Otázky a odpovědi (Jk1,1-4), Vděčnost

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2008
   Jk1,1-4
Metoda použitá při přípravě tohoto biblického programu je dobře použitelná pro studium mnohých biblických textů, především novozákonních. Lze ji použít i při cyklu biblických programů na delší souvislé biblické texty.

Vyžaduje: 1. Skupinu mládeže schopnou alespoň základního soustředění nad biblickým textem. Může být malá nebo větší, v případě skupiny větší se otázky diskutují nejprve v menších skupinkách.
2. Alespoň jeden kvalitní (třebas stručný) komentář k dané biblické knize. V našem případě byl použit útlý, ale hutný a kvalitní komentář Jiřího Mrázka.
3. Vedoucího, který text i komentář nejprve dopředu pozorně přečte a promyslí, následně připraví otázky k němu, které nakopíruje pro diskusní skupinky.

Průběh:
I. Vedoucí stručně uvede téma, např. zajímavou ilustrací nebo postřehem souvisejícím s textem.
II. Malým skupinkám rozdá biblické texty i s otázkami, přibližně v níže naznačeném formátu. Ti nad obojím následně diskutují.

1 Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře.
1. Kdo dopis píše, komu a co jim sděluje nejdříve?
2. Koho Jakub označuje, když hovoří o „dvanácti pokoleních v diaspoře“?
2 Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
3. Co je na této výzvě paradoxního, nezvyklého?
4. Co vám v tomto týdnu udělalo opravdovou radost?
5. Z jaké těžkosti či z jakého problému jste byli v poslední době nadšeni?
6. Co to jsou „rozličné zkoušky“?
3 Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
7. Jak překonané zkoušky posílí naši víru?
4 A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.
8. Jak se pozná, že jsme ve zkoušce obstáli?
¨
III. Vedoucí moderuje diskusi, ve diskutující odpovídají na položené otázky, případně navzájem polemizují nebo se doplňují. Použije při tom např. tyto dříve připravené poznámky:
K 1. otázce: Úvod napsán přesně podle tehdejších konvencí: Kdo – komu – pozdrav (srov. dnešní konvence). "Posílá pozdrav“ – doslova „Buďte zdrávi“, doslova „radujte se“, což je úplně nejpředpisovější. Pisatel Jakub nepíše na úvod nic jiného, než že je křesťanský autor, nic víc nerozvádí (srov. rozdíl např. oproti apoštolu Pavlovi)
K 2. otázce: Odkaz na Jákobovy syny a na diasporu – rozptýlení. Křesťané, kteří nejsou „doma“. Jakýsi dopis z centra do jednotlivých sborů, od duchovního otce synům.
K 3. otázce: Paradoxní výpověď! "Mějte radost ze života. A hlavně se radujte, když to za moc nestojí!" Atd...

Mazur, Roman
 
Vděčnost
  
(Žalm 145, 1-21)
Pokyny pro vůdce:
Každý člověk má mnoho příčin být vděčným. Zdraví, domov, rodiče, přátelé, učitelé, vzdělanost a spořádaný stat, v kterém žijeme, to vše jsou dary, kterými nás Bůh obdařil a za které máme být vděčni. Mnozí však stále se ohlížení okem závistivým po těch spolubližních, kterým se snad v hmotném ohledu vede lépe nežli nám – a tu tací lidé bývají nespokojení, Boží lásku nevidí, stávají se roztrpčenými, reptají a nevidí příčiny, proč a zač by měli být vděčnými.
Vděčnost svou můžeme projevovat zpěvy, úsměvy, dary – ale Bůh též chce, abychom projev ili vděčnost svou i slovy. Když dostaneme od někoho nějaký dárek, neděkujeme pouze úsměvem, ale projevujeme radost svou nad obdrženým darem opravdovými, upřímnými slovy. To je právě, co dnes potřebujeme obzvláště: pěstovat ve svých sdruženích a křesťanských snahách: Vydat na svých nedělních schůzkách veřejně svědectví o lásce Boží k nám – a vzdát Mu díky a čest za všecky dobrodiní, která denně z ruky Jeho přijímáme.

Ilustrace:
Přines do Sdružení zrcadlo: Vysvětli, že vděčný člověk se podobá zrcadlu, které každý záblesk světla ihned odráží do všech koutů světnice. Upotřeb zrcadlo a při své řeči vrhej světla na všecky strany. Právě tak vděčný člověk nenechává si Boží požehnání a dary sám pro sebe – ale vypravuje o Boží lásce, kterou Bůh ho zahrnuje den jak den a šíří známost Ježíše Krista tam, kde dosud panuje lhostejnost, hřích a netečnost k Božím věcem.
Vysvětli nyní, co by se stalo, kdyby zrcadlo bylo zaprášené anebo umazané (Pomaž zrcadlo křídou, rozpuštěnou v troše vody). Ukaž, že pak zrcadlo neodráží více a stává se bezcenným. Právě tak člověk, když se oddává závisti, sobeckosti a nenávisti, není schopen lidi milovat, jim sloužit a tak šířit znát o Boží lásce k lidstvu. Přestává být tak světlem, ale stává se spíše kamenem úrazu mnohým.

Otázky k rozhovoru:
1) Jmenuj některá obvyklá Boží požehnání a dary, na která lehce zapomínáme.
2) Co bys řekl člověku, která má za to, že Bůh je nám povinen prokazovati všecka dobrodiní, starati se o nás a obdařiti nás denně svým požehnáním?
3) Proč máme svou vděčnost vůči Bohu projevovat též slovy?
4) Můžeme i jiným způsobem nežli slovy projevit svou vděčnost vůči Bohu?
5) Kterak můžeme zvýšit vděčnost svou Bohu?
6) Kterak můžeme zvýšit vděčnost svou Bohu?
7) Jaké zlo může nám přinést nespokojenost?
Kterak můžeme skrze svá sdružení projevovat svou vděčnost vůči lidem i Bohu?
8) Uveď a vysvětli některý verš ze Žalmů, který mluví o chvále a vděčnosti k Bohu.
9) Znáš někoho, kdo vždy byl hotov chválit Boha celým svým životem? Čemu jsi se od něho naučil?
10) Proč máme stále velebit Pána Boha?
11) Můžeme svou vděčnost k Bohu projevovat i ve svých modlitbách? Jak?
12) Byl by všeobecný Den Díkůvzdání u nás žádoucí? Jest-li že u nás dosavade oslavován není, neměl by se mezi mládeží k tomu pracovat, aby tento krásný americký zvyk i u nás byl zaveden?

J. V.
 
 
 
Biblický odkaz: 
List Jakubův 1,1–4
Biblický odkaz: 
Žalmy 145,1–21
Přiložený soubor: 
Autor: 
Mazur, Roman
Autor: 
J.V.
Rok vzniku: 
2008