Druhá část čtyřletého katechetického cyklu, obsahuje úlohy, které vyšly knižně ve dvou dílech: Od Samuele k Šalomounovi a Od Elijáše k mesiášovi.

Úvodní kapitoly (Předmluva, Jak s příručkou pracovat a Okénko do bohoslužeb) pro změnu zde.

Rozpis přípravek neobsahuje sváteční úlohy, neděle kolem Vánoc jsou volné, pokud byste potřebovali vánoční přípravy, použitelné starší úlohy najdete na tomto webu.

Pořadí v lekci Datum přípravy Biblický odkaz
1 Nový začátek se Samuelem 1 Samuelova 1
2 Samuel slyší 1 Samuelova 2,12–3,21
3 Izrael ztrácí truhlu smlouvy 1 Samuelova 4,1–6,16
4 Pamatujme, Bůh nám pomohl (Eben Ezer — kámen pomoci) 1 Samuelova 7
5 O prvním království a prvním králi 1 Samuelova 8, 1 Samuelova 10,17–27
6 Saul králem 1 Samuelova 11
7 Proč a jak Saulovo kralování skončilo 1 Samuelova 13, 1 Samuelova 15
8 Nový král 1 Samuelova 16
9 Lidi na lidi jsou jako saně? 1 Samuelova 17
10 Hospodin je s tebou – a co na to já? 1 Samuelova 18,1–20,42
11 Boží bojovník David 1 Samuelova 22,1–5, 1 Samuelova 24, 1 Samuelova 26
12 David? Nábal? Abígajil! 1 Samuelova 25,1–42
13 Davidova vina a pokání 2 Samuelova 11, 2 Samuelova 12,1–25
14 Smutný vítěz David 2 Samuelova 15,1–19,44
15 Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“ 1 Královská 2,1–3,46
16 Stavba a posvěcení chrámu 1 Královská 6,11–13, 1 Královská 8,10–61
17 Království se rozděluje 1 Královská 11,11–13
18 Elijáš a vdova 1 Královská 16,29–34, 1 Královská 17,1–24
19 Prorok Božího přátelství 1 Královská 18,1–46
20 Prorokovy deprese a Boží tichý hlas 1 Královská 19
21 Nábot a Achab 1 Královská 21–22, 1 Královská 20
22 Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši 2 Královská 2,1–15
23 Elíša: vzkříšení mládenečka 2 Královská 4,8–37
24 Elíša zachraňuje od smrti v době hladu 2 Královská 4,38–44
25 Uzdravení Naamana Syrského 2 Královská 5,1–19, 1 Královská 19,1–14
26 Přemožení Aramejců 2 Královská 6,8–23
27 Jonášův útěk a návrat Jonáš 1–4
28 Odéd: o milosrdných Samařanech 1 Paralipomenon 28,1–15
29 Chizkijáš: Důvěra proti chvástání 2 Královská 18–19
30 Obnova za časů krále Jóšijáše 2 Královská 22–23
31 Jeremjáš a konec Chrámu Jeremjáš 18,1–12, Jeremjáš 7,1–15
32 Jeremjáš: uprostřed zkázy naděje Jeremjáš 32, Jeremjáš 52,1–13
33 Otevřu vaše hroby Ezechiel 37,1–14, Jan 20,19–23, Žalmy 85
34 Daniel a jeho přátelé Daniel 1, Daniel 6
35 Judští mládenci v ohnivé peci Daniel 3,1–30
36 Vidění krále Belšasara Daniel 5,1–30
37 Rozhodnutí královny Ester Ester 4,1–17
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu Ezdráš 1, Ezdráš 3–4, Ezdráš 6,15–22
39 Obnova Jeruzaléma Nehemjáš 1–2, Nehemjáš 4,1–11, Nehemjáš 8,1–3
40 Zaslíbení mesiáše Izajáš 61