Úloha Velikonoční? Vítězství nesmtelného života. Co ukřižovat a co vzkřísit k novému životu

Autor

Keller, Filip

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2008

 

   Úloha Velikonoční? Vítěztví nesmrtelného života.
Vybráno z ročníku 1924, kdy v Bratrstvu vycházely přílohy pro práci s mládeží (Příloha biblických studií ve sdruženích Č.B.M.E.).

Mk 16 (srovnej: Mt 28, 1, Lk 24,1)

Úvod pro vůdce:
Úkolem studie jest:
1) Prostudovati fakt zmrtvýchvstání Páně a nového života, který se projevil v učedlnících po zmrtvýchvstání Pána Ježíše.
2) Uvědomiti si, jaký význam to má pro nás a jaké úkoly nám to ukládá?
Zmrtvýchvstání Páně jest základním faktem křesťanské víry. Bez něho křesťanství jest řekou bez řídla – ohromným účinkem bez příčiny, mohutné světové hnutí bez hybné síly.
Přes to, že nebylo očitých svědků zmrtvýchvstání – žádný historický fakt není lépe a mohutněji ověřen a dokázán, než tento. Mezi mnoha známými důvody uvádí se:
a) Prázdný hrob
b) Zjevování se Páně učedlníkům
c) Změna v jednání apoštolů
d) Vznik a vzrůst prvotní kř.církve
e) Vnitřní zážitek a zkušenost křesťanova
f) Dějiny křesťanské církve vůbec
Prostudujte docela nestranně všechny tyto důvody a hleďte vyvoditi z nich patřičné důsledky

Otázky z textu:
1) Jak zajistili se Farizeové a kněží žid. proti možnému podvodu a co to svědčí o jejich obavě před mohutným hnutím, jež Ježíš svým působením vyvolal? (Viz Mt 27, 62 - 66).
2) Porovnejte podání Markovo a Matoušovo (Mt 28,1 - 10, Mk 16,1 - 8). V čem se různí a v čem srovnávají – jak doplňují?
3) Viz Lk 24, 13 - 35, zvlášť verš 21. Jest-li tito dva dobře představují mínění ostatních učedníků, proč ztratili veškerou naději, když viděli, že Ježíš byl ukřižována pohřben?
4) V témž vypravování – jaké nové světlo (a nadšení) vzešlo jim, když si uvědomili, že Ježíš nebyl překonán, ale žije?
5) Všimněte si, že nebyli lehkověrnými - verš 14 (též Lk 24, 10 - 11; 24, Jan 20, 24, 25, 27.)
6) Jaké nové vyhlídky dalo zmrtvýchvstání Páně učedlníkům na práci a úspěch Království Božího? Byli by měli odvahu kázati Krista mrtvého, jako to činili? (Viz Sk 2, 22 - 33, 43 - 47; 3, 11 - 19; 4, 10 - 14.)

Otázky praktické:
1) Jak jest naše víra v nesmrtelnost sílena zmrtvýchvstáním Pána Ježíše? Viz, co o tom praví Pavel (I. Kor 15, 12 - 20 Ježíš. Jan 14, 19).
2) Jakou výhodu má křesťan (opravdový), stojí-li tváří v tvář smrti nebo želeti musí ztráty těch, které miloval a s žalem pochoval?
3) Jakou skutečnou a praktickou pomocí jest nám víra v živého a vítězícího Krista, když čelíme velikými životním problémům, nebo ujímám e se velikých úkolů pro mravní obrodu, k nimž cítíme, že se nám síly a schopnosti nedostává? (Viz Jan 14, 12, 18. Mt 28, 19, 20; Sk 7, 55 - 56.)
4) V jakém smyslu je Ježíš vůdcem svého hnutí dnes?
5) Jaký rozdíl mezi člověkem, který má Krista za velikého učitele a proroka a člověkem, jemuž Kristus je živou realitou – skutečným přítelem? Který je na tom lépe a proč?
6) Jaký vliv má víra v nesmrtelnost a vzkříšení na naši práci a podnikání a na náš morální život? Viz I Kor 15, 57-58.

