Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
22 Pokušení jako testování Syna Matouš 4,1–11 Dál přece nejdeme sami III
22 PROMĚNĚNÍ NA HOŘE Lukáš 9,28–32 Pozvání na cestu - Evangelia
22 UZDRAVENÍ NAAMÁNA SYRSKÉHO 2 Královská 5,1–19 Pozvání na cestu SZ2
23 Amen
Matouš 6,13
Nehemjáš 8,1–12
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
23 Blahoslavenství – kázání a písničky „na horách“ Matouš 5,1–11 Dál přece nejdeme sami III
23 Elíša: vzkříšení mládenečka 2 Královská 4,8–37 Dál přece nejdeme sami II
23 EVANGELIUM V KORINTĚ Skutky 18,1–11 Pozvání na cestu - Skutky
23 Mojžíš na Orébu Exodus 2,11–4,16 Dál přece nejdeme sami
23 Neplodný fíkovník (nový občanský rok) Lukáš 13,6–9 Církevní rok
23 O MODLITBĚ
Lukáš 11,1–13
Lukáš 18,1–8
Pozvání na cestu - Evangelia
23 PŘECHOD RUDÉHO MOŘE
Exodus 14,1–31
Exodus 15,1–21
Pozvání na cestu SZ1
23 PŘEMOŽENI ARAMEJCŮ (SYRSKÝCH) 2 Královská 6,8–23 Pozvání na cestu SZ2
23 Průchod Rudým mořem Exodus 13,17–15,21 NŠ Louny
24 Elíša zachraňuje od smrti v době hladu 2 Královská 4,38–44 Dál přece nejdeme sami II
24 EVANGELIUM A GALLIO
Skutky 18,1–2
Skutky 18,12–22
Pozvání na cestu - Skutky
24 Hořká voda a mana Exodus 15,22–16, NŠ Louny
24 Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem
Exodus 4,29–11,5
Exodus 5,1–6,1
Exodus 8,12–15
Dál přece nejdeme sami
24 NA CESTĚ POUŠTÍ
Exodus 16,1–5
Exodus 16,13–31
Exodus 17,1–7
Pozvání na cestu SZ1
24 O ZAJIŠTĚNÍ Lukáš 12,13–34 Pozvání na cestu - Evangelia
24 PÁD SEVERNÍ ŘÍŠE
Izajáš 5,1–7
2 Královská 16,1–33
Pozvání na cestu SZ2
24 Podobenství království – plevel mezi pšenicí
Matouš 13,24–30
Matouš 13,36–43
Dál přece nejdeme sami III
24 Svatba v Káně galilejské Jan 2,1–11 Církevní rok
24 Věřím Marek 9,14–29 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
25 CHIZKIJÁŠ-DŮVĚRA PROTI CHVÁSTÁNÍ
2 Královská 18,13–37
2 Královská 19,1–37
Pozvání na cestu SZ2
25 Hod beránka a vyvedení z Egypta
Exodus 1,11
Exodus 12,1–36
Dál přece nejdeme sami
25 Jan Křtitel a Ježíšův křest
Lukáš 3,1–17
Marek 1,2–11
Jan 1,6–8
Církevní rok
25 O PŘIPRAVENOSTI UČEDNÍKŮ Lukáš 12,35–59 Pozvání na cestu - Evangelia
25 PROTI MAGII
Skutky 18,23
Skutky 19,22
Pozvání na cestu - Skutky
25 SMLOUVA NA SÍNAJI
Exodus 19,1–25
Exodus 20,1–17
Pozvání na cestu SZ1
25 Uzdravení Naamana Syrského
2 Královská 5,1–19
1 Královská 19,1–14
Dál přece nejdeme sami II
25 v Boha Otce Lukáš 15,11–32 Desatero – Modlitba Páně – Krédo
25 Voda ze skály a Vítězství nad Amálekem Exodus 17 NŠ Louny
25 Život ve sboru – odpuštění Matouš 18 Dál přece nejdeme sami III
26 JÓŠIJÁŠ - KRÁL REFORMÁTOR 2 Královská 22,1–20 Pozvání na cestu SZ2
26 MODLÁŘSTVÍ LIDU
Exodus 19,1–25
Exodus 20,1–17
Pozvání na cestu SZ1
26 Naše zrcadlo Matouš 25,31–46 Dál přece nejdeme sami III
26 O VELIKOSTI NEPATRNÉHO Lukáš 13,18–30 Pozvání na cestu - Evangelia
26 Podobenství o hostině
Lukáš 14,16–24
Matouš 20,1–10
Církevní rok
26 Přechod Rudého moře Exodus 14–15 Dál přece nejdeme sami
26 Přemožení Aramejců 2 Královská 6,8–23 Dál přece nejdeme sami II
26 VELKÁ JE DIANA, VĚTŠÍ JE ... Skutky 19,23–40 Pozvání na cestu - Skutky
26 všemohoucího
Exodus 6,2–13
Exodus 5
Exodus 15
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
27 Cesta na kříž podle Matouše – Petrovo zapření Matouš 26,69–75 Dál přece nejdeme sami III
27 Jonášův útěk a návrat Jonáš 1–4 Dál přece nejdeme sami II
27 Na cestě pouští Exodus 16,1–17,7 Dál přece nejdeme sami
27 O HOSTINÁCH A HOSTINĚ Lukáš 14,7–11 Pozvání na cestu - Evangelia
27 Podobenství o rozsévačovi
Matouš 13,3–9
Matouš 13,18–23
Marek 4,1–9
Lukáš 8,4–8
Církevní rok
27 Před vydáním Zákona (pod Chorébem)
Exodus 19
Exodus 20,18–26
NŠ Louny
27 PROBUZENÝ EUTYCHOS Skutky 20,1–12 Pozvání na cestu - Skutky
27 PROROK JEREMJÁŠ OHLAŠUJE SOUD Jeremjáš 36,1–32 Pozvání na cestu SZ2