Náboženství a život... O hřivnách

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2008
 
Náboženství a život
MT 5, 13 - 16, 42-48
MT 7, 21- 23
Úvodní proslov vůdce:
Náboženstvím nazývali lidé vždy poměr
člověka k Bohu. To předpokládá správné
chápání Boha. Má-li člověk nízký, smyslný,
nebo vůbec nepravý pojem o Bohu – pak
přirozeně má i nedokonalé, klamné a falešné
náboženství a – jelikož náboženství jest
i předpokladem charakteru a štěstí člověka,
bude omezeným, nevyvinutým, jednostranným.
I jeho život a přirozeně i jeho štěstí
bude tím zakalené a ničené. Příklad: Pohané,
Buddhisté atd. Jest však možné i to, že
člověk si dovede představiti Boha a být orthodoxním
v přijímání věroučných článků
o Bohu. Ale nedovede-li tuto víru uplatniti
ve svém životě, - pak žije vlastně také bez
náboženství a jest to ve skutečnosti nejhorší
druh atheismu.
Vidíme na příklad patrný rozdíl mezi náboženstvím
kněží a proroků starozákonních.
Kněží, protože chápali Boha jinak, kladli
důraz na desátky, oběti – t.j. formy ceremonie,
- které jim byly obsahem náboženského
života. Nedovedli spojovati náboženství
s mravností života. Proroci však viděli
ve formách a ceremoniích náboženských
něco povrchního – a zdůrazňovali hlavně
to, aby život byl mravný – spravedlivý, čistý
a bohumilý.
Desatero Božích přikázání je dokonalým
mravním zákonem. Ale pouhé to bylo pouze
přikázání – neboť zákon nemůže učiniti
člověka dobrým, šlechetným a vznešeným,
- poněvadž zákon přirozeně musí být
negativní. Může pouze zakazovati: „Nepokradeš!“,
„Nepomluvíš!“, „Nepožádáš!“,
„Nebudeš míti!“, „Neučiníš sobě!“ – To je
vše negativní, a nedostačuje k dokonalosti.
Pán Ježíš praví mladému muži, který vyznává,
že vše to, co psáno jest v zákoně, zachovával
od své mladosti. „Chceš-li dokonalým
býti“? (viz Mt 19, 20), a tím ukazuje na vyšší
mravní zákon, na vyšší náboženství. Mojžíš
chápe Boha jako Krále – Vladaře – Soudce
– proto zákon! JežíŠ chápe Boha jako
Otce – a proto dává zákon vyšší, zákon lásky.
„Jeden jest otec Váš!“ – „Vy pak všichni
bratří jste!“ (Mt 23, 8 – 9). Z toho pak nutnost
mravní dokonalosti (viz Mt 5, 48). Dle
Ježíše jest náboženství nejen důvěra, úcta
a poslušnost Boha, ale zvláště láska Boží
v srdci člověka, z níž prýští se pak láska
k člověku. Proto zná Ježíš jen dvě přikázání
(Mt 22, 37 -39). Tato určují poměr člověka
k Bohu i bližnímu, tedy náboženství,
jak jej chápal a jak mu učil a jak dle něho žil
Ježíš. Toto přikázání jest vyjádřeno positivně.
„Milovati budeš!“ (viz dále Jan 15, 12).
„Dávejte a bude Vám dáno!“ „Potom poznají
lidé, že jste moji učedníci, budete-li míti
lásku jedni k druhým! Atd. Láska pak není
prázdnou sentimentálností, láska jest vždy
a všude účinná. Láska matčina vůči dítku
projevuje se nejen v něžnosti a laskavosti,
ale také službou a sebeobětováním. Proto
praví apoštol: „Konec pak přikázání jestliť
láska ze srdce čistého, svědomí dobrého
a z víry neošemetné.“Dle toho pojmu náboženství
naše členství ve sdružení pro nás
výchovou náboženskou. Naše odbory pracovní
mají pojit naše náboženství s potřebami
denního života, - církev jest nábožen-
Náboženství a život
Mt 5, 13 – 16, 42 – 48; 7, 21 – 23 Bratrstvo, 1924
Instantní programy
49
Instantní programy
Instantní programy
50
ství organisované pro sebe – vzděláváním
se a prací křesťanskou.
Otázky k rozdání pro proslovy a rozhovory
členů
Jak se bude dle učení Ježišova nutně projevovat
pravé náboženství v charakteru člověka
(Mt 13 – 16).
1. V smířlivosti (Mt 5, 23 -24)
2. V jakém poměru k nepřátelům?
(Mt 5, 43 – 44)
3. Jaká bude jeho dobročinnost?
(Mt 6, 1 – 4)
4. Jaká bude jeho modlitba? (Mt 6, 5 -6)
5. Jaký bude jeho poměr k majetku?
(Mt 6, 19 -20)
6. Jak bude čeliti starostem?
(Mt 6, 25 – 26, 31)
7. Jak se má projeviti náboženství v našem
krtisování? (Mt 7, 1 -4)
8. Jaký vliv má náboženství na poctivost, pravdomluvnost
a zásadnost v životě člověka?
9. Jak definuje náboženství apoštol Páně
Jakub? (1, 27)
10. Jak Ježíš v podobenství o milosrdném
Samaritánu?
Dle učení Kristova náboženství musí očistiti
a povznésti život a přivoditi jisté změny.
Udejte příklady z Písma, historie, nebo
z dnešního života!
1. Kde se tak stalo? (Zacheus, Petr, Matouš,
atd.)
2. Co má přinésti a přináší náboženství do
života rodinného?
3. Jak se má náboženství projeviti v životě
školním? Jak se má projeviti náboženství
v životě studenta ve škole, jak se strany
profesorů mají se uplatňovati náboženské
ideály Kristovy?
4. Jak by změnilo pravé náboženství ducha
našeho sousedství?
5. V jakém ohledu by zavládl jiný život
v naší obci, kdyby tam bylo pravého náboženství?
6. Jaký význam má, nebo mělo by mít pravé
náboženství v obchodě?
7. Jaký vliv mělo by pravé náboženství mít
na poměr zaměstnavatele k zaměstnanému
a opačně?
8. Jak pomáhá nám náboženství překonati
pokušení? – Ukažte z příkladu Ježíšova
a dnešního života, neb z vlastní zkušenosti!
9. Jaké povinnosti ukládá nám náboženství
vůči dítkám? (Mt 10, 13 -16) Uveďte jiné
příklady z Písma neb ze života!
10. Ukažte, jak křesťanství povzneslo dítě
a ženu?
11. Proč není více křesťanství
– t. j. pravého náboženství v dnešním
životě u nás?
12. Co nejvíce brzdí šíření pravého náboženství
v současném životě?
13. Jak nejlépe můžeme šířiti pravé náboženstvía zásady Kristovy dnes?
 
