Tvé břímě mé jsou hříchy

Autor

Michal Šourek

 Program z příručky Na lovu perly

 

 

(pobožnost pro postní dobu)

 

Poznámky

Před pobožností připravíme kříž a symboly, které připevňujeme na kříž (nápis INRI, trnová koruna, obraz kohouta, kus látky, hřeb). Symboly rozdáme před začátkem účastníkům, kteří je na vyzvání připevní na kříž. Pokud sedíme v kruhu, můžeme kříž položit na zem doprostřed.

Mezi účastníky můžeme rozdělit také čtení oddílů z Bible. Čtenáři by si je měli dopředu přečíst a založit, aby se nezdržovali jejich hledáním (příp. je můžeme nakopírovat).

Otázky čte vedoucí. Otázky čteme pomalu, s odmlkami. Po každé sérii otázek následuje chvilka ticha k zamyšlení, potom sloka písně Byl jsi tam.

  

Úvod

Budeme dnes společně naslouchat svědectví o utrpení a smrti našeho Spasitele a Pána Ježíše Krista. Jeho kříž nám přinesl vykoupení a spásu.

Kříž ukazuje velikost a hloubku Boží lásky, ale také hrůzu našeho hříchu. Kvůli našemu hříchu šel Ježíš na kříž. Jsme to my, kdo ho svým hříchem zapíráme, zrazujeme a křižujeme. Nad tím chceme dnes přemýšlet především.

Budeme postupovat následujícím způsobem: Uslyšíme postupně několik čtení z Bible. Po každém čtení připevníme na kříž jeden symbol související s pašijemi, který nám pomůže zpřítomnit biblické slovo. Pak uslyšíme dvě série otázek, nad kterými budeme přemýšlet ve chvilce ticha. Přemýšlení zakončíme jednou slokou z písně Byl jsi tam (Svítá 25). A budeme pokračovat dalším symbolem a zamyšlením.

 

1. čtení z Bible (Izajáš 53,1-10a.12b)

Naši cestu pašijním příběhem začneme proroctvím proroka Izajáše, které se naplnilo v Ježíšově utrpení na kříži.

Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. 

Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. … On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. 

 

Symbol

Vztyčíme kříž (nebo jej položíme na zem) doprostřed kruhu.

 

Otázky k přemýšlení 

„Tvé břímě mé jsou hříchy a já jsem zavinil, zač, Beránku ty tichý, tak tvrdě trestáns byl.“  Myslíme s vděčností a pokorou na tvůj kříž, Pane Ježíši Kriste.

 

Píseň

Zazpíváme 1. sloku písně Byl jsi tam (Svítá 25).

 

2. čtení z Bible (Jan 18,1-12)

Po těch slovech odešel Ježíš s učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada; a do ní vstoupil on i jeho učedníci. Také Jidáš, který ho zradil, znal to místo, neboť Ježíš tam se svými učedníky často býval. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží a farizeů, a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi.

Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim: „Koho hledáte?“ Odpověděli mu: „Ježíše Nazaretského.“ Řekl jim: „To jsem já.“ Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil. Jakmile jim řekl ‚to jsem já‘, couvli a padli na zem. Opět se jich otázal: „Koho hledáte?“ A oni řekli: „Ježíše Nazaretského.“ Ježíš odpověděl: „Řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít.“ Tak se mělo naplnit slovo: ‚Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem ani jednoho.‘ 

Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ten sluha se jmenoval Malchos. Ježíš řekl Petrovi: „Schovej ten meč do pochvy! Což nemám pít kalich, který mi dal Otec?“  Vojáci s důstojníkem a židovskástráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho.

 

Symbol

Na kříž připevníme nápis INRI. – Po poslední večeři odchází Ježíš na Olivovou horu. Tam se modlí. A už se blíží vojáci a zatýkají ho. Vedou ho k veleradě na soud. A odsuzují ho k smrti.

 

Otázky k přemýšlení 

Myslíme na všechny lidi, jejichž dobrá pověst je poničena pomluvami, myslíme na všechny, kteří jsou očerňováni nebo neprávem odsuzováni. Nejsem vinen i já? Neříkám o druhých vždycky jenom špatné věci? Neubližuji druhým svými předsudky?

