Předškolní

O Lazarovi a o boháči beze jména

Původ materiálu: 
Ludmila Mikšíková Míchalová
Biblický oddíl: 
Lukáš 6,24–25
Biblický oddíl: 
Lukáš 16,19–31
Datum přípravy: 
Ne, 20/05/2018

Téma

Blahoslavení jsou ti, kterým Bůh přeje blaho, všechno dobré, i když ostatní lidé je pokládají za chudáky. Každý člověk je pro Boha vzácný.

Odkaz na pracovní list: 
13 Blaze chudým, běda bohatým
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Kdekdo čeká na zázraky (SV142)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)

Samařan aneb bližní na cestě

Původ materiálu: 
Ludmila Mikšíková Míchalová
Biblický oddíl: 
Lukáš 6,32–36
Biblický oddíl: 
Lukáš 10,25–37
Datum přípravy: 
Ne, 13/05/2018

Téma

Jak pomáhat? Můj bližní je ten, kdo je mi blízko, kdo potřebuje moji pomoc.

Cíl

Děti se seznámí s pojmem bližní. Pomůžeme jim na příkladech poznat, jak je důležité pomáhat, a co znamená Ježíšova výzva: Jdi a jednej také tak! Děti se učí, co znamená, být milosrdný.


Pro učitele

Biblický text: L 6,32–36; L 10,25–37

Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (EZ384)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (SV364)
Odkaz na píseň: 
Ubi caritas (SV467)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)

Nevítaná milost

Původ materiálu: 
Lukáš Klíma
Biblický oddíl: 
Lukáš 4,14–30
Datum přípravy: 
Ne, 06/05/2018

Téma

Ježíš je Hospodinův služebník, který vysvobozuje, a hle, už je to tady! Ale kdo mu uvěří?

Cíl

 • Děti uslyší, že Ježíš přináší vysvobození od toho, co člověka podmaňuje (chamtivost, zloba, závist, nenávist).
 • Děti si také uvědomí, že podmínkou pro přijetí Ježíšovy dobré nabídky je to, že ji přejeme i dalším lidem.

Pro učitele

Biblický text: L 4,14–30 (Iz 61,1–3)

Malý Ježíš v chrámě

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,21–52
Datum přípravy: 
Ne, 29/04/2018

Téma

V jeruzalémském chrámě se po dvakráte ukazuje Ježíšovo zakotvení v duchovních tradicích Božího lidu Izraele. Ježíš plynule a horlivě navazuje na starozákonní dědictví.

Cíl

Dětem se představí společenství víry z dvojího pohledu tak, jak je zakusil i sám Ježíš: 1) Boží lid je poskládán z mladých i starých, každý z nich v něm má své místo. 2) Ve společenství věřících se v rozhovoru nad Písmem pozornost upíná k Božím záležitostem.

Odkaz na píseň: 
Hledejte především (SV61)

Spasitel pro celý svět

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,1–20
Datum přípravy: 
Ne, 22/04/2018

Téma

Sláva vzkříšeného Krista prozařuje i okamžik jeho narození. Jako už tolikrát velké Boží činy překvapivě vyrůstají ze skromných počátků.

Cíl

 • Děti uslyší dobře známý vánoční příběh v povelikonočních souvislostech — narozený Ježíš je pro nás důležitý kvůli svému vzkříšení.
 • Starším dětem se přiblíží kritické myšlení o náboženských tradicích a ukáže se jim, jak uměle byl vytvořen termín Vánoc.

Pro učitele

Biblický text: L 2,1–20

Odkaz na píseň: 
Gloria 2 (Taizé) (SV449)
Odkaz na píseň: 
Gloria 1 (Taizé) (SV448)
Odkaz na píseň: 
Bůh se sklonil k nám (SV49)

Hle, jsem služebnice Páně…

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,26–56
Datum přípravy: 
Ne, 15/04/2018

Téma

Mirjam jako poslušná dcera Izraele a matka Ježíše a církve

Cíl

 • Děti objeví a prožijí radost z Božích překvapení.
 • Děti potkají Marii — Mirjam jako dceru Izraele, uprostřed nějž se plní Boží zaslíbení.
 • Děti objeví, jaké proměny Bůh s narozeným Ježíšem slibuje a čemu skrze Mariina syna udělá místo.

