Cyklus nedělní školy pro rok 2020/2021: Církevní rok

K tomuto cyklu není žádná sada pracovních listů. Odkazy na pracovní listy, které se k jednotlivým lekcím mohou hodit, naleznete přímo u jednotlivých lekcí. Úvodní kapitoly příručky stahujte zde, plakát je zde, k tomu návod.

K dispozici je (neaktualizovaná) elektronická verze příručky ve dvou dílech (první, druhý).

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Datum přípravy
1 Nechte děti přicházet
Matouš 19,13–15
Matouš 21,15–16
Marek 10,13–16
Lukáš 18,15–17
Deuteronomium 6,4–7
Ne, 06/09/2020
2 Opakování Desatera
Deuteronomium 5
Micheáš 6,8
2 Královská 22–23
Ne, 13/09/2020
3 Bohatý mládenec
Matouš 19,16–26
Marek 10,17–22
Ne, 20/09/2020
4 Šalomoun
1 Královská 2,1–4
1 Královská 2,5–12
1 Královská 3,1–28
1 Královská 6,11–13
1 Královská 8,10–61
1 Královská 11,1–6
1 Královská 11,13–43
Ne, 27/09/2020
5 Na počátku Genesis 1,1–2,3 Ne, 04/10/2020
6 O zabezpečení života Lukáš 12,22–34 Ne, 11/10/2020
7 Co člověka znesvěcuje a co ho činí svatým
Marek 7,18–23
1 Timoteovi 4,3–4
Leviticus 11
Ne, 18/10/2020
8 Vděčnost deseti malomocných Lukáš 17,10–19 Ne, 25/10/2020
9 Zacheus (den reformace)
Lukáš 19,1–10
Efezským 2,8–9
So, 31/10/2020
10 Jákobova a Josefova smrt a pohřeb
Genesis 49,28–50,26
Genesis 12,1–3
Genesis 45,6
Genesis 45,11
Genesis 45,28
Genesis 46,3–4
Genesis 47,29–31
Genesis 49,1–28
Exodus 13,19
Jozue 24,32
Ne, 01/11/2020
11 Boháč a stodoly
Lukáš 12,13–21
Lukáš 9,24
Ne, 08/11/2020
12 Vzkříšení Lazara
Jan 11,1–47
2 Korintským 5,14–21
Matouš 11,5
Lukáš 7,22
Matouš 9,18–26
Marek 5,21–43
Lukáš 8,40–56
Lukáš 7,11–16
Ne, 15/11/2020
13 Není vzkříšení
Lukáš 20,27–40
Žalmy 23
Jan 14,1–6
Zjevení 21
Ne, 22/11/2020
14 Čekání na příchod mesiáše
Izajáš 10,1–5
Izajáš 10,6–10
Ne, 29/11/2020
15 Zachariáš a Anna Lukáš 1,5–25 Ne, 06/12/2020
16 Návštěva u Marie Lukáš 1,26–38 Ne, 13/12/2020
17 Ježíšův rodokmen Matouš 1,1–17 Ne, 20/12/2020
18 Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti) Lukáš 2,1–20 Čt, 24/12/2020
19 Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta Matouš 2,1–23 Pá, 25/12/2020
20 Štěpán Skutky 6,8–7,60 So, 26/12/2020
21 Simeon a Anna Lukáš 2,21–40 Ne, 27/12/2020
22 Dvanáctiletý Ježíš v chrámě Lukáš 2,41–23,52 Čt, 31/12/2020
23 Neplodný fíkovník (nový občanský rok) Lukáš 13,6–9 Pá, 01/01/2021
24 Svatba v Káně galilejské Jan 2,1–11 Ne, 03/01/2021
25 Jan Křtitel a Ježíšův křest
Lukáš 3,1–17
Marek 1,2–11
Jan 1,6–8
St, 06/01/2021
26 Podobenství o hostině
Lukáš 14,16–24
Matouš 20,1–10
Ne, 10/01/2021
27 Podobenství o rozsévačovi
Matouš 13,3–9
Matouš 13,18–23
Marek 4,1–9
Lukáš 8,4–8
Ne, 17/01/2021
28 Ježíš a Samařanka (týden modliteb za jednotu křesťanů)
Jan 4,1–26
Žalmy 36,6–10
Izajáš 12,2–3
Přísloví 25,24–28
Út, 19/01/2021
29 Svěřené talenty Matouš 25,14–30 Ne, 24/01/2021
30 Nasycení zástupu: dejte vy jim jíst Marek 6,30–44 Ne, 31/01/2021
31 Milosrdný Samařan
Lukáš 10,25–37
Leviticus 19,18
Leviticus 25,11–18