inspirace Bratrstvem 1924
 
O hřivnách    

Úvodní otázka

Kdybyste od někoho dostali malou jabloň, co s ní uděláte?

A kdybyste dostali štěně plemene, které umí vodit nevidomé?

Píseň Svítá 45 Díky (+ může být rozhovor o tom, co všechno dostáváme, dnes, minulý týden

Na jaké téma by se měly dopsat sloky této písně?)

Modlitba (kde se tyto podněty mohou objevit)

Anketa

Před zkoušením se moc neučím, ono to nějak dopadne.
    

3 2 1 0 1 2 3
    

Před zkoušením se raději učím o hodinu déle, abych se cítil/a jistější.

Peníze utrácím docela rychle
    

3 2 1 0 1 2 3
    

Pokud to jde, snažím se peníze uspořit

O prázdninách nejraději jedu někam na puťák se stanem kde často nevíme, kde budeme zítra spát
    

3 2 1 0 1 2 3
    

O prázdninách jedu nejraději na zájezd, kde je předem naplánovaný program, který si můžu přečíst v katalogu

Většinou si užívám to, co se právě děje.
    

3 2 1 0 1 2 3
    

Rád/a přemýšlím o tom, co bude.

Než bych studoval návod k obsluze, rovnou to zkusím

a snad ta no nějak příjdu.
    

3 2 1 0 1 2 3
    

Nejdřív je potřeba věc dobře promyslet, a pak se do ní pustit.

Rád/a se dám do řeči s někým, koho ještě neznám.
    

3 2 1 0 1 2 3
    

Obvykle čekám, než mě někdo osloví.

