Cyklus nedělní školy pro rok 2021/2022 - Zástup stále přichází...

Úvod k práci s příručkou naleznete zde: Úvod ke katechetickému cyklu.
Postavy k vystřižení jsou zde: Postavy k vystřižení
Pracovní listy k jednotlivým postavám naleznete v přiložených souborech u jednotlivých příprav.

Pracovní listy k jednotlivým postavám jsou v přílohách u jednotlivých příprav.

Rozpis přípravek neobsahuje sváteční úlohy, neděle kolem Vánoc jsou volné, pokud byste potřebovali vánoční přípravy, použitelné starší úlohy najdete na tomto webu.

Např.: Útěk do Egypta, Klanění mudrců, Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta, Ježíšův rodokmen, Ježíšovo narození, Navštívení Marie a její chvalozpěv, Navštívení Marie a její chvalozpěv (2), Marie má dítě, Jenž se počal z Ducha svatého, Narodil se z Marie Panny, Ježíšovo narození, Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti), Slovo se stalo tělem.

Pořadí v lekci Nadpis Biblický odkaz Datum přípravy
1 Abraham
Genesis 18,1–15
Genesis 21,1–7
Ne, 05/09/2021
2 Izák Genesis 26,15–31 Ne, 12/09/2021
3 Jákob
Genesis 28,10–22
Genesis 32,23–32
Ne, 19/09/2021
4 Josef Genesis 42 Ne, 26/09/2021
5 Mojžíš
Deuteronomium 4
Deuteronomium 8
Deuteronomium 9
Ne, 03/10/2021
6 Áron a Mirjam Numeri 12,1–16 Ne, 10/10/2021
7 Jozue
Jozue 5,10–15
Jozue 6,1–27
Ne, 17/10/2021
8 Debora Soudců 4–5 Ne, 24/10/2021
9 Gedeon Soudců 6–7 Ne, 31/10/2021
10 Samson Soudců 13–16 Ne, 07/11/2021
11 Rút Rút 1–4 Ne, 14/11/2021
12 Samuel
1 Samuelova 1,1–28
1 Samuelova 2,1–10
1 Samuelova 3,1–21
1 Samuelova 7,1–17
Ne, 21/11/2021
13 David
1 Samuelova 16,14–16
1 Samuelova 23,1–13
1 Samuelova 24,1–23
Ne, 28/11/2021
14 Nátan
2 Samuelova 11
2 Samuelova 12,1–25
Ne, 05/12/2021
15 Šalomoun 1 Královská 11 Ne, 12/12/2021
16 Eliáš
1 Královská 17,1–7
1 Královská 18,1–46
1 Královská 19,1–18
Ne, 19/12/2021
17 Josef Matouš 1,18–25 Ne, 26/12/2021
18 Mudrci Matouš 2,1–12 Ne, 02/01/2022
19 Elíša
2 Královská 4,38–44
2 Královská 5,1–9
Ne, 09/01/2022
20 Ámos Ámos 7–8 Ne, 16/01/2022
21 Izajáš
Izajáš 6
Izajáš 1,16–20
Izajáš 7,10–17
Izajáš 11,1–10
Ne, 23/01/2022
22 Jeremjáš Jeremjáš 27–28 Ne, 30/01/2022
23 Ezechiel
Ezechiel 33,1–6
Ezechiel 37,1–14
Ne, 06/02/2022
24 Služebník Hospodinův
Izajáš 42,1–4
Izajáš 49,1–3
Izajáš 50,4–9
Izajáš 53
Ne, 13/02/2022
25 Ester
Ester 4,13–17
Ester 1–10
Ne, 20/02/2022
26 Ageus
Ezdráš 1,1
Ezdráš 3,1–4
Ezdráš 3,10–13
Ezdráš 4,1–5
Ezdráš 4,11–24
Ezdráš 5,1–2
Ezdráš 6,1–7
Ezdráš 6,13–14
Ne, 27/02/2022
27 Jonáš Jonáš 1–4 Ne, 06/03/2022
28 Zachariáš a Alžběta Lukáš 1,5–24 Ne, 13/03/2022
29 Jan Křtitel
Marek 1,1–8
Marek 6,14–29
Ne, 20/03/2022
30 Evangelista Marek Marek 14–16 Ne, 27/03/2022
31 Natanael Jan 1,35–51 Ne, 03/04/2022
32 Šimon Petr Marek 8,27–33 Ne, 10/04/2022
33 Nikodém Jan 3,1–21 Ne, 17/04/2022
34 Levi Marek 2,12–17 Ne, 24/04/2022
35 Žena hříšnice Lukáš 7,36–50 Ne, 01/05/2022
36 Lazar Jan 11,1–44 Ne, 08/05/2022
37 Evangelista Jan Jan 20,19–31 Ne, 15/05/2022
38 Onezim Filemonovi 1,8–20 Ne, 22/05/2022
39 Žena kananejská Matouš 15,21–28 Ne, 29/05/2022
40 Filip
Skutky 6,5
Skutky 8,4–40
Ne, 05/06/2022
41 Pavel
Skutky 8,1–3
Skutky 9,1–31
Ne, 12/06/2022
42 Lydie Skutky 16,11–15 Ne, 19/06/2022
43 Bratr Jan
Zjevení 1
Zjevení 21
Zjevení 22
Ne, 26/06/2022
44 Také já
Židům 11,1–40
Židům 12,1–3
Matouš 19,13–15
Ne, 03/07/2022