Matouš 5,43–44
Matouš 22,34–40
Marek 12,28–34
Římanům 13,8–10
Galatským 5,14
List Jakubův 2,8
1 Janova 5,1–8
Ne, 07/02/2021
32 Rut — vztah k cizincům
Rút 2–3
Leviticus 19,33
Ne, 14/02/2021
33 Popeleční středa Jonáš 1–3 Ne, 14/02/2021
34 Ježíšovo pokušení na poušti Matouš 4,1–11 Ne, 21/02/2021
35 Nemějte starost Matouš 6,25–34 Ne, 28/02/2021
36 Poslední soud
Matouš 25,31–46
Daniel 7,13–14
Ezechiel 34,11–24
Ezechiel 18,5–9
Izajáš 53
Izajáš 58,6–10
Žalmy 89,15
Jan 5,28–29
Matouš 23,23
Ne, 07/03/2021
37 Vdova, sirotek, host: vidět věci z pohledu druhého
Deuteronomium 10,16–19
Marek 9,33–37
Ne, 14/03/2021
38 Jedni druhých břemena neste
Skutky 4,32–37
Skutky 6,1–6
Galatským 6,2
Ne, 21/03/2021
39 Vjezd do Jeruzaléma a vyčištění chrámu
Matouš 21,1–17
Zacharjáš 14,3–21
Zacharjáš 9,9
2 Samuelova 19–20
Ne, 28/03/2021
40 Zrada Jidáše
Matouš 26,14–16
Marek 14,10–11
Lukáš 20,3–6
41 Vyvedení z Egypta a jeho slavení Exodus 12,1–36
42 Mytí nohou a poslední večeře (Zelený čtvrtek)
Jan 13,1–20
Jan 13,33–35
Čt, 01/04/2021
43 Strach a modlitba v Getsemane
Matouš 26,36–46
Marek 14,32–42
Lukáš 22,40–46
44 Zatčení a soud
Lukáš 22,47–54
Lukáš 22,63–71
Lukáš 23,1–25
45 Petrovo zapření
Jan 18,15–27
Matouš 26,69–75
Marek 14,60–72
Lukáš 22,54–62
46 Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb a lidé kolem
Marek 15,21
Matouš 27,54
Marek 15,45
Lukáš 23,47
Pá, 02/04/2021
47 Źena u hrobu, muži za ní a také Tomáš
Jan 20,19–29
Lukáš 24,1–12
Marek 16,1–8
Ne, 04/04/2021
48 Cesta do Emauz
Lukáš 24,13–35
Izajáš 38,17
Žalmy 71,20
Žalmy 126
Matouš 13
Po, 05/04/2021
49 Zjevení v Galileji Jan 21,1–14 Ne, 11/04/2021
50 Dobrý pastýř Jan 10,1–18 Ne, 18/04/2021
51 O církvi
Skutky 2,1–11
Skutky 2,37–47
Ne, 25/04/2021
52 Křest etiopského dvořana
Skutky 8,26–40
Matouš 3,1–17
Matouš 28,19–20
Exodus 14,15–31
Ne, 02/05/2021
53 Křest Kornélia a jeho přátel
Skutky 10
Matouš 3,13–17
Ne, 09/05/2021
54 Nanebevstoupení Páně
Skutky 1,1–14
Matouš 28,19–20
Marek 16,15
Čt, 13/05/2021
55 Z pronásledovatele Saula svědek evangelia Pavel
Skutky 8,1–3
Skutky 16,11–34
Ne, 16/05/2021
56 Ježíšův rozhovor s Nikodémem: svatodušní neděle Jan 3,1–8 Ne, 23/05/2021
57 Ovoce Ducha svatého
Galatským 5,22–23
Skutky 2,1–13
Marek 13,9–11
Skutky 8,26–29
Matouš 7,16–20
1 Korintským 12,8–10
1 Samuelova 10,9–12
Po, 24/05/2021
58 Svatá Trojice
Matouš 28,16–20
Deuteronomium 6,4
Izajáš 61,1
Matouš 3,16–17
Ne, 30/05/2021
59 Čas svěřený
Kazatel 3,1–15
Matouš 25,14–30
Ne, 06/06/2021
60 Slavnostní čas pro odpočinek a setkání s Bohem
Exodus 16,22–30
Genesis 2,1–4
Marek 2,27–28
Ne, 13/06/2021
61 Čas promarněný a proměněný Lukáš 16,19–31 Ne, 20/06/2021
62 Čas bláznivě radostný
2 Samuelova 6,1–20
Žalmy 132
Žalmy 149,2–3
Žalmy 149,5–6
Ne, 27/06/2021
63 Objevení Zákona (Den upálení mistra Jana Husa) 2 Královská 22 Út, 06/07/2021
64 Hospodin jako matka (Den matek) Žalmy 131 Ne, 09/05/2021
65 Až se tě tvé děti zeptají (Den dětí) Exodus 13,14–16 Út, 01/06/2021