Když mám volné odpoledne,

tak rád/a někam vyrazím a

něco podniknu
    

3 2 1 0 1 2 3
    

Když mám volné odpoledne, nejraději jsem doma

Na levé i pravé straně jsou popsány protikladné způsoby jednání. Zakroužkuj na stupnici, která věta ti je bližší.

3 = Ano, přesně tak se chovám

2 = Ta věta se pro mne docela dobře hodí.

1 = Ta věta se ke mně občas hodí.

0 = Nemůžu se rozhodnout, protože obě dvě strany se pro tebe hodí stejně

Ve které části se pohybuješ?

Jaké je vlastně téma této ankety?

Přečtěte si následující text

Hluboko pod loukou plnou šťovíků žily jednou dvě žížaly a živily se kořínky ze šťovíků.

Jednoho dne řekla první žížala: "Ták, už mám dost života tady dole. Vyrazím na výlet, abych poznala svět." Sbalila si kufr a provrtala se nahoru. A když uviděla, jak svítí sluníčko a vítr věje přes šťovíkovou louku, bylo jí krásně u srdce, opustila ji stísněnost a plazila se radostně mezi stonky. Nedostala se však dál než na tři kroky a už jí objevil kos. A sežral ji.

Druhá žížala zůstala pod zemí ve své díře. Jedla každý den své šťovíkové kořínky a zůstala ještě dlouho naživu.

Která žížala je vám bližší?

(+ může být rozhovor na téma „Jistota nebo riziko?“ také nad výsledky ankety)

Píseň Svítá 207 Nejen Pátek nešťastnej je den

Čtení textu z bible Matouš 25,14-30

Doplňte následující věty (nejlépe každý sám a v tichu):

* Milé podobenství, nelíbí se mi na tobě, že …...........................................................................

* Milé podobenství, líbí se mi na tobě, že ……………………………………………………

* Jaký je rozdíl v hodnocení prvních dvou služebníků? ……………………………………..

* Jaký byl hlavní problém třetího služebníka?..............................................................................

* Co myslíte si máme (můžeme) představit v podobenství jako tu hřivnu či hřivny?..................

Diskutujte společně o jednotlivých otázkách.

(Může vám pomoci znovu si přečíst text a vrátit se k rozhovoru nad písničkou Díky - co všechno jsme dostali (život, zdraví, čas, nadání, vztahy, víru, evangelium, tradici)

Úvaha

Strach je špatný pomocník (viz Nejen pátek) v životě i v životě víry i v životě církve.

S tím, co jsme dostali či zdědili máme podnikat, ne schovávat, nemáme být skladníci a archiváři, ale podnikatelé. Nehrát na jistotu, ale být odvážní (viz test). Co to znamená konkrétně pro církev, pro sbor? A pro můj život?

A snad abychom to celé dění víry a podnikání s evangeliem uvedli do patřičných souvislostí. Výtěžek není naše zásluha, ať už jde o to, co vyroste a vykvete v našem životě, i v životě víry a v církvi. Tady se mi zdá přiměřenější formulace z Lukášovy verze příběhu. „Pane, tvoje hřivna vynesla…“ Ne my, ale jeho hřivna vynesla, ta síla je v životě, v evangeliu obsažena, jako v té jablůňce nebo štěněti. (viz úvodní otázka) Jen to nedat do skladu, na výstavu, do archivu, ale do světa.

A bonus navíc

Co kdyby se to podobenství trochu předělalo? Co byste tomu řekli?

Bude tomu tak, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Každému dal jednu hřivnu, hezky spravedlivě, všem stejně. Když odjel, dali se všichni se svými hřivnami do podnikání. První získal jednu navíc a měl dvě, druhý získal jednu ale hned ji zase ztratil a třetí podnikal špatně a neměl nakonec nic. Když zjistili, že se pán vrací, dal první úspěšný služebník jednu hřivnu tomu třetímu, a tak mohl každý odevzdat opět po jedné hřivně. Pán dostal své peníze zpátky a služebníci vytvořili hezké společenství, kde jeden druhému rád pomůže.

Balcar, David
 
Biblický odkaz: 
Matouš 5,13–16
Biblický odkaz: 
Matouš 5,42–48
Biblický odkaz: 
Matouš 7,21–23
Biblický odkaz: 
Matouš 25,14–30
Přiložený soubor: 
Autor: 
Balcar, David
Autor: 
Neuveden
Rok vzniku: 
2008