Desatero – Modlitba Páně – Krédo

V Boha Otce

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Lukáš 15,11–32
Datum přípravy: 
Ne, 09/02/2020

Téma

Příběh Izraele i příběh Ježíšův nás nejdřív ze všeho uvádějí do vztahu k Bohu jakožto Otci.

Věřím

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Marek 9,14–29
Datum přípravy: 
Ne, 02/02/2020

Téma

Co je to víra? Kdy a proč ji vyznávám? Mluvím o ní, kladu si nad ní otázky? Nalézám odpovědi? Víra má složku existenciální: věřím. Je to věc pro mne, pro můj život zásadní. Ale je tu i složka druhá: víru reflektuji, přemýšlím a mluvím o ní.

Odkaz na píseň: 
Jen ty, Pane můj (SV125)
Odkaz na píseň: 
Myslete na Kanaán (SV110)
Odkaz na píseň: 
Vy silní ve víře (SV382)
Odkaz na píseň: 
Víra (SV386)
Odkaz na píseň: 
Víru nám dej (SV372)
Odkaz na píseň: 
Vítr se ztiší (SV374)
Odkaz na píseň: 
Fíkový strom (SV160)
Odkaz na píseň: 
Někdo mě vede za ruku (BTS22)
Odkaz na píseň: 
Kristus je má síla (BTS93)

Amen

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Matouš 6,13
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 8,1–12
Datum přípravy: 
Ne, 26/01/2020

Téma

Říkat „amen“ znamená důvěřovat Bohu a následovat ho.

Odkaz na pracovní list: 
15/1 Amen - Křest etiopského dvořana

Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Matouš 6,13
Biblický oddíl: 
Zjevení 20,1–17
Datum přípravy: 
Ne, 19/01/2020

Téma

  • Bůh je náš počátek i konec, poslední slovo má Bůh, tak jako měl to první.
  • Poslední moc nemají vládci a různí slávu­milové; ani násilníci, ani násilí, ani zlo.
  • (O)sl(a)ávu si zaslouží hlavně Bůh, což nám pomáhá odmocnit to, čemu někdy zbytečně prokazujeme naši pozornost.

Cíle

  • Děti si uvědomí, co nám všechno Pán Bůh dal a že je to dobré (navzdory nám); že Bůh vládne jako dobrý král, pořád.
Odkaz na pracovní list: 
13/1 I sláva - Svatba v Káně Galilejské
Odkaz na pracovní list: 
12/1 I moc - Utišení bouře
Odkaz na pracovní list: 
13/2 I sláva - Proměnění na hoře
Odkaz na pracovní list: 
14/1 Na věky - Nový počátek
Odkaz na píseň: 
Přijď království tvé (SV280)
Odkaz na píseň: 
V království Božím (SV359)
Odkaz na píseň: 
Radostná (SV300)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)

Zbav nás od zlého

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Matouš 6,13
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 17,1–11
Datum přípravy: 
Ne, 12/01/2020

Téma

Bůh nás ujišťuje o své věrnosti. Můžeme vyznat svou slabost a zároveň důvěřovat Bohu, že nás neopustí a zachrání nás od zlého.

Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
David (SV293)
Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (BTS42)

A nevydej nás v pokušení

Původ materiálu: 
Anna Lavická
Biblický oddíl: 
Matouš 6,13
Biblický oddíl: 
Matouš 26,36–45
Datum přípravy: 
Ne, 05/01/2020

Téma

Věříme, že Bůh nás provází i v situacích, ze kterých máme strach.

Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Široká brána (SV140)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům

Původ materiálu: 
Alena a Jan Tkadlečkovi
Biblický oddíl: 
Matouš 6,12
Biblický oddíl: 
Matouš 18,23–35
Datum přípravy: 
Ne, 29/12/2019

Téma

Vina je jako dluh. Mnohé dluhy lze smazat jen odpuštěním. Buďme velkorysí k těm, kdo se vůči nám provinili, protože Bůh je mnohem velkorysejší k nám.

Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Odkaz na píseň: 
Hříchy tvý (SV79)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (BTS25)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (BTS44)

Ježíšovo narození

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,1–7
Datum přípravy: 
St, 25/12/2019

Téma

Ježíš se narodil docela obyčejně.

Odkaz na píseň: 
Vzdejme Pánu díky (SV319)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Kde, Pane, jsi (SV143)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)

Navštívení Marie a její chvalozpěv

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,26–56
Datum přípravy: 
Ne, 22/12/2019

Téma

Marie i my máme proč zpívat.

Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Odkaz na píseň: 
Zázrak (SV220)
Odkaz na píseň: 
Ave Maria (SV6)
Odkaz na píseň: 
Poslal Bůh anděla (SV264)
Odkaz na píseň: 
Magnificat (Taizé) (SV458)

Chléb náš vezdejší dej nám dnes

Původ materiálu: 
Světlana Greplová
Biblický oddíl: 
Matouš 6,11
Biblický oddíl: 
Exodus 16,1–31
Datum přípravy: 
Ne, 15/12/2019

Téma

Máme prosit o to, co potřebujeme k životu. A být si jisti, že Otec ví, co potřebujeme a dá nám právě to. Neprosíme však jenom pro sebe, ale také pro druhé, o Boží dary se máme dělit.

Syndikovat obsah