Předškolní

Elíša: vzkříšení mládenečka

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
2 Královská 4,8–37
Datum přípravy: 
Ne, 19/02/2017

Téma

Vzkříšení jako přemožení smrti a znamení hodnověrnosti prorockého zaslíbení

Cíl

 • Děti uslyší pozvání přicházet s každou nouzí, strachem a bolestí k svědkům spásy.
 • Děti uslyší, že moc Božího milosrdenství přemáhá i smrt.
 • Děti uslyší, že o Božích slibech můžeme oprávněně pochybovat, a přesto jsme vedeni k důvěře, že Hospodin nezklame.

Pro učitele

Biblický text: 2Kr 4,8–37

Odkaz na píseň: 
Do země se skrývá (EZ662)
Odkaz na píseň: 
Ježíše se nespustím (EZ248)
Odkaz na píseň: 
Studně nepřevážená (EZ367)
Odkaz na píseň: 
Ty víš (SV348)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)

Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
2 Královská 2,1–15
Datum přípravy: 
Ne, 12/02/2017

Téma

Nanebevzetí jako Boží dvojtečka za příběhem věrného svědka

Cíl

 • Děti si uvědomí význam Elijáše jako svědka, který ztělesňuje druhou část Starého zákona — Proroky.
 • Děti porozumí nanebevzetí jako události uzavírající z Božího rozhodnutí svědectví určitého svědka.
 • Děti se zapojí do přebírání a pokračování tohoto svědeckého odkazu.

Pro učitele

Biblický text: 2Kr 2,1–15

Odkaz na pracovní list: 
33 Pád Jericha
Odkaz na pracovní list: 
30 Závěr Mojžíšova života
Odkaz na pracovní list: 
26 Modlářství lidu
Odkaz na pracovní list: 
14 Jákob na útěku
Odkaz na píseň: 
Kdekdo to zná (SV144)
Odkaz na píseň: 
Rok za rokem (SV286)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
I když se rozcházíme (EZ685)

Nábot a Achab

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 21–22
Biblický oddíl: 
1 Královská 20
Datum přípravy: 
Ne, 05/02/2017

Téma

Boží spravedlivý proti zvrhlé moci

Cíl

 • Děti uslyší o Nábotovi, který stojí v rozhodování koho poslouchat: mocného křičícího krále, nebo tichý Boží hlas?
 • Děti uvažují o pojmu dědictví. Na příběhu Nábota uslyší, jak bylo pro Izraelce důležité dědictví půdy po otcích. Zkouší argumentovat v roli Nábota.
 • Děti uvažují nad otázkami odporu proti zlu, pracují s biblickým textem.

Pro učitele

Biblický text: 1Kr 21–22; pro kontext 1Kr 20.

Odkaz na pracovní list: 
20 Nábotova vinice
Odkaz na pracovní list: 
20 Nábotova vinice - st
Odkaz na píseň: 
Kde, Pane, jsi (SV143)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)

Prorokovy deprese a Boží tichý hlas

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 19
Datum přípravy: 
Ne, 29/01/2017

Téma

Zoufalému a osamělému dává naději Boží tichý hlas

Cíl

 • Děti si vyzkouší, jak by říkali druhému důležitou zprávu. Uslyší, že Bůh důležité zprávy sděluje jemně a tiše.
 • Děti uslyší, že Bůh nenechává člověka v jeho životě a práci osamělého.
 • Děti mohou zakusit ticho.

Pro učitele

Biblický text: 1Kr 19

Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Žalm 46 (SV58)
Odkaz na píseň: 
Jen ty, Pane můj (SV125)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (EZ697)
Odkaz na píseň: 
Světem běžím dál (SV315)

Prorok Božího přátelství

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 18,1–46
Datum přípravy: 
Ne, 22/01/2017

Téma

Elijáš touží přivést Izrael opět do vztahu k živému Bohu

Odkaz na pracovní list: 
18 Elijášův zápas na Karmelu
Odkaz na pracovní list: 
18 Elijášův zápas na Karmelu - st
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)

Elijáš a vdova

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 16,29–34
Biblický oddíl: 
1 Královská 17,1–24
Datum přípravy: 
Ne, 15/01/2017

Téma

Bůh se stará — i skrze nás

Odkaz na píseň: 
Díky (BTS20)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Pán je má síla (SV242)

Dál přece nejdeme sami: Od Samuele k Šalomounovi (el. příručka)

Katechetická příručka na rok 2016/2017 — část první.

60,00Kč

Království se rozděluje

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 11,11–13
Datum přípravy: 
Ne, 08/01/2017

Téma

Království, kde na Hospodina nikdo nedbá, se rozpadá.

Odkaz na píseň: 
Ranní prosba (SV275)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)

Stavba a posvěcení chrámu

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 6,11–13
Biblický oddíl: 
1 Královská 8,10–61
Datum přípravy: 
Ne, 18/12/2016

Téma

Šalomoun staví překrásný Hospodinův chrám, ale nejdůležitější je, aby žil on i jeho lid podle Božích přikázání, pak bude Hospodin uprostřed nich.

Odkaz na píseň: 
Chvalte Pána (BTS31)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Tebe, Bože, chválíme (EZ161)
Odkaz na píseň: 
Radostná (SV300)
Odkaz na píseň: 
Žalm 150 (SV65)

Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 2,1–3,46
Datum přípravy: 
Ne, 11/12/2016
 

Pro učitele

Výkladové poznámky

Odkaz na pracovní list: 
13 Salomounova moudrost a sláva
Odkaz na pracovní list: 
13 Šalomounova moudrost a sláva - st
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)
Odkaz na píseň: 
Ozvi se, Pane můj (EZ440)
Syndikovat obsah