3,8–11
Ester 4,1–17
Pozvání na cestu SZ2
35 Nemějte starost Matouš 6,25–34 Církevní rok
35 Samařan aneb bližní na cestě
Lukáš 6,32–36
Lukáš 10,25–37
Dál přece nejdeme sami III
35 umřel a byl pohřben Jan 19,28–42 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
35 ZASTÁVKA NA MALTĚ Skutky 28,1–10 Pozvání na cestu - Skutky
35 Znovu suchou nohou… přechod Jordánu Jozue 3–4 Dál přece nejdeme sami
36 Jericho Jozue 6 Dál přece nejdeme sami
36 OTEVŘENÝ KONEC PŘÍBĚHU EVANGELIA Skutky 28,11–31 Pozvání na cestu - Skutky
36 O Lazarovi a o boháči beze jména
Lukáš 6,24–25
Lukáš 16,19–31
Dál přece nejdeme sami III
36 PETROVO ZAPŘENÍ Lukáš 22,54–62 Pozvání na cestu - Evangelia
36 POČÁTEK DOBY SOUDCŮ
Soudců 2,11–16
Soudců 4,1–24
Soudců 5,1–15
Soudců 5,31
Pozvání na cestu SZ1
36 Poslední soud
Matouš 25,31–46
Daniel 7,13–14
Ezechiel 34,11–24
Ezechiel 18,5–9
Izajáš 53
Izajáš 58,6–10
Žalmy 89,15
Jan 5,28–29
Matouš 23,23
Církevní rok
36 Průzkum Zaslíbené země
Numeri 13–14
Deuteronomium 1,20–46
NŠ Louny
36 sestoupil do pekel Žalmy 88 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
36 Vidění krále Belšasara Daniel 5,1–30 Dál přece nejdeme sami II
36 ZÁCHRANA ŽIDŮ
Ester 5,1–5
Ester 7,1–6
Ester 8,7–12
Ester 9,20–22
Pozvání na cestu SZ2
37 EVANGELIUM PUTUJE K LUKÁŠOVI, TEOFILOVI I K NÁM Pozvání na cestu - Skutky
37 GEDEON
Soudců 6,1–32
Soudců 7,1–8
Soudců 7,16–22
Pozvání na cestu SZ1
37 Ježíš před radou, Pilátem a Herodem Lukáš 22,63–23,24 Pozvání na cestu - Evangelia
37 JÓB
Jób 1,1–22
Jób 2,1–13
Jób 42,1–16
Pozvání na cestu SZ2
37 Příběhy nalezených ztracenců Lukáš 15,1–32 Dál přece nejdeme sami III
37 Rozhodnutí královny Ester Ester 4,1–17 Dál přece nejdeme sami II
37 Smlouva s Gibeoňany Jozue 9 Dál přece nejdeme sami
37 Smrt Mojžíšova, Rachab
Deuteronomium 34
Jozue 1–2
NŠ Louny
37 Třetího dne vstal z mrtvých
Marek 16,9–13
Jan 20,1–29
Lukáš 24,13–33
Desatero – Modlitba Páně – Krédo