Desatero - Modlitba Páně - Apoštolské vyznání víry

Pracovní listy k tomuto cyklu (pouze pro Desatero) jsou zde.

Pro mladší děti je k dispozici sada pracovních listu k Modlitbě Páně: http://katecheze.evangnet.cz/modlitba-pane-pracovni-listy-pro-nejmensi

Elektronická příručka ke stažení k jednotlivým částem cyklu jsou zde: http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/desatero-katecheticka-prirucka...
http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/modlitba-pane-katecheticka-pri...
http://katecheze.evangnet.cz/publikace-ov/kredo-katecheticka-prirucka-20...

Nadpis Typ Biblický odkaz Pořadí v lekci
Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil. Katechetická příprava
Exodus 20,1–2
Exodus 13,17–14,31
Exodus 15,1–2
Exodus 19,1–6
1
První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Katechetická příprava
Exodus 20,3
Soudců 6,7–10
Soudců 6,25–32
2
Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám. Katechetická příprava
Exodus 20,4
Daniel 3
3
Třetí přikázání: Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha. Katechetická příprava
Exodus 20,7
Skutky 3,1–16
4
Čtvrté přikázání: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Katechetická příprava
Exodus 20,8–11
Matouš 11,28–12,14
5
Páté přikázání: Cti své rodiče. Katechetická příprava Exodus 20,12 6
Šesté přikázání: Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh […] a proto: Nezabiješ. Katechetická příprava
Exodus 20,13
2 Paralipomenon 28,1–15
7
Sedmé přikázání: Nezcizoložíš. Katechetická příprava
Exodus 20,13
Jan 8,1–11
8
Osmé přikázání: Nebudeš krást. Katechetická příprava
Exodus 20,15
Genesis 37,12–28
Genesis 40,14–15
Genesis 41,1–57
9
Deváté příkázání: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Katechetická příprava
Exodus 20,16
1 Královská 21,1–29
10
Desáté přikázání: Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu. Katechetická příprava
Exodus 20,17–
2 Samuelova 11
11
Otče náš, jenž jsi na nebesích Katechetická příprava
Matouš 6,9
Lukáš 15,11–32
12
Posvěť se jméno tvé Katechetická příprava
Matouš 9,6
Exodus 2,22–3,15
13
Přijď tvé království Katechetická příprava
Matouš 6,10
Marek 1,21–39
14
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi Katechetická příprava
Matouš 6,10
Lukáš 2,8–14
15
Chléb náš vezdejší dej nám dnes Katechetická příprava
Matouš 6,11
Exodus 16,1–31
16
Navštívení Marie a její chvalozpěv Katechetická příprava Lukáš 1,26–56 17
Ježíšovo narození Katechetická příprava Lukáš 2,1–7 18
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům Katechetická příprava
Matouš 6,12
Matouš 18,23–35
19
A nevydej nás v pokušení Katechetická příprava
Matouš 6,13
Matouš 26,36–45
20
Zbav nás od zlého Katechetická příprava
Matouš 6,13
1 Samuelova 17,1–11
21
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky Katechetická příprava
Matouš 6,13
Zjevení 20,1–17
22
Amen Katechetická příprava
Matouš 6,13
Nehemjáš 8,1–12
23
Věřím Katechetická příprava Marek 9,14–29 24
V Boha Otce Katechetická příprava Lukáš 15,11–32 25
Všemohoucího Katechetická příprava
Exodus 6,2–13
Exodus 5
Exodus 15
26
Stvořitele nebe i země Katechetická příprava Genesis 1 27
I v Ježíše Krista Katechetická příprava
Matouš 1,16–18
Marek 10,13–16
28
Syna jeho jediného Katechetická příprava Lukáš 20 29
Pána našeho Katechetická příprava Jan 20,24–29 30
Jenž se počal z Ducha svatého Katechetická příprava
Lukáš 1,26–37
Genesis 1
31
Narodil se z Marie Panny Katechetická příprava Lukáš 2 32
Trpěl pod Pontským Pilátem Katechetická příprava Jan 18,28–19,16 33
Ukřižován Katechetická příprava Jan 19 34
Umřel a byl pohřben Katechetická příprava Jan 19,28–42 35
Sestoupil do pekel Katechetická příprava Žalmy 88 36
Třetího dne vstal z mrtvých Katechetická příprava
Marek 16,9–13
Jan 20,1–29
Lukáš 24,13–33
37
Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího Katechetická příprava Skutky 1,1–14 38
Odkud přijde soudit živé i mrtvé Katechetická příprava Matouš 25,31–46 39
Věřím v Ducha svatého Katechetická příprava Skutky 2 40
Svatou církev obecnou Katechetická příprava Skutky 2,37–47 41
Svatých obcování Katechetická příprava
Židům 12,1–2
Židům 11
Skutky 2,37–47
42
Hříchů odpuštění Katechetická příprava Lukáš 19 43
Těla z mrtvých vzkříšení Katechetická příprava
Izajáš 43,1–5
1 Korintským 15,20–22
44
A život věčný Katechetická příprava Zjevení 21 45