Starší školní

Obnova za časů krále Jóšijáše

Původ materiálu: 
Jana Hofmanová
Biblický oddíl: 
2 Královská 22–23
Datum přípravy: 
Ne, 09/04/2017

Téma

Obrátit celé své srdce, celou svou duši a celou svou sílu k Hospodinu má vždycky smysl.

Cíle

 • Děti uslyší příběh o králi Jóšijášovi a o jeho úsilí o obnovu.
 • Děti zažijí radost a užitek z nečekaného nálezu.
 • Děti si propojí, že slovo Písma vede k úsilí o obnovu v různých oblastech života.

Pro učitele

Biblický text: 2Kr 22–23

Odkaz na pracovní list: 
26 Jošijáš - král reformátor
Odkaz na pracovní list: 
26 Jóšijáš král reformátor - st
Odkaz na píseň: 
Moudrosti poklad z nebe (EZ446)
Odkaz na píseň: 
Všichni, kdo skládají (EZ195)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (EZ649)
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Svobodná zem (SV288)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)

Chizkijáš: Důvěra proti chvástání

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
2 Královská 18–19
Datum přípravy: 
Ne, 02/04/2017

Téma

V zdánlivě bezvýchodné situaci pomáhá Božímu lidu důvěra v živého Hospodina, třebaže hrůzostrašní nepřátelé se víře posmívají. Bůh odvrátí zkázu a dopřeje svým věrným další život ve vlastní zemi.

Cíl

Rozlišit mezi slovy dobrými (od Boha) a slovy špatnými. Děti se dozvědí o síle slov, která vzbuzují důvěru a překonávají výhružná slova protivníků.


Pro učitele

Biblický text: 2Kr 18–19

Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Náměšť (SV165)

Odéd: o milosrdných Samařanech

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
1 Paralipomenon 28,1–15
Datum přípravy: 
Ne, 26/03/2017

Téma

Prorocké slovo zasahuje do lidských životů a Bůh proměňuje lidský úděl — z kořistnických vítězů se stávají velkorysí sousedé a poražení se vracejí šťastně domů.

Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)

Jonášův útěk a návrat

Původ materiálu: 
Gabriela Horáková
Biblický oddíl: 
Jonáš 1–4
Datum přípravy: 
Ne, 19/03/2017

Téma

Strach a hněv člověku brání přát druhým milost

Cíl

 • Děti uslyší příběh o tom, že Pán Bůh nedává člověku snadné úkoly a že člověk by se jich leckdy rád zřekl.
 • Děti se dozvědí, že Pán Bůh se chce nad člověkem raději smilovat než jej trestat.
 • Děti tak mohou vědět, že Bůh miluje každého, kdo lituje svých zlých skutků bez ohledu na to, jestli patří do církve či nikoliv.

Pro učitele

Biblický text: kniha Jonáš

Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)

Přemožení Aramejců

Původ materiálu: 
Miki Erdinger
Biblický oddíl: 
2 Královská 6,8–23
Datum přípravy: 
Ne, 12/03/2017

Téma

Hospodin otevírá oči pro dobrá řešení životních událostí, strachů a rozhodování.

Cíl

 • Mladší děti zjistí, že nechat si pomoci a pomáhat je normální.
 • Starší děti pochopí, že vítězit se dá nad nepřáteli i bez boje. To je cesta, kterou nám radí Bůh.
 • Nejstarší děti si zkusí, jaké je to nevědět kudy dál a kde najít východiska.

Pro učitele

Biblický text: 2Kr 6,8–23

Odkaz na pracovní list: 
23 Přemoženi syrských
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (EZ702)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Úterý končí středou (SV31)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Někdo hodil kámen (SV306)

Uzdravení Naamana Syrského

Původ materiálu: 
Miki Erdinger
Biblický oddíl: 
2 Královská 5,1–19
Biblický oddíl: 
1 Královská 19,1–14
Datum přípravy: 
Ne, 05/03/2017

Téma

Boží pomoc přichází i skrze nepatrné a je zde pro každého

Cíl

 • Připomenout mladším dětem, že pomoc od Pána Boha a těch, kteří v něj věří, je pro všechny.
 • Starší děti si uvědomí, že i maličké a bezvýznamné může pomoci velkým a mocným.
 • Nejstarší děti si uvědomí, že Bůh ve světě působí jinak, než by člověk čekal.

