Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
31 Obnova smlouvy Exodus 33–34 NŠ Louny
31 PŘED VELERADOU A V CESAREJI Skutky 22,23–23,35 Pozvání na cestu - Skutky
31 PŘED VSTUPEM DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ
Jozue 1,1–18
Jozue 2,1–24
Pozvání na cestu SZ1
31 Slovo povzbuzuje ke službě Jan 13,1–17 Dál přece nejdeme sami IV
31 Vyslání a návrat zvědů Numeri 13–14 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
32 Bileám a Balák
Numeri 22,1–36
Numeri 23,11–13
Numeri 23,25–27
Numeri 23,10–19
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
32 Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje
Jeremjáš 32
Jeremjáš 52,1–13
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
32 JUDŠTÍ MLÁDENCI V OHNIVÉ PECI Daniel 3,1–30 Pozvání na cestu SZ2
32 Narodil se z Marie Panny Lukáš 2 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
32 ODVOLÁNÍ K CÍSAŘI Skutky 24,1–25,12 Pozvání na cestu - Skutky
32 Rut — vztah k cizincům
Rút 2–3
Leviticus 19,33
Církevní rok
32 Slovo se stalo Beránkem Božím
Jan 1,19–15,34
Jan 19
Dál přece nejdeme sami IV
32 Spasitel pro celý svět Lukáš 2,1–20 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
32 Stan setkávání
Exodus 25–30
Exodus 35–40
NŠ Louny
32 Vjezd do Jeruzaléma a prorocký nářek nad chrámem
Lukáš 19,28–41
Lukáš 13,33–35
Lukáš 21,5–6
Pozvání na cestu - Evangelia
32 VSTUP DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ
Jozue 3,1–17
Jozue 4,1–8
Jozue 5,1–3
Jozue 5,10–12
Pozvání na cestu SZ1
33 Malý Ježíš v chrámě Lukáš 2,21–52 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
33 Mirjam a Áron reptají proti Mojžíšovi Numeri 12 NŠ Louny
33 Mojžíšova písnička o Boží cestě naším světem
Deuteronomium 30,15–20
Deuteronomium 31,1–8
Deuteronomium 31,14–21
Deuteronomium 32
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
33 Otevřu vaše hroby
Ezechiel 37,1–14
Jan 20,19–23
Žalmy 85
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
33 PÁD JERICHA Pozvání na cestu SZ1
33 PODOBENSTVÍ O ZLÝCH VINAŘÍCH Lukáš 20,9–19 Pozvání na cestu - Evangelia
33 Popeleční středa Jonáš 1–3 Církevní rok
33 ŘEČ PŘED AGRIPPOU Skutky 25,13–26,32 Pozvání na cestu - Skutky
33 Slovo se stalo útěchou – Marie Magdalena u hrobu Jan 20,1–18 Dál přece nejdeme sami IV
33 Trpěl pod Pontským Pilátem Jan 18,28–19,16 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
33 VIDĚNÍ KRÁLE BELŠASARA Daniel 5,1–30 Pozvání na cestu SZ2
34 ACHÁNOVA KRÁDEŽ A JEJÍ DŮSLEDKY
Jozue 7,1–26
Jozue 8,1–28
Pozvání na cestu SZ1
34 Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili Jan 20,19–29 Dál přece nejdeme sami IV
34 Daniel a jeho přátelé
Daniel 1
Daniel 6
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
34 DANIEL VE LVÍ JÁMĚ Daniel 6,1–29 Pozvání na cestu SZ2
34 Ježíšovo pokušení na poušti Matouš 4,1–11 Církevní rok
34 JIDÁŠOVA ÚMLUVA A POSLEDNÍ VEČEŘE Lukáš 22,1–30 Pozvání na cestu - Evangelia
34 Mojžíšův hřích a bronzový had Numeri 20–21 NŠ Louny
34 Nevítaná milost Lukáš 4,14–30 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
34 Ukřižován Jan 19 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
34 ZTROSKOTÁNÍ NA CESTĚ DO ŘÍMA Skutky 27,1–44 Pozvání na cestu - Skutky
34 Zvědové a Rachab Jozue 2 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
35 Bálak a Bileám Numeri 22 NŠ Louny
35 CESTA DO GETSEMANE A ZATČENÍ Lukáš 22,31–50 Pozvání na cestu - Evangelia
35 IZRAEL SE UJÍMÁ ZEMĚ ZASLÍBENÉ
Jozue 9,1–27
Jozue 14,1–5
Jozue 20,1–9
Jozue 23,1–16
Jozue 24,1–30
Pozvání na cestu SZ1
35 Judští mládenci v ohnivé peci Daniel 3,1–30 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
35 KRÁLOVNA ESTER
Ester 2,17–23
Ester 3,8–11
Ester 4,1–17
Pozvání na cestu SZ2
35 Nemějte starost Matouš 6,25–34 Církevní rok
35 Samařan aneb bližní na cestě
Lukáš 6,32–36
Lukáš 10,25–37
Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
35 U moře Tiberiadského Jan 21,1–14 Dál přece nejdeme sami IV
35 Umřel a byl pohřben Jan 19,28–42 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
35 ZASTÁVKA NA MALTĚ Skutky 28,1–10 Pozvání na cestu - Skutky
35 Znovu suchou nohou… přechod Jordánu Jozue 3–4 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
36 Jericho Jozue 6 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)