Předškolní

I v Ježíše Krista

Původ materiálu: 
Martina Kadlecová
Biblický oddíl: 
Matouš 1,16–18
Biblický oddíl: 
Marek 10,13–16
Datum přípravy: 
Ne, 01/03/2020

Obrázky použité v oddílu Pro předškolní děti lze stáhnout například zde: obrázek č.1, obrázek č.2, obrázek č.3.

Stvořitele nebe i země

Původ materiálu: 
Martina Kadlecová
Biblický oddíl: 
Genesis 1
Datum přípravy: 
Ne, 23/02/2020

Téma

  • Vyznáváme víru v Boha Stvořitele, ale ke stvoření se chováme, jako by bylo naše a ne Boží.
  • Bůh se bude ptát nás, kteří vyznáváme: „Věřím v Boha… Stvořitele nebe a země…“, jak jsme s jeho stvořením naložili.
  • Jako ti, kdo vyznáváme víru v Boha Stvořitele, máme o důvod navíc o životní prostředí příkladně dbát a pečovat.

Cíle

  • Naučit se vidět svět jako Boží stvoření, ne jako něco, co je tu volně k naší dispozici.
Odkaz na píseň: 
Žalm 8 (SV76)
Odkaz na píseň: 
Laudato sii (SV172)
Odkaz na píseň: 
Zpěv o slunci (SV209)
Odkaz na píseň: 
Pane, slyš náš hlas (SV248)
Odkaz na píseň: 
Závěr (SV484)
Odkaz na píseň: 
Proč svítí sluníčko (BTS12)
Odkaz na píseň: 
Modré nebe, slunce zář (EZ618)

Všemohoucího

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Exodus 6,2–13
Biblický oddíl: 
Exodus 5
Biblický oddíl: 
Exodus 15
Datum přípravy: 
Ne, 16/02/2020

Téma

Věřím v Boha, který má moc dotáhnout svůj příběh do vítězného cíle.

Cíle

  • Děti zakusí, že to, nač si připadají slabé, nestojí v cestě Pánu Bohu — Vysvoboditeli z otroctví.
  • Děti porozumí, že o moci Boha Otce Ježíše Krista má smysl mluvit jen ve spojitosti se záchranou, kterou slibuje a dává.

Pro učitele

Biblický text: Ex 6,2–13 (s přihlédnutím k Ex 5 a Ex 15)

Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Oheň plál (SV234)
Odkaz na píseň: 
Nedělní chvalozpěv (SV373)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)

V Boha Otce

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Lukáš 15,11–32
Datum přípravy: 
Ne, 09/02/2020

Téma

Příběh Izraele i příběh Ježíšův nás nejdřív ze všeho uvádějí do vztahu k Bohu jakožto Otci.

Věřím

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Marek 9,14–29
Datum přípravy: 
Ne, 02/02/2020

Téma

Co je to víra? Kdy a proč ji vyznávám? Mluvím o ní, kladu si nad ní otázky? Nalézám odpovědi? Víra má složku existenciální: věřím. Je to věc pro mne, pro můj život zásadní. Ale je tu i složka druhá: víru reflektuji, přemýšlím a mluvím o ní.

Odkaz na píseň: 
Jen ty, Pane můj (SV125)
Odkaz na píseň: 
Myslete na Kanaán (SV110)
Odkaz na píseň: 
Vy silní ve víře (SV382)
Odkaz na píseň: 
Víra (SV386)
Odkaz na píseň: 
Víru nám dej (SV372)
Odkaz na píseň: 
Vítr se ztiší (SV374)
Odkaz na píseň: 
Fíkový strom (SV160)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (BTS93)

Amen

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Matouš 6,13
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 8,1–12
Datum přípravy: 
Ne, 26/01/2020

Téma

Říkat „amen“ znamená důvěřovat Bohu a následovat ho.

Odkaz na pracovní list: 
15/1 Amen - Křest etiopského dvořana

Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Matouš 6,13
Biblický oddíl: 
Zjevení 20,1–17
Datum přípravy: 
Ne, 19/01/2020

Téma

  • Bůh je náš počátek i konec, poslední slovo má Bůh, tak jako měl to první.
  • Poslední moc nemají vládci a různí slávu­milové; ani násilníci, ani násilí, ani zlo.
  • (O)sl(a)ávu si zaslouží hlavně Bůh, což nám pomáhá odmocnit to, čemu někdy zbytečně prokazujeme naši pozornost.

Cíle

  • Děti si uvědomí, co nám všechno Pán Bůh dal a že je to dobré (navzdory nám); že Bůh vládne jako dobrý král, pořád.
Odkaz na pracovní list: 
13/1 I sláva - Svatba v Káně Galilejské
Odkaz na pracovní list: 
12/1 I moc - Utišení bouře
Odkaz na pracovní list: 
13/2 I sláva - Proměnění na hoře
Odkaz na pracovní list: 
14/1 Na věky - Nový počátek
Odkaz na píseň: 
Přijď království tvé (SV280)
Odkaz na píseň: 
V království Božím (SV359)
Odkaz na píseň: 
Radostná (SV300)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)

Zbav nás od zlého

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Matouš 6,13
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 17,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 12/01/2020

Téma

Bůh nás ujišťuje o své věrnosti. Můžeme vyznat svou slabost a zároveň důvěřovat Bohu, že nás neopustí a zachrání nás od zlého.

Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
David (SV293)
Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (BTS42)

A nevydej nás v pokušení

Původ materiálu: 
Anna Lavická
Biblický oddíl: 
Matouš 6,13
Biblický oddíl: 
Matouš 26,36–45
Datum přípravy: 
Ne, 05/01/2020

Téma

Věříme, že Bůh nás provází i v situacích, ze kterých máme strach.

Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Široká brána (SV140)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům

Původ materiálu: 
Alena a Jan Tkadlečkovi
Biblický oddíl: 
Matouš 6,12
Biblický oddíl: 
Matouš 18,23–35
Datum přípravy: 
Ne, 29/12/2019

Téma

Vina je jako dluh. Mnohé dluhy lze smazat jen odpuštěním. Buďme velkorysí k těm, kdo se vůči nám provinili, protože Bůh je mnohem velkorysejší k nám.

Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (BTS25)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (BTS44)
Syndikovat obsah