Zavři oči, otevři mysl

Program z příručky Na lovu perly

 

 

večerní pobožnost

 

Klidná, meditativní večerní pobožnost, která zve k otevření smyslů a setkání s Bohem. V průběhu pobožnosti pomocí oleje, many, pírka a sluchové koláže oslovíme a otevřeme jednotlivé smysly a vystavíme je Božímu působení.

Autor

Michal Šourek

Rok vzniku

Tvé břímě mé jsou hříchy

 Program z příručky Na lovu perly

 

 

(pobožnost pro postní dobu)

 

Poznámky

Před pobožností připravíme kříž a symboly, které připevňujeme na kříž (nápis INRI, trnová koruna, obraz kohouta, kus látky, hřeb). Symboly rozdáme před začátkem účastníkům, kteří je na vyzvání připevní na kříž. Pokud sedíme v kruhu, můžeme kříž položit na zem doprostřed.

Autor

Michal Šourek

Rok vzniku

Blahoslavenství

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Poznámky

Pobožnost věnovaná Ježíšovým blahoslavenstvím. Kombinuje skeč, čtení textu a přemýšlení nad ním a (jako možnost) impuls k textu.

Skeč: je dobré skeč dopředu nacvičit. Protože ale herci sedí za stolem, je možné mít – jako pomoc - scénář na stole, popř. v Bibli. Protože skeč pracuje se slovními hříčkami, je nutné pečlivě a zřetelně artikulovat.

Autor

Michal Šourek

Rok vzniku

Postní pobožnost Samařanka u studny

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Pomůcky:Velká mísa (dá se symbolicky použít křtitelnice), džbán s vodou, různé kameny v košíku, plovoucí svíčky.

 

Téma ŽÍZEŇ: Postní setkání, kdy si uvědomíme, co znamená žízeň a po čem ve svých životech sami žízníme, pomůže nám k tomu příběh z Janova evangelia Samařanky u studny.

Autor

Ludmila Míchalová Mikšíková

Rok vzniku

Modlitba všemi smysly

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Pomůcky:přehrávač hudby, šmirgl papír, plyšák, papíry, fixy, čokoláda, citron, vonná svíčka/kadidlo

 

Max 15 lidí, celou dobu do podkresu písně z Taizé, tiché nerušené místo, slabší osvětlení, věkově není třeba omezovat

Úvod

Autor

Karel Müller

Rok vzniku

Největší přikázání

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2005

Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor, a shledal, že jim
dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl:
„První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina,

Autor

Mostecký, Aleš

Rok vzniku

Vzkříšení

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2005

 

A přišli k němu saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a ptali se ho: „Mistře, Mojžíš
nám ustanovil: ‚Zemře-li něčí bratr a zanechá manželku bezdětnou, ať se s ní
ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.‘ Bylo sedm bratří. Oženil se první

Autor

Mostecký, Aleš

Rok vzniku

Daň císaři

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2005

Poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli:
„Mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš; ty přece nebereš ohled
na postavení člověka, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň
císaři, nebo ne? Máme dávat, nebo nemáme?“ On však prohlédl jejich úskok a řekl

Autor

Mostecký, Aleš

Rok vzniku