Cyklus nedělní školy pro rok 2019/2020: Desatero — Modlitba Páně — Apoštolské vyznání víry

Pracovní listy k tomuto cyklu (pouze pro Desatero) najdete zde, pro mladší děti je k dispozici sada pracovních listu k Modlitbě Páně.

K dispozici jsou (neaktualizované) elektronické verze příručky ke všem třem částem cyklu.

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Datum přípravy
1 Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil.
Exodus 20,1–2
Exodus 13,17–14,31
Exodus 15,1–2
Exodus 19,1–6
Ne, 01/09/2019
2 První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
Exodus 20,3
Soudců 6,7–10
Soudců 6,25–32
Ne, 08/09/2019
3 Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám.
Exodus 20,4
Daniel 3
Ne, 15/09/2019
4 Třetí přikázání: Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha.
Exodus 20,7
Skutky 3,1–16
Ne, 22/09/2019
5 Čtvrté přikázání: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
Exodus 20,8–11
Matouš 11,28–12,14
Ne, 29/09/2019
6 Páté přikázání: Cti své rodiče. Exodus 20,12 Ne, 06/10/2019
7 Šesté přikázání: Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh […] a proto: Nezabiješ.
Exodus 20,13
2 Paralipomenon 28,1–15
Ne, 13/10/2019
8 Sedmé přikázání: Nezcizoložíš.
Exodus 20,13
Jan 8,1–11
Ne, 20/10/2019
9 Osmé přikázání: Nebudeš krást.
Exodus 20,15
Genesis 37,12–28
Genesis 40,14–15
Genesis 41,1–57
Ne, 27/10/2019
10 Deváté příkázání: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Exodus 20,16
1 Královská 21,1–29
Ne, 03/11/2019
11 Desáté přikázání: Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu.
Exodus 20,17–
2 Samuelova 11
Ne, 10/11/2019
12 Otče náš, jenž jsi na nebesích
Matouš 6,9
Lukáš 15,11–32
Ne, 17/11/2019
13 Posvěť se jméno tvé
Matouš 9,6
Exodus 2,22–3,15
Ne, 24/11/2019
14 Přijď tvé království
Matouš 6,10
Marek 1,21–39
Ne, 01/12/2019
15 Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi
Matouš 6,10
Lukáš 2,8–14
Ne, 08/12/2019
16 Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Matouš 6,11
Exodus 16,1–31
Ne, 15/12/2019
17 Navštívení Marie a její chvalozpěv Lukáš 1,26–56 Ne, 22/12/2019
18 Ježíšovo narození Lukáš 2,1–7 St, 25/12/2019
19 A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům
Matouš 6,12
Matouš 18,23–35
Ne, 29/12/2019
20 A nevydej nás v pokušení
Matouš 6,13
Matouš 26,36–45
Ne, 05/01/2020
21 Zbav nás od zlého
Matouš 6,13
1 Samuelova 17,1–11
Ne, 12/01/2020
22 Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky
Matouš 6,13
Zjevení 20,1–17
Ne, 19/01/2020
23 Amen
Matouš 6,13
Nehemjáš 8,1–12
Ne, 26/01/2020
24 Věřím Marek 9,14–29 Ne, 02/02/2020
25 V Boha Otce Lukáš 15,11–32 Ne, 09/02/2020
26 Všemohoucího
Exodus 6,2–13
Exodus 5
Exodus 15
Ne, 16/02/2020
27 Stvořitele nebe i země Genesis 1 Ne, 23/02/2020
28 I v Ježíše Krista
Matouš 1,16–18
Marek 10,13–16
Ne, 01/03/2020
29 Syna jeho jediného Lukáš 20 Ne, 08/03/2020
30 Pána našeho Jan 20,24–29 Ne, 15/03/2020
31 Jenž se počal z Ducha svatého
Lukáš 1,26–37
Genesis 1
Ne, 22/03/2020
32 Narodil se z Marie Panny Lukáš 2 Ne, 29/03/2020
33 Trpěl pod Pontským Pilátem Jan 18,28–19,16 Ne, 05/04/2020
34 Ukřižován Jan 19 Ne, 12/04/2020
35 Umřel a byl pohřben Jan 19,28–42 Ne, 19/04/2020
36 Sestoupil do pekel Žalmy 88 Ne, 26/04/2020
37 Třetího dne vstal z mrtvých
Marek 16,9–13
Jan 20,1–29
Lukáš 24,13–33
Ne, 03/05/2020
38 Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího Skutky 1,1–14 Ne, 10/05/2020
39 Odkud přijde soudit živé i mrtvé Matouš 25,31–46 Ne, 17/05/2020
40 Věřím v Ducha svatého Skutky 2 Ne, 24/05/2020
41 Svatou církev obecnou Skutky 2,37–47 Ne, 31/05/2020
42 Svatých obcování
Židům 12,1–2
Židům 11
Skutky 2,37–47
Ne, 07/06/2020
43 Hříchů odpuštění Lukáš 19 Ne, 14/06/2020
44 Těla z mrtvých vzkříšení
Izajáš 43,1–5
1 Korintským 15,20–22
Ne, 21/06/2020
45 A život věčný Zjevení 21 Ne, 28/06/2020