 

Co ukřižovat a co vzkřísit k novém životu?

  
Popis: Aktivita dá skupině mládeže možnost zamyslet se v souvislosti s velikonoční dobou nad tím, co bychom chtěli přibít na pomyslný kříž a co naopak vzkřísit k životu.

Pomůcky: velký papír (balicí nebo flipchart, případně lze poslepovat i papíry menší), fixy (ideálně více kusů od dvou barev), pro podbarvení lze využít reprodukovanou hudbu

Postup:
1. Úvodní slovo (dle libosti upravte):
Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem. Co to ovšem znamená? To se nám docela těžko vyjadřuje. Mimoto, kdy jsou vlastně velikonoce? Když se řekne velikonoce, většina lidí si asi představí „velikonoční prodloužený víkend“. Když mám něco udělat „do velikonoc“, obvykle to znamená do středy večer (ve čtvrtek začínají prázdniny, ne?). „Po velikonocích“ jednoduše znamená od úterka po velikonočním pondělí dále. Ale víte, že velikonoční doba trvá až do Svatodušní neděle, tj. 50 dnů po velikonocích? Z křesťanského hlediska jsou tak s velikonocemi spojeny důležitá témata: ukřižování Ježíše, vzkříšení (zmrtvýchvstání), nanebevstoupení Páně, seslání Ducha svatého. Uf. Co je důležitější? Mám říkat vzkříšení nebo zmrtvýchvstání? Teď nebudeme hledat odpovědi na tyhle otázky.
Jsme ve velikonočním období, něco jsme prožili: bohoslužby na Velký pátek, na velikonoční neděli, možná i pondělí. Možná jste taky prožili čtení pašijí na Zelený čtvrtek, nebo připomínku Hodu Beránka. Co v nás tyto zážitky nechávají?

2. Píšeme, co ukřižovat?
(Na zem položte papír na kterém je nakreslen velký kříž s relativně tlustými trámy tak, aby bylo možné dovnitř kříže psát. Vedle připravte barevné fixy)
Jedno z velikonočních témat je ukřižování. Zkusme se nyní každý sám zamyslet nad tím, co všechno bychom chtěli „přibít“ na kříž.
- čeho bychom se chtěli zbavit
- co bychom chtěli překonat
- co nás štve (na nás, v našich setkáních, ve společnosti)
- …

Každý, kdo chce, ať napíše jednotlivé věci, vlastnosti, zážitky apod. dovnitř kříže. (Pro psaní nechte dostatečný čas, nechte se vzájemně zatím v tichosti inspirovat, ticho můžete podbarvit vhodnou muzikou. Následně nechte prostor pro rozhovor o napsaných věcech. Nenuťte k němu, není nezbytný.)

3. Píšeme, co vzkřísit. (Nyní nabídněte jinou barvu fixů)
Jiným velikonočním tématem je vzkříšení. Velké téma, ale řekněme teď „vzkříšení k novém životu“:
- co všechno bychom chtěli oživit
- co všechno bychom chtěli uvést v život
- na něco / někoho jsme neměli čas, nevěnovali jsme se tomu, teď chceme
- co chceme začít
- …

Každý, kdo chce, ať píše do prostoru kolem kříže... (Opět nechte vhodný čas pro zamyšlení a psaní. Následně nabídněte (nenuťte) prostor k rozhovoru.

4. Závěr programu záleží na atmosféře. Možná se rozvine rozhovor, možná zůstane u napsaných věcí. Nevadí. Jde o vzájemnou inspiraci. Zakončit můžete např. písní 135 (Posila na cestu) nebo 261 (Pomoz mi, můj Pane) ze zpěvníku svítá.

Téma

Délka programu

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku

Biblický odkaz (kat)

Přiložený soubor