Pro učitele

Biblický text: L 1,26–56

Odkaz na pracovní list: 
3 Navštívení Marie
Odkaz na píseň: 
Marie má dítě (SV181)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Ave Maria (SV6)
Odkaz na píseň: 
Poslal Bůh anděla (SV264)
Odkaz na píseň: 
Magnificat (Taizé) (SV458)

Lukášova dějeprava pro Teofila

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,5–25
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,57–80
Datum přípravy: 
Ne, 08/04/2018

Téma

Hospodin se rozpomíná, i když tomu lidé už nevěří. O to radostněji mohou děkovat „Pamatoval na svůj lid…“

Cíl

 • Děti se budou podílet na rozpomínání a zpřítomňování „odeznělých“ činů Boží věrnosti.
 • Děti poznají, že naděje se rodí díky novému oslovení, a osahají si její zdroje.
 • Děti poznají, že má cenu sledovat každého vypravěče Ježíšova příběhu zvlášť.

Pro učitele

Biblický text: L 1,5–25.57–80

Odkaz na pracovní list: 
2 Narození Jana Křtitele
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)

Já jsem s vámi – jděte po všem světě

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
Matouš 28
Datum přípravy: 
Ne, 01/04/2018

Téma

Ježíš tu je s námi… a bude.

Cíl

 • Děti uslyší Ježíšovo: nebojte se a budu s vámi pořád.
 • Děti uslyší, že je tu vzkříšený přítomen jinak.
 • Děti uslyší o tom, že strach se může proměnit v radost.

Pro učitele

Biblický text: Mt 28

Odkaz na píseň: 
Pán z mrtvých vstal (SV243)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Ó hlavo plná trýzně (SV225)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
Svítá novej den (SV316)
Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)
Odkaz na píseň: 
Zněl pláč v noci té (SV396)

Ježíš prodán za 30 stříbrných, Pilát a jeho žena

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
Matouš 27
Datum přípravy: 
Ne, 25/03/2018

Téma

Ježíš jde tou cestou, o které psali už Proroci

Cíl

 • Děti si prohlubují příběh pomocí témat, jako je bolest, mlčení, nespravedlnost, pomoc.
 • Děti si přibližují vyprávění vstupováním do příběhu; např. zkoušením a střídáním hluku a ticha, imitací krále, apod.
 • Děti vnímají ukřižování Ježíše jako pokračování cesty, kterou Ježíš šel.

Pro učitele

Biblický text: Mt 27 (1. scéna v. 1–31; 2. scéna v. 32–66)

Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Odkaz na píseň: 
Kříž (SV171)
Odkaz na píseň: 
Šly zrána ke hrobu (SV324)
Odkaz na píseň: 
Nedělní chvalozpěv (SV373)
Odkaz na píseň: 
Zas Pána křižujou (SV391)
Odkaz na píseň: 
Nemůžete ani chvíli (SV212)
Odkaz na píseň: 
Ó hlavo plná trýzně (SV225)
Odkaz na píseň: 
Vy silní ve víře (SV382)

Cesta na kříž podle Matouše – Petrovo zapření

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
Matouš 26,69–75
Datum přípravy: 
Ne, 18/03/2018

Téma

Petr se před služebnictvem na nádvoří nezná k Ježíšovi a zapírá ho. Strach ovládne jeho srdce a mysl. Odchází z nádvoří s lítostí a zklamáním.

Odkaz na pracovní list: 
36 Petrovo zapření
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Vy silní ve víře (SV382)
Odkaz na píseň: 
Hořká byla noc (SV73)
Odkaz na píseň: 
Zůstaňte zde (SV443)
Syndikovat obsah