Bolest, osobnost

Autor

Medková, Marie
Junová, Miriam

Typ programu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2007

Bolest

pomůcky:
pracovní listy (list obsahuje text žalmu, instrukce
a otázky s místem na poznámky),
tužky, klidná hudba, tlumené světlo
obsah:
zkušenosti bolesti, deprese v biblických
textech, víra bojuje s bolestí, naděje a odvaha
postup:
Program tvoří tři části: samostatné přemýšlení
nad textem, rozhovor a modlitba.
1) Pro přemýšlení nad textem je třeba vytvořit
příjemné prostředí, např. pomocí
klidné hudby, svíček a připravit pro každého
účastníka předtištěný pracovní list
se zadáním. Účastníci sedí, poslouchají
hudbu, přemýšlí a dělají si poznámky do
pracovního listu.
2) Jako druhá část následuje rozhovor nad
otázkami, které k nám promluvily zkušenostmi
bolesti a jejich překonání. Východisko
rozhovoru poskytne přemýšlení nad
otázkami i samotné otázky. Diskusi směřujte
k otázkám: jak do takové situace promlouvá
žalm, jakou cestu ukazuje žalmistovo
vyznání, jak víra odpovídá na bolest. Ve
výstupu diskuse by mělo zaznít, že víra nachází
odvahu bojovat s bolestí a drží si naději
na možnost změny k lepšímu.
3) Modlitbou na uzavření programu je
Žalm 6, který mohli účastníci právě vnitřně
uchopit.
Otázky k textu:
Kdy člověka může bolet celé tělo?
Kdy se člověk může cítit děsivě mizerně?
Jaké nemoci může žalmista mít?
Co se mu mohlo přihodit?
Cítil(a) ses někdy jako žalmista?
Cítil(a)s někdy takovou bolest, že se ti
chtělo brečet?
Cítil(a)s někdy takovou bolest, že jsi bys
radši chtěl(a) umřít?
Jaký vliv má tělesná bolest na lidskou duši?
Souvisí bolest s pocitem upadnutí v nemilost,
zavržení?
Vyjadřují slova žalmu pocity, které máš,
když pociťuješ velkou bolest?
Jaká slova bys použil(a) ty?
Pomáhají slova v boji s bolestí?
Jak končí žalm?
Jak se žalmista cítí na konci?
Co mu pomáhá vyrovnat se s bolestí, nepřízní?
Doporučená literatura:
BALDERMANN, Ingo. Biblická didaktika.
Mlýn, 2004.

Medková, Marie

 

Profil osobnosti

Pomůcky: připravené šablony pro vyplnění
profilů
Počet osob: maximálně 10 osob (v případě
velkých mládeží se rozdělte na 2-
3 skupinky, pokud jste hodně sourodá
mládež, můžete hrát i ve větším počtu,
ale v y žaduje to silné vedení, aby se
všichni poslouchali)
Cíl hry: Tato hra je pokusem zprůhlednit
profil zúčastněných, uvědomit si jejich
silné stránky, vlastnosti, jejich působení
na druhé, a tak odstranit kus cizosti, který
je mezi lidmi. Cílem hry je ocenit sám
sebe v 16 oblastech a nechat se v nich
také ocenit druhými.
Popis hry: Rozdejte každému účastníkovi
šablony pro vyplnění „profilů“ (podle
počtu účastníků, vyplněný „profil“, ukázka
viz níže). Každý vyplňuje „profil“ každého
zúčastněného včetně sebe (v případě
skupinky o 10 lidech každý vyplní
10 profilů). Pro přehlednost nalevo píšeme
jméno „hodnoceného“ a napravo
„hodnotícího“ (tedy naše).
V každém „profilu“ je 16 oblastí (samostatný,
pohotový, roztržitý, spolehlivý,
technický, sportovní, smířlivý, kreativní,
empatický, extrovertní, zajímá se o víru,
zajímá se o druhé, smysl pro komunitu,
smysl pro humor, dobře se vyrovnává
s problémy), které u ostatních hodnotíme.
„Prof il“ v yplňujeme jako škálu,
minimální hodnota 0 (uprostřed kruhu),
maximální hodnota 10 (na kraji kruhu).
U každého účastníka tak označíme na
škále bodem, nakolik mu daná vlastnost
odpovídá (podle našeho osobního názoru).
Takto vyplníme všechny vlastnosti.
Pro přehlednost můžeme spojit hodnoty
jednotlivých kategorií hodnocení. Vznikne
„mapa“ – „hvězdice“ (viz ukázka
níže).
Vybere se osoba, která začne – všichni jí
řeknou, jak vyplnili její „profil“ a nakonec
ona ukáže, jak vidí sama sebe. Takto se
pokračuje dál. Všichni se vyjádří. V kruhu
se potom mohou říci reakce na to, jak
mě „vidí“ ten, v dalším „kole“ zase ten
druhý… Porovnávat s vlastní mapou. Co
mě překvapilo?
Přínos hry: Mohou se posouvat naše
vlastní hodnocení. To, co nám ostatní
říkají, není jen pravda o nás. Je to jen „jak
mě vidí“ ten druhý. To, jak mě vidí, říká
také něco o něm samotném!
Na co dát pozor: Mohla se objevit hořkost…
Musíme ji nyní nechat odplavat,
pustit… od-pustit.
Tip: Můžete si hru zahrát na začátku a na
konci pobytu. Změnilo se něco?

Junová, Miriam

 

 

Délka programu

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku

Biblický odkaz (kat)

Přiložený soubor