Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
26 Všemohoucího
Exodus 6,2–13
Exodus 5
Exodus 15
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
27 Cesta na kříž podle Matouše – Petrovo zapření Matouš 26,69–75 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
27 Jonášův útěk a návrat Jonáš 1–4 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
27 Na cestě pouští Exodus 16,1–17,7 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
27 O HOSTINÁCH A HOSTINĚ Lukáš 14,7–11 Pozvání na cestu - Evangelia
27 Podobenství o rozsévačovi
Matouš 13,3–9
Matouš 13,18–23
Marek 4,1–9
Lukáš 8,4–8
Církevní rok
27 Před vydáním Zákona (pod Chorébem)
Exodus 19
Exodus 20,18–26
NŠ Louny
27 PROBUZENÝ EUTYCHOS Skutky 20,1–12 Pozvání na cestu - Skutky
27 PROROK JEREMJÁŠ OHLAŠUJE SOUD Jeremjáš 36,1–32 Pozvání na cestu SZ2
27 Slovo se stává Pastýřem
Jan 10,11–15
Jan 10,27–30
Žalmy 23
Dál přece nejdeme sami IV
27 Stvořitele nebe i země Genesis 1 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
27 VYSLÁNÍ A NÁVRAT ZVĚDŮ
Numeri 13,1–13
Numeri 13,17–33
Numeri 14,1–38
Pozvání na cestu SZ1
28 BRONZOVÝ HAD NA POUŠTI Numeri 21,4–9 Pozvání na cestu SZ1
28 Dar Zákona na Sínaji
Exodus 19,1–25
Exodus 20,1–17
Deuteronomium 5,6–21
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
28 I v Ježíše Krista
Matouš 1,16–18
Marek 10,13–16
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
28 JEREMJÁŠOVO UTRPENÍ
Jeremjáš 37,1–21
Jeremjáš 38,1–28
Pozvání na cestu SZ2
28 Ježíš a Samařanka (týden modliteb za jednotu křesťanů)
Jan 4,1–26
Žalmy 36,6–10
Izajáš 12,2–3
Přísloví 25,24–28
Církevní rok
28 Ježíš prodán za 30 stříbrných, Pilát a jeho žena Matouš 27 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
28 Lazare, pojď ven! Jan 11,1–47 Dál přece nejdeme sami IV
28 LOUČENÍ V MILÉTU Skutky 20,17–37 Pozvání na cestu - Skutky
28 Odéd: o milosrdných Samařanech 1 Paralipomenon 28,1–15 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
28 PODOBENSTVÍ O NALEZENÝCH Lukáš 15,1–32 Pozvání na cestu - Evangelia
28 První deska Desatera Exodus 20,1–11 NŠ Louny
29 AGABOS RÝSUJE CESTU Skutky 21,1–15 Pozvání na cestu - Skutky
29 BALÁM A BALÁK
Numeri 22,1–36
Numeri 23,11–13
Numeri 23,25–27
Numeri 24,10–19
Pozvání na cestu SZ1
29 Chizkijáš: Důvěra proti chvástání 2 Královská 18–19 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
29 Druhá deska Desatera Exodus 20,12–17 NŠ Louny
29 EZECHIELOVO VIDĚNÍ Ezechiel 37,1–14 Pozvání na cestu SZ2
29 Já jsem s vámi – jděte po všem světě Matouš 28 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
29 Modlářství lidu
Exodus 32
Exodus 20,3–6
Deuteronomium 9,7–21
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
29 Svěřené talenty Matouš 25,14–30 Církevní rok
29 Syna jeho jediného Lukáš 20 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
29 UZDRAVENÍ DESETI MALOMOCNÝCH Lukáš 17,11–14 Pozvání na cestu - Evangelia
29 Vinný kmen
Jan 15,1–11
Jan 15,12–27
Dál přece nejdeme sami IV
30 DANIEL A JEHO DRUHOVÉ Daniel 1,1–21 Pozvání na cestu SZ2
30 FARIZEUS A CELNÍK Lukáš 18,9–14 Pozvání na cestu - Evangelia
30 Lukášova dějeprava pro Teofila
Lukáš 1,5–25
Lukáš 1,57–80
Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
30 Nasycení zástupu: dejte vy jim jíst Marek 6,30–44 Církevní rok
30 Obnova za časů krále Jóšijáše 2 Královská 22–23 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
30 Pána našeho Jan 20,24–29 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
30 Pomazání v Betanii Jan 12,1–11 Dál přece nejdeme sami IV
30 Tvůrčí síla slitování
Exodus 33
Exodus 34,1–11
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
30 ZATČENÍ V JERUZALÉMĚ
Skutky 21,17–22
Skutky 22
Pozvání na cestu - Skutky
30 ZÁVĚR MOJŽÍŠOVA ŽIVOTA
Deuteronomium 30,15–20
Deuteronomium 31,1–8
Deuteronomium 34,1–12
Pozvání na cestu SZ1
31 Hle, jsem služebnice Páně… Lukáš 1,26–56 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
31 Jenž se počal z Ducha svatého
Lukáš 1,26–37
Genesis 1
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
31 Jeremjáš a konec Chrámu
Jeremjáš 18,1–12
Jeremjáš 7,1–15
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
31 JEŽÍŠ A ZACHEUS Lukáš 19,1–10 Pozvání na cestu - Evangelia
31 Milosrdný Samařan
Lukáš 10,25–37
Leviticus 19,18
Leviticus 25,11–18
Matouš 5,43–44
Matouš 22,34–40
Marek 12,28–34
Římanům 13,8–10
Galatským 5,14
List Jakubův 2,8
1 Janova 5,1–8
Církevní rok
31 NEBÚKADNESARŮV SEN Daniel 2,1–49 Pozvání na cestu SZ2