Učednictví

Ať se se mnou ve vás setkají

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2001
Ať se se mnou ve vás setkají
Zdeněk Šorm

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 10,5–8
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2001

..., chci tebou kamarádit.

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2000
 Matouš 19,1 - 10
 RUBEN KUŽEL Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 19,1–10
Autor: 
Kužel, Ruben
Rok vzniku: 
2000

Berojský žid - náš vzor

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2011
Biblický odkaz: 
Skutky 17,1–12
Biblický odkaz: 
Izajáš 7,14
Biblický odkaz: 
Zacharjáš 9,9
Biblický odkaz: 
Exodus 12,3–6
Biblický odkaz: 
Jan 1,29
Biblický odkaz: 
1 Královská 5,7
Biblický odkaz: 
Žalmy 22,2
Biblický odkaz: 
Matouš 27,46
Biblický odkaz: 
Žalmy 22,7–9
Biblický odkaz: 
Lukáš 23,35
Biblický odkaz: 
Deuteronomium 18,18
Biblický odkaz: 
Skutky 3,22–23
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2011

Netrpí naše duše anorexií?

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2011
  
„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!

Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem!

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Izajáš 55,1–3
Autor: 
Schmarczová, Šárka
Rok vzniku: 
2011

Zabíjej a jez!

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2011
  
Zabíjej a jez!
(Sk 10,13; čti celou 10. kapitolu Skutků apoštolských)

„Zrovna mi chystali jídlo… Bylo kolem poledního, čas na modlitbu. Vyšel jsem na plochou střechu domu.“ A zatímco jídlo chystali, měl Petr zvláštní vidění. „Vytržení mysli“ – jako by se mozek toulal kdo ví kde.
„Zabíjej a jez!“

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Skutky 10,13
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2011

Projev Boží vůle

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/ 2011
  
Když spatřil zástupy, vystoupil na horu a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel oči a učil je. Mt 5, 1.2 Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,1–2
Autor: 
Klimeš, Jiří
Rok vzniku: 
2011

I uvěřili můžové ninivští

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2007
Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“ I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. (Jon 3,4n) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 3,4
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Druhý pokus

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2007
  
I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem; muselo se jím procházet tři dny. (Jon 3,1-3) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 3,1–3
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Kdo jsi, Jidáši?

Otištěno v časopise Bratrstvo 3/2006.
Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším a řekl: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Ale oni odpověděli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc!“ A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl; šel a oběsil se. Mt 27,3-5 Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 27,3–5
Biblický odkaz: 
Jan 6,60–71
Biblický odkaz: 
Marek 14,10–11
Biblický odkaz: 
Jan 13,1–20
Biblický odkaz: 
Skutky 1,16–20
Autor: 
Halamová, Markéta
Rok vzniku: 
2006

Sjezd mládeže 2012

Pište nápady a podněty pro MOMENT Čas a jeho naplnění Sjezd nejen evangelické mládeže 27.-30.9.2012 v Šumperku.
Syndikovat obsah