Největší přikázání

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2005

Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor, a shledal, že jim
dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl:
„První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina,

Autor

Mostecký, Aleš

Rok vzniku

Talár (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2005

JAK SE ŠIJE TALÁR
rozhovor s Noemi Batlovou

Marie Medková

 

Noemi Batlová žije v Olomouci a od roku
1999 šije taláry pro faráře a farářky
Českobratrské církve evangelické.
Jak jste se dostala k šití talárů? Je šití
vaše profese nebo koníček?
Před několika lety jsem hledala práci,

Autor

Batlova, Noemi

Chmelík, Emanuel

Sedláčková, Marta

Horrnová, Uffa

Rok vzniku

Vzkříšení

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2005

 

A přišli k němu saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a ptali se ho: „Mistře, Mojžíš
nám ustanovil: ‚Zemře-li něčí bratr a zanechá manželku bezdětnou, ať se s ní
ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.‘ Bylo sedm bratří. Oženil se první

Autor

Mostecký, Aleš

Rok vzniku

Neděle (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2005

JE ČAS BÝT SÁM A JE ČAS POTKAT LIDI

Jan Skála

Connecting people. Tak se to nosí a je to
hezké. Potkávat lidi, komunikovat s nimi,
držet se kolem ramen, překlenovat
vzdálenosti, stavět mosty snad i napříč
kontinenty, utvářet společenství –
zkrátka spojovat. Leč musím upozornit,

Autor

Skála, Jan

Keřkovský, Jan

Ferjenčiková, Olga

Rok vzniku

Daň císaři

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2005

Poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli:
„Mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš; ty přece nebereš ohled
na postavení člověka, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň
císaři, nebo ne? Máme dávat, nebo nemáme?“ On však prohlédl jejich úskok a řekl

Autor

Mostecký, Aleš

Rok vzniku

Společenství jako komunita

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2005

 

Rozhovor s ThLic. Mgr. Michaelem Martinkem
Ptali se Marie Medková a Tomáš Groll

 

Michael Martinek v současné době vede
církevní vyšší sociálně pedagogickou
a teologickou školu Jabok v Praze, kde
žije v tříčlenné komunitě. Je řeholníkem
salesiánské kongregace římskokatolické

Autor

Junová, Miriam

Martinek, Michael

Jun, Pavel

anketa

Popelová, Alena

Rok vzniku

Podobenství o hořčičném zrnu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2005

Také řekl: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme?
Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší než všechna semena
na zemi; ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak veliké
větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu.“

Autor

Mostecký, Aleš

Rok vzniku

O zasetém semenu

Otištěno  z časopisu Bratrstvo 4/2005

 

Ježíš: „Říkám vám, že Bůh kraluje. I v tom
našem světě. I dneska.“
Učedník: „Ale, Mistře, já se nemůžu
zbavit dojmu, že to nebude tak úplně
pravda. Přicházejí zprávy o mnohých neštěstích
a válkách. To mi nějak nejde dohromady
s tím, že by Bůh, ten dobrotivý

Autor

Mostecký, Aleš

Rok vzniku