3/3 Posvěť se jméno tvé - Podobenství o milosrdném Samařanovi

Původ materiálu

Eva a Zdar Šormovi

Jeden ze zákoníků zkoušel Pána Ježíše a položil mu otázku: "Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?” Ježíš vyzkoušel zákoníka ze Zákona

i Proroků. Zákoník vše uměl, ale neporozuměl, co Ježíš říká. Proto Ježíš vyprávěl podobenství.

Na cestě z Jeruzaléma do Jericha byl jeden muž okraden, zbit a nechán položivý, polomrtvý u cesty. Šel kolem tohoto místa kněz a potom levita a oba se vyhnuli zraněnému. Prostě šli okolo, ani Ježíš se nezabývá jejich důvody, proč šli dál. Důležité je to, že šli kolem a nepomohli. Nakonec se na cestě objevil Samařan. Když uviděl raněného „byl pohnut soucitem.” A potom se děly věci. Sestoupil z osla, obmyl a obvázal rány, naložil zraněného na svého osla, dovezl jej do města a tam v místním hostinci zařídil vše potřebné. Vyrovnal účet s hostinským a ještě přidal, kdyby bylo třeba.

Ježíš se ptal, kdo z těch tří byl bližním tomu, který potřeboval pomoc a zákoník odpověděl „Ten, který mu prokázal milosrdenství." Ježíš zákoníkoví přikázal, aby jednal také tak.

Mt 5,7

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

 

Co činit, abychom i my přispěli k slávě Boží a posvěcení Božího jména, aby bylo ve vážnosti.

 

Přece se modlíme, zpíváme žalmy, čteme Písmo.

 

Pán Ježíš nás učí, abychom byli milosrdní. Najednou bychom se měli spolehnout na něco tak nepopsatelného jako je naše srdce, které se naplní soucitem.

 

Naše srdce nemusí být naplněno jenom soucitem, ale může se v něm zalíbit našemu Pánu, a to se potom dějí věci. Samařan byl pohnut soucitem.

 

Potom to už jde podle našich racionálních představ. Obmyjeme rány, ovážeme, naložíme a obstaráme co je třeba, i šetrnost k tomu patří. Samařanova pomoc není bezbřehá, je rozvážná, počítá, dává jen dva denáry s tím, žev případě potřeby připlatí.

 

---------------------------------------

Práce s předškolními dětmi:

 

3. píseň, poznámka a úloha pro předškolní věk:

Zazpívejte si s dětmi píseň "Není lepší na tom světě" (BTS 8), zejm. 1.a 2. sloku. Vyprávějte podle "Otče náš", úlohu 3/3, Podobenství o milosrdném Samařanu. Po převy­právění příběhu zazpívejte BTS 8 znovu a vysvětlete dětem, že druhá sloka zpívá o Samari­tánově pomoci ‑ jeho milosrden­ství. První sloka o ní vypráví ovšem také ‑ protože Sama­řan neomezuje ctění Boha jen na chrá­mové úkony, jako třeba kněz či levita. "Hnutí soucitem" smíme pochopit jako zkratkovitou charakteristiku zbožnosti, pro niž pomoc bližnímu souvisí s milová­ním Boha (viz kontext u Lukáše: Dvojpřikázání lásky):

           I.  Raněného míjejí dva zbožní lidé

           II. Samařan hnut soucitem

           III. Raněný odvezen do bezpečí

           IV. Starost o raněného má i hostinský ‑ milosrdenství jako rozpoznávací znamení

Úlohu si s dětmi zopakujte pomocí série obrázků od Zdara Šorma 3/3. 

 

Katechetické cykly

Pořadí v lekci

3

Druh aktivity