Úvod k práci s příručkou naleznete zde: Úvod ke katechetickému cyklu.
Postavy k vystřižení jsou zde: Postavy k vystřižení
Pracovní listy k jednotlivým postavám naleznete v přiložených souborech u jednotlivých příprav.

Pracovní listy k jednotlivým postavám jsou v přílohách u jednotlivých příprav.

Rozpis přípravek neobsahuje sváteční úlohy, neděle kolem Vánoc jsou volné, pokud byste potřebovali vánoční přípravy, použitelné starší úlohy najdete na tomto webu.

Např.: Útěk do Egypta, Klanění mudrců, Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta, Ježíšův rodokmen, Ježíšovo narození, Navštívení Marie a její chvalozpěv, Navštívení Marie a její chvalozpěv (2), Marie má dítě, Jenž se počal z Ducha svatého, Narodil se z Marie Panny, Ježíšovo narození, Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti), Slovo se stalo tělem.

Pořadí v lekci Datum přípravy
1 Abraham
2 Izák
3 Jákob
4 Josef
5 Mojžíš
6 Áron a Mirjam
7 Jozue
8 Debora
9 Gedeon
10 Samson
11 Rút
12 Samuel
13 David
14 Nátan
15 Šalomoun
16 Eliáš
17 Josef
18 Mudrci
19 Elíša
20 Ámos
21 Izajáš
22 Jeremjáš
23 Ezechiel
24 Služebník Hospodinův
25 Ester
26 Ageus
27 Jonáš
28 Zachariáš a Alžběta
29 Jan Křtitel
30 Evangelista Marek
31 Natanael
32 Šimon Petr
33 Nikodém
34 Levi
35 Žena hříšnice
36 Lazar
37 Evangelista Jan
38 Onezim
39 Žena kananejská
40 Filip
41 Pavel
42 Lydie
43 Bratr Jan
44 Také já