Činnost SOMu

Verze pro tiskPDF verze
C) Činnost SOMu:

I.  Týmová práce SOMU:

1/ je dobré si uvědomit, že práce SOMu není záležitostí jednoho muže nebo ženy‚ (tj. předsedy), ale je to spolupráce a služba celého týmu – o podobě této spolupráce si však musí rozhodnout každý SOM sám

2/ k efektivnější práci v SOMu může přispět tzv. strategické plánování – tj. uvědomění si co jsme, kam chceme, vytvořit si vlastní vizi a na ni navazující akční plán – nabídka ze strany starého SOMu: udělat schůzku strategického plánování pro nový SOM

3/ nabízí se také možnost efektivnějšího fungování, a to rozdělením jednotlivých rolí v SOMu. Tím je myšleno zejména rozdělení funkcí, aby všechno neleželo na předsedovi. Lze tak mít pokladníka, skladníka (stará se o sportovní výbavu sen. mládeže), fundraisera (stará se o financování SOMu), správce webu, apod.

II.  Příprava seniorátních akcí:

1/ v současné době SOM pořádá následující akce:
-    seniorátní dny mládeže
-    okrskové mládeže
-    sportovní sobotu/výlet
-    adventní bdění
-    vede webové stránky

2/ podoba akcí, jejich četnost a typy závisí na SOMu (nikde není psáno, co musí nebo nemusí SOM dělat)

3/ časování:

-    rok předem – připravit plán a termíny akcí pro účely seniorátního kalendáře
-    půl roku předem – zamluvit sbor na akci, příp. chalupu; zamluvit přednášející na akci
-    2 měsíce předem – připravit kostru programu, zamluvit přednášející
-    1 měsíc předem – připravit pozvánku a rozeslat ji do sborů a jednotl. mládežníkům, vyvěsit na web (mládeže, seniorátu, celocírkevní mládeže…)
-    1 týden poté – vyúčtovat akci

4/ přihlašování na akce – kontakty na jednotlivé osoby u sebe shromažďuje předseda ; na každé akci se dělá evidence účastníků, do které se (zejména pro účely statistiky a získání kontaktů) zapisuje jméno, sbor, e-mail

III.    Povinné aktivity SOMu:

    1/    komunikace  a vyvíjení činnosti ve prospěch seniorátní mládeže

    2/    vyhotovování zápisů z porad SOMu

    3/    příprava voleb do nového SOMu po uplynutí dvouletého volebního období

4/    svolávání porady zástupců v rámci seniorátu 1x ročně. Na této poradě probíhají volby do nového SOMu a volby kandidátů na konvent a na celocírkevní poradu zástupců

5/    zvolit 2 zástupce na konvent na volební období 2 roků

6/    zvolit 7 zástupců na celocírkevní poradu zástupců mládeží, je jednou do roka