Mladší školní

Ukřižování a odpuštění podle Lukáše

Původ materiálu: 
Juliana Rampich Hamariová
Biblický oddíl: 
Lukáš 23
Datum přípravy: 
Ne, 10/06/2018

Téma

Lukášův Ježíš je Bůh přinášející na svět spravedlnost Božího království, která je pro člověka překvapivá a překračující obvyklé hranice a normy.

Cíl

Pochopení Ježíšova pojetí odpuštění a spravedlnosti napříč lidskou společností na příběhu Velkého pátku.


Pro učitele

Biblický text: L 23

Zacheus (v království Božím místa dost)

Původ materiálu: 
Markéta Slámová
Biblický oddíl: 
Lukáš 19,1–10
Datum přípravy: 
Ne, 03/06/2018

Téma

Dnes přišlo spasení do domu tuneláře a odrodilce. A přišlo jako síla k proměně postoje k potřebným i křivě nabytému majetku.

Odkaz na pracovní list: 
7/2 A odpusť nám naše viny - Zacheus
Odkaz na píseň: 
V království Božím (SV359)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (SV261)
Odkaz na píseň: 
Přijď království tvé (SV280)
Odkaz na píseň: 
Závěr (SV484)

Příběhy nalezených ztracenců

Původ materiálu: 
Markéta Slámová
Biblický oddíl: 
Lukáš 15,1–32
Datum přípravy: 
Ne, 27/05/2018

Téma

Radost jako na zemi, tak i v nebi. Počítáte s ní? Každý nemusí být ztracený, ale každému hrozí neradost nad nalezeným ztraceným.

Cíl

 • Děti si představí radost, jakou prožívá ten, kdo nalezl ztracené/ho nebo komu bylo odpuštěno.
 • Děti budou přemýšlet nad tím, co vedlo staršího syna k zapšklosti.
 • Děti zkusí přemýšlet, čím můžeme čelit neradostnosti, pocitu křivdy a závisti.

Pro učitele

Biblický text: L 15,1–32

Odkaz na pracovní list: 
18 Marnotratný syn
Odkaz na píseň: 
V království Božím (SV359)
Odkaz na píseň: 
Marnotratný syn (BTS57)
Odkaz na píseň: 
Nova země, nové nebe (SV223)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Tvá, Pane, láska (EZ635)

O Lazarovi a o boháči beze jména

Původ materiálu: 
Ludmila Mikšíková Míchalová
Biblický oddíl: 
Lukáš 6,24–25
Biblický oddíl: 
Lukáš 16,19–31
Datum přípravy: 
Ne, 20/05/2018

Téma

Blahoslavení jsou ti, kterým Bůh přeje blaho, všechno dobré, i když ostatní lidé je pokládají za chudáky. Každý člověk je pro Boha vzácný.

Odkaz na pracovní list: 
13 Blaze chudým, běda bohatým
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Kdekdo čeká na zázraky (SV142)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)

Samařan aneb bližní na cestě

Původ materiálu: 
Ludmila Mikšíková Míchalová
Biblický oddíl: 
Lukáš 6,32–36
Biblický oddíl: 
Lukáš 10,25–37
Datum přípravy: 
Ne, 13/05/2018

Téma

Jak pomáhat? Můj bližní je ten, kdo je mi blízko, kdo potřebuje moji pomoc.

Cíl

Děti se seznámí s pojmem bližní. Pomůžeme jim na příkladech poznat, jak je důležité pomáhat, a co znamená Ježíšova výzva: Jdi a jednej také tak! Děti se učí, co znamená, být milosrdný.


Pro učitele

Biblický text: L 6,32–36; L 10,25–37

Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (EZ384)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Ubi caritas (SV467)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)

Nevítaná milost

Původ materiálu: 
Lukáš Klíma
Biblický oddíl: 
Lukáš 4,14–30
Datum přípravy: 
Ne, 06/05/2018

Téma

Ježíš je Hospodinův služebník, který vysvobozuje, a hle, už je to tady! Ale kdo mu uvěří?

Cíl

 • Děti uslyší, že Ježíš přináší vysvobození od toho, co člověka podmaňuje (chamtivost, zloba, závist, nenávist).
 • Děti si také uvědomí, že podmínkou pro přijetí Ježíšovy dobré nabídky je to, že ji přejeme i dalším lidem.

Pro učitele

Biblický text: L 4,14–30 (Iz 61,1–3)

Malý Ježíš v chrámě

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,21–52
Datum přípravy: 
Ne, 29/04/2018

Téma

V jeruzalémském chrámě se po dvakráte ukazuje Ježíšovo zakotvení v duchovních tradicích Božího lidu Izraele. Ježíš plynule a horlivě navazuje na starozákonní dědictví.

Cíl

Dětem se představí společenství víry z dvojího pohledu tak, jak je zakusil i sám Ježíš: 1) Boží lid je poskládán z mladých i starých, každý z nich v něm má své místo. 2) Ve společenství věřících se v rozhovoru nad Písmem pozornost upíná k Božím záležitostem.

Odkaz na píseň: 
Hledejte především (SV61)

Spasitel pro celý svět

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,1–20
Datum přípravy: 
Ne, 22/04/2018

Téma

Sláva vzkříšeného Krista prozařuje i okamžik jeho narození. Jako už tolikrát velké Boží činy překvapivě vyrůstají ze skromných počátků.

Cíl

 • Děti uslyší dobře známý vánoční příběh v povelikonočních souvislostech — narozený Ježíš je pro nás důležitý kvůli svému vzkříšení.
 • Starším dětem se přiblíží kritické myšlení o náboženských tradicích a ukáže se jim, jak uměle byl vytvořen termín Vánoc.

Pro učitele

Biblický text: L 2,1–20

Odkaz na píseň: 
Gloria 2 (Taizé) (SV449)
Odkaz na píseň: 
Gloria 1 (Taizé) (SV448)
Odkaz na píseň: 
Bůh se sklonil k nám (SV49)

Hle, jsem služebnice Páně…

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,26–56
Datum přípravy: 
Ne, 15/04/2018

Téma

Mirjam jako poslušná dcera Izraele a matka Ježíše a církve

Cíl

 • Děti objeví a prožijí radost z Božích překvapení.
 • Děti potkají Marii — Mirjam jako dceru Izraele, uprostřed nějž se plní Boží zaslíbení.
 • Děti objeví, jaké proměny Bůh s narozeným Ježíšem slibuje a čemu skrze Mariina syna udělá místo.

Pro učitele

Biblický text: L 1,26–56

Odkaz na pracovní list: 
3 Navštívení Marie
Odkaz na píseň: 
Marie má dítě (SV181)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Ave Maria (SV6)
Odkaz na píseň: 
Poslal Bůh anděla (SV264)
Odkaz na píseň: 
Magnificat (Taizé) (SV458)

Lukášova dějeprava pro Teofila

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,5–25
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,57–80
Datum přípravy: 
Ne, 08/04/2018

Téma

Hospodin se rozpomíná, i když tomu lidé už nevěří. O to radostněji mohou děkovat „Pamatoval na svůj lid…“

Cíl

 • Děti se budou podílet na rozpomínání a zpřítomňování „odeznělých“ činů Boží věrnosti.
 • Děti poznají, že naděje se rodí díky novému oslovení, a osahají si její zdroje.
 • Děti poznají, že má cenu sledovat každého vypravěče Ježíšova příběhu zvlášť.

Pro učitele

Biblický text: L 1,5–25.57–80

Odkaz na pracovní list: 
2 Narození Jana Křtitele
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Syndikovat obsah