Myslíme na ty, kteří jsou umlčováni a odstraňováni z cesty, myslíme na všechny, kdo jsou zavíráni do vězení, aby od nich byl pokoj. Nejsem vinen i já? Neodháním druhé, abych byl sám více na očích? Nejsem bezohledný, abych prosadil svoji vůli, neprosazuji tvrdými lokty svůj prospěch?

V tiché chvíli přemýšlejme nad otázkami, které jsme slyšeli.

 

Chvíle ticha

 

Píseň

Zazpíváme 2. sloku písně Byl jsi tam.

 

3. čtení z Bible (Jan 18,33-19,3)

Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: „Ty jsi král židovský?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?“ Pilát odpověděl: „Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?“

Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“ Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

Pilát mu řekl: „Co je pravda?“ Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: „Já na něm žádnou vinu nenalézám. Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám tohoto židovského krále.“ Na to se dali do křiku: „Toho ne, ale Barabáše!“ Ten Barabáš byl vzbouřenec. 

Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť. Pak před něho předstupovali a říkali: „Buď pozdraven, králi židovský!“ Přitom ho bili do obličeje.

 

Symbol

Na kříž připevníme trnovou korunu. – Ježíš je posmíván. Pilát se ptá pořád dokola: „Jsi král Židů?“ Ježíš odpovídá: „Ano, jsem.“ Vojáci Ježíše vysvlečou, obléknou mu červený plášť, upletou korunu z trní a nasadí ji Ježíši na hlavu a do ruky mu dají kus klacku. Tak se Ježíšovi vysmívají.

 

Otázky k přemýšlení

Myslíme na všechny lidi, kteří jsou opovrhováni a ponižováni, myslíme na všechny, kteří jsou duševně na konci sil, protože už nemohou unést posměch druhých. Nejsem vinen i já? Nevysmívám se druhým, protože umí méně než já nebo mají méně než já, nebo protože jsou jiní než já? Nejsem arogantní, když se cítím nadřazený? Nejsem cynický, když se cítím podřazený?

Myslíme na všechny, kteří se nemohou bránit a špatně se s nimi zachází, na ty, kdo jsou vytlačeni na okraj a nikdo se o ně nezajímá. Nejsem vinen i já? Jak se ve třídě chovám k těm, kdo jsou neoblíbení a které nikdo nemá rád? Jak se chovám k lidem, kteří už nejsou plně tělesně a duchovně při síle, a které mám na starosti?

 

Chvíle ticha

 

Píseň

Zazpíváme 3. sloku písně Byl jsi tam.

 

4. čtení z Bible (Marek 14,66-72)  

Když byl Petr dole v nádvoří, přišla jedna z veleknězových služek, a když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohlédla na něj a řekla: „I ty jsi byl s tím Nazaretským Ježíšem!“ On však zapřel: „O ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš.“ A vyšel ven do předního dvora. V tom zakokrhal kohout. Ale služka ho uviděla a zase začala říkat těm, kteří stáli poblíž: „Ten člověk je z nich!“ On však opět zapíral. A zakrátko zase ti, kdo stáli kolem, řekli Petrovi: „Jistě jsi z nich, vždyť jsi z Galileje!“ On se však začal zaklínat a zapřísahat: „Neznám toho člověka, o němž mluvíte.“

V tom kohout zakokrhal podruhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: „Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A dal se do pláče.

 

Symbol

Na kříž upevníme obrázek kohouta. - Petr zapírá Ježíše. Ježíš je odveden. Petr jde zpovzdálí za ním, zůstává ale na dvoře velekněze stranou a hřeje se u ohně. Nějaká služka na něj opakovaně dotírá: Nejsi náhodou Ježíšův přítel? Petr zalže: Ne, neznám ho. A ještě ani nedokončí a kokrhá kohout. Petr si v té chvíli vzpomene na Ježíšova slova: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Petr jde ven a hořce pláče. 

 

Otázky k přemýšlení

Myslíme na všechny lidi, kteří jsou necháni ve štychu. Myslíme na všechny, jejichž bolest a zármutek je utajován. Nejsem vinen i já? Nedívám se stranou, místo abych druhému pomohl? Nezamlčuji ze strachu nebo z pohodlnosti pravdu? Nejsem příliš zbabělý postavit se za práva jiných? Nedržím raději pusu, abych neměl žádné nepříjemnosti?

