Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
13 Cestou do Jeruzaléma Marek 9,30–41 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
13 Davidova vina a pokání
2 Samuelova 11
2 Samuelova 12,1–25
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
13 JÁKOB USILUJE ZÍSKAT POŽEHNÁNÍ
Genesis 25,24–34
Genesis 27,1–41
Pozvání na cestu SZ1
13 Lydie otevírá svůj dům
Skutky 16,11–15
Skutky 16,40
Dál přece nejdeme sami IV
13 Není vzkříšení
Lukáš 20,27–40
Žalmy 23
Jan 14,1–6
Zjevení 21
Církevní rok
13 PETR NAVEDEN KE KŘTU POHANA
Skutky 10,1–48
Skutky 11,1–18
Pozvání na cestu - Skutky
13 Posvěť se jméno tvé
Matouš 9,6
Exodus 2,22–3,15
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
13 Rebeka, žena pro Izáka Genesis 24,1–67 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
13 ŠALOMOUNOVA MOUDROST A SLÁVA
1 Královská 2,1–4
1 Královská 3,1–28
1 Královská 10,1–29
Pozvání na cestu SZ2
13 Zápas u Jaboku, Smíření s Ezauem Genesis 32–33 NŠ Louny
14 Čekání na příchod mesiáše Izajáš 10,1–5 Církevní rok
14 DÁT SE POHNOUT MILOSRDENSTVÍM
Lukáš 6,27–36
Lukáš 10,25–35
Pozvání na cestu - Evangelia
14 Izák hledá své místo pro život Genesis 26,12–25 Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
14 JÁKOB NA ÚTĚKU Genesis 28,10–15 Pozvání na cestu SZ1
14 Josefovy sny, Josef prodán do Egypta Genesis 37 NŠ Louny
14 O našich slavných prohrách Skutky 17 Dál přece nejdeme sami IV
14 PETR VELIKONOČNĚ VYSVOBOZEN Skutky 12,1–24 Pozvání na cestu - Skutky
14 Přijď tvé království
Matouš 6,10
Marek 1,21–39
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
14 Smutný vítěz David 2 Samuelova 15,1–19,44 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
14 STAVBA A POSVĚCENÍ CHRÁMU
1 Královská 6,1–14
1 Královská 8,1–61
Pozvání na cestu SZ2
14 Vjezd do Jeruzaléma Marek 11,1–11 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
15 A nakonec přijde Kristus Marek 13,1–27 Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
15 Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi
Matouš 6,10
Lukáš 2,8–14
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
15 Evangelium ruší byznys Skutky 19 Dál přece nejdeme sami IV
15 Jákob usiluje získat požehnání
Genesis 25,19–34
Genesis 27,1–45
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
15 JÁKOBŮV NÁVRAT
Genesis 32,4–31
Genesis 33,1–17
Pozvání na cestu SZ1
15 Josef a žena Potífarova Genesis 39 NŠ Louny
15 KRÁLOVSTVÍ SE ROZDĚLUJE
1 Královská 11,1–13
1 Královská 12,1–24
Pozvání na cestu SZ2
15 MRTVÍ VSTÁVAJÍ A CHUDÝM SE ZVĚSTUJE EVANGELIUM
Lukáš 7,11–23
Lukáš 7,24–35
Pozvání na cestu - Evangelia
15 PAVEL VYSLÁN Z ANTIOCHIE (starší verze úlohy)
Skutky 11,19–26
Skutky 13,1–52
Pozvání na cestu - Skutky
15 Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“ 1 Královská 2,1–3,46 Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
15 V ANTIOCHII VZNIKÁ SBOR Z POHANŮ (nová verze úlohy)
Skutky 11,19–26
Skutky 13,1–6
Pozvání na cestu - Skutky
15 Zachariáš a Anna Lukáš 1,5–25 Církevní rok
16 Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Matouš 6,11
Exodus 16,1–31
Desatero – Modlitba Páně – Krédo
16 IZRAEL A JUDA PROPADAJÍ MODLÁŘSTVÍ
1 Královská 12,26–33
1 Královská 14,21–31
1 Královská 15,1–6
Pozvání na cestu SZ2
16 Jákob na útěku
Genesis 28,10–15
Genesis 28,1–22
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
16 JEŽÍŠ A HŘÍŠNICE Lukáš 7,36–50 Pozvání na cestu - Evangelia
16 JOSEF A JEHO BRATŘI Genesis 37,1–36 Pozvání na cestu SZ1
16 Josef ve vězení, pekař a číšník Genesis 40 NŠ Louny
16 Návrat na základnu Skutky 21–26 Dál přece nejdeme sami IV
16 Návštěva u Marie Lukáš 1,26–38 Církevní rok
16 NEJSME BOZI - PRVNÍ MISIJNÍ CESTA Skutky 14,1–28 Pozvání na cestu - Skutky
16 Největší přikázání a chudá vdova
Marek 12,28–34
Marek 12,38–44
Dál přece nejdeme sami III (S Markem + S Matoušem a Lukášem)
16 Stavba a posvěcení chrámu
1 Královská 6,11–13
1 Královská 8,10–61
Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi)
17 APOŠTOLSKÝ SNĚM V JERUZALÉMĚ Skutky 15,1–35 Pozvání na cestu - Skutky
17 Až na sám konec země Skutky 27–28 Dál přece nejdeme sami IV
17 Jákob u Lábana
Genesis 29–30
Genesis 31,1–18
Dál přece nejdeme sami I (Od stvoření k Josefovi + Od Mojžíše k Rút)
17 Ježíšův rodokmen Matouš 1,1–17 Církevní rok
17 Josef před faraónem, tučná a hubená léta Genesis 41 NŠ Louny
17 JOSEF V EGYPTĚ Genesis 39–41 Pozvání na cestu SZ1