Starší školní

Křest

Původ materiálu: 
Radmila Včelná
Biblický oddíl: 
Římanům 6
Datum přípravy: 
Ne, 19/05/2019

Téma

Křtem začíná nový život s Kristem

Cíl

Děti pochopí něco ze symboliky křestního obřadu ve staré církvi.


Pro učitele

Biblický text: Ř 6

Pas mé beránky

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Jan 21,15–23
Datum přípravy: 
Ne, 12/05/2019

Téma

Kristus pověřuje být pastýřem i v těžké době

Cíl

 • Děti poznají, že pastýřský úkol dostáváme všichni. Nejsme jen ovce. A dává nám ho Kristus.
 • Děti si uvědomí, že oddanost Kristu něco stojí a platí i v dobách zlých.
 • Děti zakusí, že pást beránky je potřeba i ve velice nesnadné a temné době. S Kristem neutíkáme z dějin.

Pro učitele

Biblický text: J 21,15–23

Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)
Odkaz na píseň: 
Kde, Pane, jsi (SV143)
Odkaz na píseň: 
Do země se skrývá (EZ662)

U moře Tiberiadského

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Jan 21,1–14
Datum přípravy: 
Ne, 05/05/2019

Téma

Poslání a cesta církve nestojí na křesťanských „borcích“ a schopných vůdcích, ale na darech Kristovy blízkosti

Odkaz na píseň: 
Nedělní chvalozpěv (SV373)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (EZ649)

Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Jan 20,19–29
Datum přípravy: 
Ne, 28/04/2019

Téma

Vzkříšený nás potkává jako příběh a my mu smíme věřit.

Cíl

 • Děti poznají, že díky Vzkříšenému Kristu není v církvi zavřeno (i když se to tak nám a učedníkům může zdát)
 • Děti si uvědomí, že víra neroste ze zkušeností, které lze ověřit vlastními smysly, ale jako odpověď na oslovení.
 • Děti přijdou na to, že víra těch, kdo uvěřili pozdějších dobách, není o nic méně hodnotná.

Pro učitele

Biblický text: J 20,19–29

Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je přítomen (EZ166)
Odkaz na píseň: 
Divné to věci dnes (SV50)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)

Slovo se stalo útěchou – Marie Magdalena u hrobu

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
Jan 20,1–18
Datum přípravy: 
Ne, 21/04/2019

Téma

Zabitý Ježíš je navrácen do života, ovšem není přímo přístupný lidskému pohledu. Setkání se Vzkříšeným probouzí víru, přináší radost a útěchu.

Cíl

Ukázat dětem uchopitelnou a neuchopitelnou stranu Velikonoc. Neuchopitelný je Vzkříšený Pán, který se ukazuje, komu a jak chce. Uchopitelná a osvojitelná je radost ze vzkříšení.


Pro učitele

Biblický text: J 20,1–18

Slovo se stalo Beránkem Božím

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
Jan 1,19–15,34
Biblický oddíl: 
Jan 19
Datum přípravy: 
Ne, 14/04/2019

Téma

Kristus se v očích svých vyznavačů stává bezbranným beránkem, na něhož dopadá nespravedlivá zloba a jenž je vydán na smrt.

Cíl

 • Představit dětem výraznou biblickou metaforu beránka Božího.
 • Starším dětem se přiblíží i dějinný dosah metafory na českobratrskou tradici.

Pro učitele

Biblický text: J 1,19–34; J 19

Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Odkaz na píseň: 
Ó hlavo plná trýzně (EZ320)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)

Slovo povzbuzuje ke službě

Původ materiálu: 
Alžběta Hanychová
Biblický oddíl: 
Jan 13,1–17
Datum přípravy: 
Ne, 07/04/2019

Téma

Na začátek velikonočních událostí Ježíš z lásky přijímá roli služebníka, přináší lidem očištění a povzbuzuje ke službě.

Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)
Odkaz na píseň: 
Oči jsi mi dal (SV232)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
Majim, majim (SV351)
Odkaz na píseň: 
Vstal a myl (SV378)

Pomazání v Betanii

Původ materiálu: 
Alžběta Hanychová
Biblický oddíl: 
Jan 12,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 31/03/2019

Téma

Péče, nebo pohoršení?

Cíl

 • Děti prožijí, jak je důležité ulevit druhému v trápení i že je dobré takovou službu přijmout.
 • Děti dostanou povzbuzení k štědrosti a laskavosti.

Pro učitele

Biblický text: J 12,1–11 (9–11 včetně Lazara / reakce Židů); 1–8 pro mladší; kontext od J 11,55

Výkladové poznámky

Přední kněží a farizeové v evangeliu podle Jana usilují o Ježíšovu likvidaci.

Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Celé věky čekaly (SV28)
Odkaz na píseň: 
Úterý končí středou (SV31)
Odkaz na píseň: 
Já sem ňákej stonavej (SV103)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (SV201)
Odkaz na píseň: 
Nevím, Pane, co ti dát (SV216)
Odkaz na píseň: 
Ranní prosba (SV275)
Odkaz na píseň: 
Už mi oči tíží sen (SV353)
Odkaz na píseň: 
Závěr (SV484)
Odkaz na píseň: 
Krásná je modrá obloha (EZ178)

Vinný kmen

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Jan 15,1–11
Biblický oddíl: 
Jan 15,12–27
Datum přípravy: 
Ne, 24/03/2019

Téma

Zůstat blízko Ježíše nese dobré plody.

Cíl

 • Děti si uvědomí, že vinař, vinný kmen, ratolesti i ovoce spolu souvisí, jsou propojené, jedno bez druhého moc nejde.
 • Děti přemýšlí, co je to dobré ovoce, které máme nést. Co k tomu potřebujeme? Kde k tomu bereme sílu?

Pro učitele

Biblický text: J 15,1–11 (15,12–27)

Výkladové poznámky

Poslední z „Já jsem“ výroků.

Odkaz na píseň: 
Vinný kmen (SV318)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (SV363)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (SV184)
Odkaz na píseň: 
Buď Bohu sláva (EZ681)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)

Lazare, pojď ven!

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Jan 11,1–47
Datum přípravy: 
Ne, 17/03/2019

Téma

Spasitel Ježíš vstupuje do lidského trápení (ztráta blízkého člověka, smutek, pláč, výčitky, pochybnosti). Ježíš a jeho láska je silnější než smrt. Ježíš je vzkříšení a život. Lazar byl vzkříšen, protože Ježíš má moc i nad smrtí.

Syndikovat obsah