Pro učitele

Biblický text: 2Kr 5,1–14 (15–19); 1Kr 19,1–14 (pro starší děti)

Odkaz na pracovní list: 
22 Uzdravení Námana syrského
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (EZ176)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)

Elíša zachraňuje od smrti v době hladu

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
2 Královská 4,38–44
Datum přípravy: 
Ne, 26/02/2017

Téma

Spása jako možnost života uprostřed hladu

Cíl

 • Děti prožijí vděčnost za pokrm: patří Hospodinu, zejména v době hladu.
 • Děti poznají, že spása má v příběhu Boha Izraele konkrétní podobu vysvobození od hladu.
 • Děti hlouběji prožijí, že k realitě tohoto světa patří hlad — a že víra se s touto realitou utkává.

Pro učitele

Biblický text: 2Kr 4,38–41 a 42–44

Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi, Pane (EZ622)
Odkaz na píseň: 
Otče náš všemohoucí (EZ545)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)
Odkaz na píseň: 
Závěr (SV484)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Z tvé ruky, Pane můj (EZ636)

Elíša: vzkříšení mládenečka

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
2 Královská 4,8–37
Datum přípravy: 
Ne, 19/02/2017

Téma

Vzkříšení jako přemožení smrti a znamení hodnověrnosti prorockého zaslíbení

Cíl

 • Děti uslyší pozvání přicházet s každou nouzí, strachem a bolestí k svědkům spásy.
 • Děti uslyší, že moc Božího milosrdenství přemáhá i smrt.
 • Děti uslyší, že o Božích slibech můžeme oprávněně pochybovat, a přesto jsme vedeni k důvěře, že Hospodin nezklame.

Pro učitele

Biblický text: 2Kr 4,8–37

Odkaz na píseň: 
Do země se skrývá (EZ662)
Odkaz na píseň: 
Ježíše se nespustím (EZ248)
Odkaz na píseň: 
Studně nepřevážená (EZ367)
Odkaz na píseň: 
Ty víš (SV348)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože, prosíme tě (BTS32)

Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
2 Královská 2,1–15
Datum přípravy: 
Ne, 12/02/2017

Téma

Nanebevzetí jako Boží dvojtečka za příběhem věrného svědka

Cíl

 • Děti si uvědomí význam Elijáše jako svědka, který ztělesňuje druhou část Starého zákona — Proroky.
 • Děti porozumí nanebevzetí jako události uzavírající z Božího rozhodnutí svědectví určitého svědka.
 • Děti se zapojí do přebírání a pokračování tohoto svědeckého odkazu.

Pro učitele

Biblický text: 2Kr 2,1–15

Odkaz na pracovní list: 
33 Pád Jericha
Odkaz na pracovní list: 
30 Závěr Mojžíšova života
Odkaz na pracovní list: 
26 Modlářství lidu
Odkaz na pracovní list: 
14 Jákob na útěku
Odkaz na píseň: 
Kdekdo to zná (SV144)
Odkaz na píseň: 
Rok za rokem (SV286)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
I když se rozcházíme (EZ685)

Nábot a Achab

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
1 Královská 21–22
Biblický oddíl: 
1 Královská 20
Datum přípravy: 
Ne, 05/02/2017

Téma

Boží spravedlivý proti zvrhlé moci

Cíl

 • Děti uslyší o Nábotovi, který stojí v rozhodování koho poslouchat: mocného křičícího krále, nebo tichý Boží hlas?
 • Děti uvažují o pojmu dědictví. Na příběhu Nábota uslyší, jak bylo pro Izraelce důležité dědictví půdy po otcích. Zkouší argumentovat v roli Nábota.
 • Děti uvažují nad otázkami odporu proti zlu, pracují s biblickým textem.

Pro učitele

Biblický text: 1Kr 21–22; pro kontext 1Kr 20.

Odkaz na pracovní list: 
20 Nábotova vinice
Odkaz na pracovní list: 
20 Nábotova vinice - st
Odkaz na píseň: 
Kde, Pane, jsi (SV143)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Syndikovat obsah