Tady Samuel, příjem! ... Pravý křesťan

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2007
Tady Samuel, příjem !
Obsah: Prorokování a my.
Postup: Po přečtení textu diskutujte na
otázkami, pak přejděte k úvaze.
Otázky k textu: Jak rozumíš slovu „povolání“?
Jakými způsoby k nám Bůh promlouvá?
Kdo je to prorok? Umíš mluvit o nepříjemných
věcech s lidmi, kterých se to týká?
Hledáš řešení problémů nebo je radši přecházíš
a proč? Znáš nějaké osobnosti ze
současnosti nebo nedávné minulosti, které
jednaly v nějakém směru prorocky?
Úvaha: Elí je hodný děda, ale už moc nevidí.
Možná taky nechce, protože má nade
všechno rád své dva syny, kteří se moc nevyvedli.
Akorát ho zraňují. Samuel je hodný
chlapec, stáří má v úctě. Proč Hospodin
promluvil právě teď? Po takové době mlčení?
Možná by si mohl Sam nechat Jeho
slova pro sebe. Starý kněz přece sám ví,
jak se věci mají. Jenže Elí taky ví, že Hospodin
s jeho mladým kolegou mluvil. Chce
vědět, o čem. Sam má rád svého učitele.
Nechce ho rozhněvat. Elí naléhá, a tak mu
musí ohlásit trest za to, že své syny tak rozmazloval.
Nechal jim místa, kterých zneužívali.
Rozmazlenci a cynici. Elí byl špatný
otec. Nenaučil je vážit si věcí, zodpovědnosti,
kázni. Byl několikrát upozorněn. Sám
syny káral, ale na výchovu už bylo pozdě.
A teď slyší slovo soudu od svého nejmilejšího
učedníka. To jistě zabolí. Ale Elí předem
pokorně přijímá trest za svou výchovnou
chybu. Jako spravedlnost pro všechny.
Nebo rezignovaně. Stejně je starý a nemocný.
Na konci své cesty.
To se Samuelem je to jiné. Ten stojí na začátku
blízkého vztahu k Hospodinu a druhým
lidem. Není postaven proti svému učiteli,
ale tak nějak nastupuje na jeho místo.
Samuel se stává prorokem. Člověkem, který
slyší, co Bůh vzkazuje. Ne nějakým věštcem
budoucnosti, ale pošťákem Božího
slova do současné situace. Proč Samuel?
Byl nějak nadanější než ostatní mladí učedníci
v chrámě? Vynikal? O tom není řeč.
Není to důležité. Hospodin si ho prostě
vybral a basta. A tak dostal výsadu mluvit
s Bohem. Je to tak úplně výsada? Dozvídá
se věci, které by si radši nechal pro sebe.
Dostává vzkazy, které ho mohou stát lásku
blízkého člověka a přízeň nadřízeného.
Kvůli tomu mluvení by se mohl dostat do
ohrožení života, kdyby se to někomu hodně,
ale opravdu hodně nelíbilo. Nebylo by
lepší strčit hlavu pod polštář a dělat, že
neslyším? Pravda, Sam – ani my – neví,
co to je mluvit s Bohem, dokud to nezkusí.
Na jednu stranu je to príma. Na druhou
to může být zapeklité a velice nepříjemné.
Kdyby totiž prorokování bylo hádání
budoucnosti, tak trefil-netrefil, ale žádná
křeč. Ono to ale znamená říkat pravdu,
hodnotit, reflektovat (=uvažovat, zajímat
se). Tohle může být pořádně nepříjemné.
Vzlášť když se mluví přímo z očí do očí. Má
to ale i svou pozitivní stránku. Když nepříjemná
pravda zazní, je šance, že se něco
změní. Zatuchlé vody se pohnou. V našem
případě Elí pokorně přijal slova soudu. Veřejně
uznal svou vinu na chování svých synů.
Možná řeknete: Jenom, to se nepřetrhl. Ale
uznat svou chybu, hlavně tu velkou, celoživotní,
je strašně těžké. Jindy se může najít
cesta z problému ven, protože ho někdo
odvážil vyslovit. Mluvení s Bohem a dar
proroctví je důležitý. V zapeklitých situacích
i v klidně plynoucím čase našich dní.
Modlitba: Pane, prosím tě o otevřené oči
pro tvé vzkazy. Prosím tě o nastražené uši
pro Tvá slova. Nejen pro sebe. I pro mé
kamarády, sourozence, rodiče, a vůbec
všechny lidi, kteří potřebují Tvé upozornění,
když se něco děje špatně. Dej nám
všem taky sílu nemlčet. Amen!
Medková, Marie
 
Pravý Křesťan
Počet osob:
Skupina mládeže
Cíl:
Budeme mluvit o tom, jak se chová „pravý
křesťan“.
Pomůcky:
kartičky s charakteristikami „pravého křesťana“
Postup:
Připomeňte si legendu o Kejklíři Phampalonovi.
Kartičky s charakteristikami rozložte
po obvodu stolu. Přečtěte je. Potom ať
se každý postaví ke kartičce, která podle
něho představuje „pravého křesťana“.
Vytvoří se skupinky osob, které si vybraly
stejnou charakteristiku. Ať v každé skupince
mluví krátce o této představě ( 5min ),
potom spolu projděte všechny charakteristiky
– každý ať představí charakteristiku,
kterou si vybral.
Mluvte spolu o tom, proč jste vybrali danou
charakteristiku a zda si myslíte, že jste
(v ohledu na tuto charakteristiku „pravým
křesťanem)
Zopakování příběhu:
Legenda o kejklíři Phamphalonovi ukazuje
dva extrémní postoje. Hermius se stáhne
ze světa, aby mohl sloužit Bohu, na druhé
straně Phamphalon se neliší vnějšně
od „dětí tohoto světa“, slouží ale lidem
svým životem.
Kartička „pravý křesťan“:
Správný křesťan…
- chodí každou neděli do kostela
- nemluví sprostě
- vypadá šťastně
- vypadá vážně
- mluví o Bohu
- neodlišuje se od druhých
- je připraven pomoci
- ztěžuje si život
- vyzařuje vnitřní důvěru
- věří v Boha
- věří lidem
- je jako klauni
- troskotá na realitě
- často si čte v bibli
- často se modlí
- obětuje se pro druhé
- často neví, co chce
- je skromný
- dělají dojem svobody
- miluje radosti života
- miluje své bližní
- má velké štěstí, že může věřit
Junová, Miriam
 
Biblický odkaz: 
1 Samuelova 3
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam
Rok vzniku: 
2007