Myslíme na to, že sami často Boha zapíráme, stydíme se za svoji víru. Nejsem vinen i já? Nestydím se za svoji víru před kamarády ve škole? Umím se přiznat ke své víře i mezi svými kolegy či na veřejnosti?

 

Chvíle ticha

 

Píseň

Zazpíváme 4. sloku písně Byl jsi tam.

      

5. čtení z Bible (Marek 15,22-26)

A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená „Lebka“. Dávali mu víno okořeněné myrhou, on je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo devět hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis: „Král Židů.“

 

Symbol 

Na kříž upevníme  kus látky. - Ježíš je okraden o šaty. Ježíše vedou na Golgotu. Když tam přijde, vysvlečou z něho vojáci jeho šaty. Ježíš tam stojí úplně nahý – všem na očích.

 

Otázky k přemýšlení

Myslíme na všechny lidi, kteří byli oloupeni o svoji důstojnost a zostuzeni, myslíme na všechny, kteří jsou utiskováni kvůli svému původu, pohlaví nebo názorům. Nejsem vinen i já? Jak se chovám, když někdo druhý udělá chybu? Jak jednám s lidmi, za něž jsem odpovědný?

Myslíme na všechny, kterým je upíráno nebo odnímáno to, co nutně potřebují, na všechny, kdo nemají žádnou možnost rozvíjet svůj život. Nejsem vinen i já? Umím druhým dát něco ze svých věcí? Nezužuji druhým lidem jejich životní prostor a nepřipravuji je o jejich šance?

 

Chvíle ticha

 

Píseň

Zazpíváme 5. sloku písně Byl jsi tam.

 

6. čtení z Bible (Lukáš 23,27-33)

Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a svými dětmi; hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: 'Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!' Tehdy 'řeknou horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přiryjte nás!' Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?“

Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici.

 

Symbol

Na kříž upevníme hřeb. - Ježíš je přibíjen na kříž. Ruce i nohy mu prorazí hřeby. Splynul s křížem, ve své bolesti a nehybnosti.

 

Otázky k přemýšlení 

Myslíme na všechny, kteří jsou mučeni nebo trpěli násilnou smrt, myslíme na všechny, před jejichž utrpením jejich bližní zavírají oči. Nejsem vinen i já? Pokouším se zabránit tomu, aby někdo někomu dělal zlé věci, ponižoval ho nebo šikanoval? Podporuji hnutí a iniciativy, které pomáhají ohroženým lidem?

Myslíme na všechny, kdo mají bolesti, na všechny, kterým je úmyslně působeno utrpení. Nejsem vinen i já? Nemám radost z toho, když se někomu daří špatně? Nekřižuji druhé, abych jim znemožnil volný pohyb a rozlet, cítím vůbec, co druhému působí bolest? 

 

Chvíle ticha

 

Píseň

Zazpíváme 6. sloku písně Byl jsi tam.

 

Modlitba

Modleme se: Pane Ježíši Kriste, Boží Beránku, moje hříchy tě zatýkaly a odsuzovaly, moje viny ti nasazovaly trnovou korunu. Moje hříchy tě přibíjely na kříž a zbavovaly tě tvých šatů.

Vším, čím se proviňuji proti druhým, se proviňuji i vůči tobě. Když někoho křižuji svým posměchem, neláskou, předsudky, opovržením, nedostatkem pochopení, křižuji tebe. Když někoho křižuji zlým slovem, pomluvou, zlým činem nebo nedostatkem lásky, křižuji tebe.

Pane Ježíši Kriste, zemřel jsi za můj hřích. Zemřel jsi, aby mi můj hřích mohl být odpuštěn. Zemřel jsi, abych se mohl stát Božím dítětem. Děkuji ti za to. Chci žít z tvého odpuštění, ve tvé síle odolávat pokušení a vzdorovat hříchu, abych tě nekřižoval.

 

Píseň 

Zazpíváme 7. sloku písně Byl jsi tam.

 

Požehnání (2. Tesalonickým 2,16-17)

Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.

 

Píseň

Lidé zlatí (Svítá 174)

 

 

Téma

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku