Dobré šafaření schopnostmi, jměním, službou... Štít víry, stůj pevně... Bůh je jako... Napiš to...

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2008
Dobré šafaření schopnostmi, jmením, službou
  
Mt. 25, 14—30; I. Pt. 4, 10.
Úvod pro vůdce: Každého dne takřka setkáváme se nebo čteme v novinách o případech nepoctivosti, kde někdo, požívající plné důvěry mnoha lidí této zneužil ku prospěchářství vlastnímu.
Přemýšlejíce o tom, vidíme, že i my jsme ověření držitelé správy mnoha věcí. Nebývají to vždy jen peníze, ale daleko cennější statky nad jmění spravovati musíme: Jsou to naše vztahy k příbuzným, přátelům, druhům, učitelům, zaměstnavatelům, národu i vlasti. Pán nás učí rozeznávati cenu pokladů těchto nám svěřených, a dává nám chápat, že ač mnozí jich nevidí, my jich nesmíme pomíjet v nepovšimnuti!
Proč by kdo z nás chtěl okrádati svého Boha? Vždyť jsme Mu všichni tolik dlužní a nikdy nebudeme moci plně zaplatiti; ale alespoň se snažme nedělati svůj dluh větším, naopak spíše při každé příležitosti usilujme od oddělání dluhu, splácejíce věrně každou částkou svého života.

Pokyny pro proslovy členů:
1. Má-li šafář dělníky ve své správě, musí se též umět postarat nejen o jejich práci, ale i jejich prostředky k živobytí. Musí jim opatřit vše, jak dalece mu to svěřeno bylo. Pán Ježíš podal chleby a rybičky svým učedlníkům, ne aby se sami najedli, ale aby podávali druhým, až by nasyceno bylo 5.000 přítomných. Na učedlnících záleželo vyplnění Ježíšova přání v zázračném nasycení zástupu. Také sv. Pavel věděl, že je zásoben pravdou, která stačí uspokojiti vyhladovělý lid, toužící po pravdě. Buďme tedy správci jako tito, kteří nemohli jinak, než rozděliti s druhými vše, co sami měli.
2. Máme přikázáno milovati druhé a lásku nejlépe vyjadřujeme ochotným dáváním. Bůh sám dokázal nám Svou velkou lásku, že nám dal Syna svého. Jak by nám bylo dnes bez tohoto velikého daru Božího? A v neskonalé Boží moudrosti a milosti je nám všem i těm nejchudším dána možnost sdíleti se aspoň něčím s druhými a tak i v tom přibližovati se Bohu.
3. Když byl Pán Ježíš tázán: „Sluší-li daň dávati císaři?" odpověděl jim: „Dejtež (odevzdejte) tedy co je císařovo císaři." Kde je nárok na splacení požadavku, tam se podivně vyjímá mluvení o dávání. Platiti dluh je něco jiného než dávat dar.
4. Jistě je správné vyložení slůvka hřivny (peněz) i ve smyslu vyšším — co duševní schopnosti, ale to neznamená, že by byl ten neb onen význam důležitějším druhého. Obé jest nám svěřeno ku správě — ne k dosažení cílů našich jenom, ale ku sdílení s druhými.
5. Když přemýšlíme, co je snazším dáti dříve — své vlastnictví či sama sebe, vzpomeňme a povzbuďme se od Macedonských, kteří nejprve odevzdali sami sebe Pánu. Kdo se cele odevzdá Pánu, má jistě pochopení pro pravé, upřímné sdílení, dávání a dovede svobodně užíti všeho Bohem mu svěřeného nejen ku prospěchu svému, ale i druhých kolem a k slávě.
6. Málokdo by dovedl určiti cenu lidského zraku nebo některého údu. A přece, když se odhaduje odškodné pro některou společnost, vystaví se cena. Těžko by se dala odhadnouti rodičům cena dítěte nebo národu cena dobrého občana, ale lidé se o to pokouší, usilujíce zvěděli cenu života v podnicích. My jsme členové božího podniku a jaký je odhad na nás, když uvážíme tu nesmírnou cenu, kterou položil Bůh sám za nás? Zda-li i my můžeme něco poskytnouti svému Pánu v odvetu za Jeho lásku?
7. Služebník s jednou hřivnou si asi zakládal na své poctivosti. On ve hřivně viděl vlastnictví svého pána, neukradl ji, a ještě schoval tak dobře, aby ji ani jiný ukrásti nemohl. Ale zatím právem vyžadoval pán více, — poctivým přičiněním mohl služebník její cenu zvýšiti. Že nevzrostla, mluvila sama o odsouzení toho, komu byla svěřena byla. A totéž pravidlo se týká všech Božích darů vůbec. On mínil, aby v nás vzrůstaly. Jen tak bývá oslaven Bůh u nás, čím více Jeho dary i schopnosti v nás zušlechťujeme a rozmnožujeme.

Otázky k zodpovědění z Bible.
1. Jak mohu odevzdali sám sebe Pánu: Řím. 12, l -2.
2. Jak se mohu cele posvětit: Filip. 3, 7—11.
3. Jak věřící dovedli vzdáli se všeho pro Ježíše: Sk. 4, 37—37.
4. Jak vznešený příklad štědrosti dali Macedonští: II Kor. 8, 1—9.
5. Jaké pravidlo služby dal Pán Ježíš: Mk. 10, 42—45.
6. Jak veliký rozsah služby : Sk. 20, 18-24.

Otázky k rozhovoru.
1. Kterých tělesných schopností jsme pouhými šafáři a komu jsme za ně odpovědni?
2. Kterých duševních darů jsme šafáři a komu odpovědni?
3. Jmenujte některé dary společenské a jak jimi těžiti může a má mladý člověk ve prospěch Božího království?
4. Jmenujte některé význačné vlastnosti dobrého šafáře nebo správce.
5. Jak má mladý křesťan šafařit se svým zdravím — proč?
6. Které vážné pohnutky a ohledy mají rozhodovat u mladého křesťana při volbě povolání?
7. Jsme skutečnými majiteli — či pouze šafáři peněz, které jsme zdědili nebo vydělali? Jsme jimi někomu povinni — či můžeme jich bezohledně užívati jen k svému požitku?
8. Židé odváděli desátky ze svého majetku a svých příjmů na věci svého náboženství. Máme tutéž povinnost my co křesťané — či spíše větší — Proč?
9. Jaká jest odměna dobrého šafaření s poklady, které nám Bohem svěřeny byly?
10.Jak by jinak vypadal život kolem nás, kdyby se každý snažil býti dobrým šafářem darů a pokladů jemu svěřených? Jak by to vypadalo v církvi? V rodině? V obci? Ve státě? A ve světě?

Otištěno z Bratrstva 1924
 
Štít víry
Téma
Co znamená být křesťanem
Biblický text
Efezským 6,10-17; 1. Timoteovi 6,12
Popis
Rozdejte všem papír s obrázkem štítu (nebo lidi
požádejte, aby si nějaký nakreslili). Vysvětlete,
že štít nebyl jen ozdoba nebo součást zbroje,
ale také důležitý komunikační prostředek.
Říkal něco o svém majiteli. Dejte účastníkům
5-10 minut, aby do každého ze čtyř polí nakreslili
jednu věc, která symbolicky vyjádří, co pro
ně znamená víra. Pak je požádejte, aby štíty
pověsili na zeď. Následuje chvilka prohlížení,
potom každý vysvětlí, co a proč namaloval.
Obrázky můžete na zdi nechat celý den.
Variace
Stejnou metodu můžete použít k přemýšlení
o mnoha věcech: modlitba, pokoj, Ježíš,
sbor, atd.
Pomůcky
Papír (A4) se štítem a tužka (fixy jsou lépe
vidět) pro každého, lepící páska nebo špendlíky
k připevnění obrázků na zeď.
 
Stůj pevně
Téma
Víra, být pevný ve víře
Biblický text
1. Korintským 16,13
Popis
Rozdělte účastníky do trojic. Dva krajní stojí
proti sobě, cca 120 cm od sebe, třetí stojí
uprostřed, rovně jako sloup, ruce zkřížené
na hrudi, nohy u sebe, na místě. Oba krajní
také stojí s nohama u sebe (důležité je,
aby v této pozici začali), prostředním pohupují
z jedné strany na druhou (jemně!). Pak
postupně trochu zvětšují rozestup. Po chvíli
se vystřídají, aby si každý vyzkoušel, jaké
je to být ve středu. Buďte opatrní, prostřední
se musí cítit příjemně a bezpečně. Požádejte
o zpětnou vazbu: Co bylo důležité pro člověka
uprostřed?
Co bylo důležité pro lidi na krajích?
Zvěst
Člověk uprostřed se cítí bezpečně, pokud má
důvěru, že nespadne, že ti na kraji budou dost
silní a stabilní, aby ho udrželi. Když se vzdálenost
zvětšila, lidé na kraji se rozkročili –
aby byli stabilnější.
Abychom mohli pomáhat lidem kolem sebe,
musíme být sami silní a stabilní ve své víře.
Jen tak jsme schopni to dělat, aniž ohrožujeme
druhé i sama sebe. – Můžeme pokračovat
diskusí o tom, jak posílit svoji víru.
Pomůcky
Účastníci sami.
 
Bůh je jako...
Téma
Jak vidím Boha
Popis
Požádejte účastníky, aby našli (vevnitř v místnosti
nebo venku) a přinesli něco, co je pro ně
obrazem/symbolem toho, kdo je Bůh. Dejte
jim 5-10 minut. Motivujte je, aby byli co nejoriginálnější
a nejkreativnější. Až je svoláte,
požádejte je, aby ukázali své věci a vysvětlili,
proč si je vybrali. Položte věci na stůl a nechte
je na něm celý den, aby vám připomínaly, kdo
pro vás Bůh je a co pro vás znamená.
Pomůcky
Cokoli, co lidé najdou.
Příklady
Míč: Bůh je pro mne jako míč. Pořád pokračuje.
Vzduch: Přinesl jsem trochu vzduchu. Není
vidět, ale je tu a potřebujeme ho k životu.
Kdyby tu nebyl, zemřeme.
Toaletní papír: Pro mne je Bůh jako toaletní
papír, který nikdy nedojde. Je ho dost na
očištění všech mých vin.
Bible v cizí řeči: Je to něco, o čem vím, že je
to krásné a důležité pro můj život. Jenom se
potřebuji naučit tomu rozumět.
 
Napiš to
Téma
Láska a nenávist
Biblický text
1. Janova 4,7-21
Popis
Připravte dlouhý papír (přibližně 1 x 3 m).
Uprostřed levé poloviny je napsáno slovo
„nenávist“, uprostřed pravé poloviny slovo
„láska“. Kolem papíru položte dostatek fixů.
Požádejte účastníky, aby napsali jakýkoli
komentář nebo poznámku k oběma slovům.
Mohou komentovat slova sama nebo poznámky
druhých. Dejte jim 10-15 minut, ale pokračujte
déle, pokud má psaní stále svou dynamiku.
Pak psaní přerušte a požádejte lidi,
aby celý papír obešli a přečetli si všechny
komentáře a poznámky. Pak je usaďte a přečtěte
biblický text, event. řekněte několik
dalších slov.
Variace
Můžete použít jiné téma a v ybrat si jiná
slova. Lepší je použít dvě protikladná slova,
ale je také možné použít jenom jedno
slovo.
Pomůcky
Dlouhý papír, dostatek fixů.
 
Biblický odkaz: 
Matouš 25,14–30
Biblický odkaz: 
1 Petrova 4,10
Biblický odkaz: 
1 Janova 4,7–21
Přiložený soubor: 
Rok vzniku: 
2008