Katechetické přípravy

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Cyklus
1 Nový začátek se Samuelem 1 Samuelova 1 Dál přece nejdeme sami II
2 Samuel slyší 1 Samuelova 2,12–3,21 Dál přece nejdeme sami II
3 Izrael ztrácí truhlu smlouvy 1 Samuelova 4,1–6,16 Dál přece nejdeme sami II
4 Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer — kámen pomoci) 1 Samuelova 7 Dál přece nejdeme sami II
5 O prvním království a prvním králi
1 Samuelova 8
1 Samuelova 10,17–27
Dál přece nejdeme sami II
6 Saul králem 1 Samuelova 11 Dál přece nejdeme sami II
7 Proč a jak Saulovo kralování skončilo
1 Samuelova 13
1 Samuelova 15
Dál přece nejdeme sami II
8 Nový král 1 Samuelova 16 Dál přece nejdeme sami II
9 Lidi na lidi jsou jako saně? 1 Samuelova 17 Dál přece nejdeme sami II
10 Hospodin je s tebou – a co na to já? 1 Samuelova 18,1–20,42 Dál přece nejdeme sami II
11 Boží bojovník David
1 Samuelova 22,1–5
1 Samuelova 24
1 Samuelova 26
Dál přece nejdeme sami II
12 David? Nábal? Abígajil! 1 Samuelova 25,1–42 Dál přece nejdeme sami II
13 Davidova vina a pokání
2 Samuelova 11
2 Samuelova 12,1–25
Dál přece nejdeme sami II
14 Smutný vítěz David 2 Samuelova 15,1–19,44 Dál přece nejdeme sami II
15 Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“ 1 Královská 2,1–3,46 Dál přece nejdeme sami II
16 Stavba a posvěcení chrámu
1 Královská 6,11–13
1 Královská 8,10–61
Dál přece nejdeme sami II
17 Království se rozděluje 1 Královská 11,11–13 Dál přece nejdeme sami II
18 Elijáš a vdova
1 Královská 16,29–34
1 Královská 17,1–24
Dál přece nejdeme sami II
19 Prorok Božího přátelství 1 Královská 18,1–46 Dál přece nejdeme sami II
20 Prorokovy deprese a Boží tichý hlas 1 Královská 19 Dál přece nejdeme sami II
21 Nábot a Achab
1 Královská 21–22
1 Královská 20
Dál přece nejdeme sami II
22 Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši 2 Královská 2,1–15 Dál přece nejdeme sami II
23 Elíša: vzkříšení mládenečka 2 Královská 4,8–37 Dál přece nejdeme sami II
24 Elíša zachraňuje od smrti v době hladu 2 Královská 4,38–44 Dál přece nejdeme sami II
25 Uzdravení Naamana Syrského
2 Královská 5,1–19
1 Královská 19,1–14
Dál přece nejdeme sami II
26 Přemožení Aramejců 2 Královská 6,8–23 Dál přece nejdeme sami II
27 Jonášův útěk a návrat Jonáš 1–4 Dál přece nejdeme sami II
28 Odéd: o milosrdných Samařanech 1 Paralipomenon 28,1–15 Dál přece nejdeme sami II
29 Chizkijáš: Důvěra proti chvástání 2 Královská 18–19 Dál přece nejdeme sami II
30 Obnova za časů krále Jóšijáše 2 Královská 22–23 Dál přece nejdeme sami II
31 Jeremjáš a konec Chrámu
Jeremjáš 18,1–12
Jeremjáš 7,1–15
Dál přece nejdeme sami II
32 Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje
Jeremjáš 32
Jeremjáš 52,1–13
Dál přece nejdeme sami II
33 Otevřu vaše hroby
Ezechiel 37,1–14
Jan 20,19–23
Žalmy 85
Dál přece nejdeme sami II
34 Daniel a jeho přátelé
Daniel 1
Daniel 6
Dál přece nejdeme sami II
35 Judští mládenci v ohnivé peci Daniel 3,1–30 Dál přece nejdeme sami II
36 Vidění krále Belšasara Daniel 5,1–30 Dál přece nejdeme sami II
37 Rozhodnutí královny Ester Ester 4,1–17 Dál přece nejdeme sami II
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu
Ezdráš 1
Ezdráš 3–4
Ezdráš 6,15–22
Dál přece nejdeme sami II
39 Obnova Jeruzaléma
Nehemjáš 1–2
Nehemjáš 4,1–11
Nehemjáš 8,1–3
Dál přece nejdeme sami II
40 Zaslíbení mesiáše Izajáš 61 Dál přece nejdeme sami II