Kristus VI. (Bezprostřední důvody Ježíšovy popravy )

Autor

Daniel Matějka

Program z příručky Na lovu perly

 

 

 

Odpovědi na otázku „Proč Ježíš zemřel na kříži?“ mohou začít u ryze praktických: Protože ho tam někdo přitloukl. Když se vydáme po téhle stopě a dál se ptáme, proč ho někdo na kříž přitloukl, zavede nás to k velmi propletené síti. Např. Markovo evangelium velmi napínavě pracuje s otázkou, kdo za Ježíšovu smrt může: Jidáš, který ho zradil? Velekněží, kteří to vymysleli? Dav, který volal „ukřižuj!“? Obecně lze příčiny Ježíšovy smrti vyjádřit také slovy „jeho vlastní ho nepřijali“ (J 1,11), případně v jeho smrti vidět obvyklý úděl proroků. (Mt 23, 37)

Úkol:

Dohledejte v pašijovém příběhu aktéry, kteří se na Ježíšově smrti podílejí. Jaký díl viny na Kristově smrti lze komu z nich vyměřit?

Ježíšova smrt měla praktické i politické souvislosti. Jaký byl podle vás hlavní důvod či hlavní záminka, která vedla k Ježíšově odsouzení? Kolem čeho se točí obžaloba vznesená proti Ježíšovi? Liší se způsob obžaloby před Synedriem a před Pilátem?

Zkuste vzpomenout či dohledat, kde poprvé se např. v Markově evangeliu objevuje záměr Ježíše zabít. V jaké je to souvislosti? Čím Ježíš vadil?

Vodítka k diskusi:

Mk 14, 53-65 Výslech před radou se podle Markova vyprávění točí kolem dvou hlavních témat: chrám a mesiášství. Jaký byl Ježíšův vztah k těmto tématům?

J 18,28 - 19,16 Slyšení před Pilátem je poznamenáno nejasností, proč je vlastně Ježíš obžalován. Co je zde hlavním prvkem obžaloby proti Ježíšovy? (J 19, 12)

Mk 3, 1-6 Zde čteme poprvé o záměru Ježíše zahubit. Je to v souvislosti se zpochybněním předpisů Tóry. Nám dnes toto může připadat nepochopitelné. Pro lepší porozumění je potřeba začíst se do knih Makabejských a podobné literatury. Tam (zjednodušeně řečeno) předchůdci farizeů snášeli mučednickou smrt, jen aby předpisy Tóry neporušili. Ježíš se vůči přikázáním Zákona staví (z pohledu farizeů) příliš benevolentně a pružně a tím se dotýká velmi citlivého bodu a zraňuje to, co pro ně je nejcennějším dědictvím.

Doslov:

Příběh Ježíšova utrpení ukazuje, že na hřích nelze vždy snadno ukázat prstem, ale funguje jako soukolí, na kterém se podílíme tak nějak všichni. Příliš snadné by bylo aktéry Ježíšovy popravy odsoudit. Bolestivé je zjištění, že jim vlastně rozumíme a podobné procesy či děje, na jejichž konci umírají lidé, se dějí na světě stále a i my jsme jejich součástí.

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku