Kristus VIII. (Smlouva a smíření)

Autor

Daniel Matějka

Program z příručky Na lovu perly

 

 

 

A) Smlouva

Oběti se nekonaly pouze za hřích, ale také u příležitosti uzavírání smluv. Kristova smrt proto bývá chápána také jako základ nové smlouvy.

Úkol:

Zkuste vzpomenout, jakou roli hraje „smlouva“ ve Starém zákoně. Kdo všechno uzavřel smlouvu? Byla to smlouva rovnocenných partnerů? Došlo také někdy k porušení a obnovení smlouvy?

Jak jsou smlouvy vnímány dnes? Co je obvyklým důsledkem, když jedna strana smlouvu poruší?

Vodítka k diskusi:

Smlouvu Hospodin uzavřel s Noemem, s Abrahamem, s celým Izraelem skrze Mojžíše. S Izraelem uzavřel dokonce smlouvy dvě. Druhou poté, co první byla porušena (Ex 32 – 34).

U příležitosti uzavírání smlouvy mezi Hospodinem a Izraelem (či ještě dříve praotci) se obětovala zvířata a vylévala krev. V jednom případě byl dokonce tou krví kropen lid. (Ex 24)

V Kristu Bůh uzavírá novou smlouvu a je k tomu potřeba nové vylití krve. (Žd 9)

Kalich, který je podáván při poslední večeři, znamená novou smlouvu, která je zpečetěná Kristovou krví. (1 K 11, 25; Lk 22, 20)

B) Smíření

Další metaforou pro význam Kristovy smrti je „smíření“. Může souviset s kultickou oblastí, ale nemusí. Dva znepřátelené národy jsou smiřovány, hněv druhého je smiřován. Jsme spíš v oblasti diplomacie, podobně jako u tématu smlouvy.

Úkol:

Veďte úvahu i nad slovem „smíření“. A sice nejprve úplně obyčejně mezilidsky: Jak se stane, že se dvě strany znesváří? Jaké jsou prostředky smíření v mezilidských vztazích? Lze toto přenést do vztahu mezi Bohem a lidmi? Může třetí strana nějak přispět ke smíření jiných dvou?

Vodítka k diskusi:

2 K 5,19-20 je zásadní výpovědí o smíření v Kristu. Je však potřeba ho číst poctivě. Kdo je smiřován? Kdo byl rozhněván? Ne Bůh, ale svět! Vy, lidé, se dejte smířit v Kristu! Tady je potřeba upozornit na ne zcela biblické pojetí, že Kristova oběť usmiřuje rozhněvaného Boha. Toto pojetí pochází od středověkého myslitele Anselma z Cantebury a vychází spíše z římského pojetí spravedlnosti (zločin či urážku je potřeba potrestat) než z biblického (škodu je potřeba napravit - výrazné např. v tzv. „Knize smlouvy“: Ex 20, 22 - 23, 33). 

Z Kristovy smrti vychází smíření lidí mezi sebou. (Ef 2, 14)

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku