Který starozákoní karrakter se mi nejlépe líbí a proč... symfonický orchestr...

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2008
 
Který starozákoní karrakter se mi lejlépe líbí a proč
Může se číst z Ep. k Židům, 11. kap. část, která se nejlépe hodí.

Dlužno pamatovati, že mládež v tomto věku je idealistická, že přímo zbožňuje hrdinné karraktery, protože sama sní o velikých hrdinných činech. Proto studie šlechetných povah najde vždy zájem a ohlas.
Starý Zákon oplývá takovými karraktery. Noe, Abraham, Izák, Jakob, Josef, Mojžíš, Jozue, Samson, Samuel, David a někteří z králů Izrael, a proroků.
Ředitel schůze nechť ve schůzi předcházející určí několika členům vyhledat v Bibli člověka určitého karrakteru. Ještě lépe, vyhledlá-li různé biblické osoby, v Bibli sám, na papír označí i s udáním textu a ze zalepených do obálek dá členům vytáhnout. Ten potom ať sám studuje všecky události spojené s touto osobou a vylíčí krásné povahové rysy. Děvčata nechť týmž způsobem vyhledávají dobré vlastnosti žen Starého Zákona.
Při schůzi následující uvede vůdce ve svém proslovu, že cena Starého Zákona jeví se nám z velké části v tom, že se nám předvádí veliká řada skutečně šlechetných karrakteru, jejichž víra — oddanost, čistota, obětavost, zbožnost, zásadnost, rekovnost jsou předmětem obdivu ještě dnes a můžeme jich v mnohém bezpečně následovat.
Pak promluví o jednom takovém karrakteru velmi krátce sám a vyzve jednoho člena po druhém, aby promluvili o těch, jež si vybrali. Neprobéřou-li se všechny, nechtě si některé do schůze příští.

II. Thema druhé může být o mužích a ženách Nového Zákona a probíráno týmž třeba způsobem. Můžete-li způsob nebo methodu nějak změniti a uvésti vždy nějaký moment nejistoty a novoty — budou schůze tím zajímavější.

III. Citát ze Starého Zákona, který se mi nejlépe líbí a proč.
Předem určete, aby si každý sám citát takový vyhledal (to jej povede do Bible) a ve schůzi přečetl několik poznámek k němu učinil. Citáty nesmí býti dlouhé a mají obsahovati nějakou krásnou a povznášející myšlenku o Bohu, nebo nějaký projev úcty a uznání vůči Bohu. Přirozeně najdete jich nejvíce v Žalmech a Proroctvích.
Vůdce ve svém proslovu nechť ukáže na krásu Bible a jejich velikých myšlenek a některý takový citát sám přečte a o něm prosloví

IV. Každý člen nechť si sám slova tato vyhledá a z paměti ve schůzi přednese a vysvětlí, co zvláště je v nich zajímavého, význačného, nebo dojemného. Vůdce schůze ovšem zase uvede citát vlastní a pamatuje při tom, že on má svými úvodními slovy a modlitbou vytvořiti ovzduší, v němž by se mladým ostýchavým členům přirozeně a snadno mluvilo. Každá schůze začíná i končí modlitbou a zpívá se několik písní Když proberete dobře tato čtyři themata, budete hotovi pro další.

V.V.
 
Symfonický orchestr
  
V tomto biblickém programu se pracuje se známým veršem z Matoušova evangelia: "Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno." (Mt 6,33) Účastníci to však zpočátku neví.

I. Motivační hra.
Dva dobrovolníci se postupně stanou dirigenty, kteří si mají sjednat pořádek ve svém neuspořádáném symfonickém orchestru.
Jeden z nich odejde na chvíli za dveře. Druhý z nich obdrží na 12 lístečcích vypsány hlavní nástrojové skupiny symfonického orchestru. Má je rozesadit pro orchestr obvyklým způsobem na 12 židlí připravených před sebou. Je-li dostatek účastníků, 12 z nich dostane lísteček s jednou nástrojovou skupinou, který před sebou drží. Dirigent pak nerozmisťuje jen lístečky, ale mládežníky - "reprezentanty" nástrojových skupin.

Spravné rozestavení je zhruba toto: Před dirigentem jsou 3 půlobloukové řady po 4 židlích. První řada zleva: 1. housle / 2. housle / violy / viloloncella. Druhá řada zleva: flétny / klarinety / fagoty a hoboje / kontrabasy. Třetí řada zleva: klavír / velký buben / kotle / lesní rohy, trubky, pozouny a tuby.

Po rozmístění podle představ prvního dirigenta se zhodnotí jeho přesnost a zavolá se dobrovolník zatím vyčkávající za dveřmi. Vše se zopakuje. Následně je vyhodnocen (příp. drobností oceněn) přesnější dirigent.

II. Diskuse nad biblickým textem
Následně ilustruje vedoucí programu na složení symfonického orchestru bohatství našeho života. Život každého z nás je polyfonií zvuků. Co všechno má místo v pestrosti našeho života? (Možno psát na lístečky podobné těm "dirigentským".)

Podle schopností a kreativity (a obeznámení s vážnou hudbou) může být metafora mnohohlasého orchestru a mnohohlasého života řádně "vytěžena".

Klíčové je, aby byl zdůrazněn význam hodnot Božího království (např. víry, naděje a lásky) pro celek života věřícího. V bohatství našeho života to má být právě Boží království a jeho hodnoty, které mají udávat hlavní melodii.Je to první hlas, hlavní životní melodická linka, se kterou by měly ladit i ostatní (rodinný život, studium či zaměstnání, důležitá životní rozhodování...).

Na závěr by měla být zařazena modlitba - prosba, aby naše životy nebyly jen zmatenou kakafonií zvuků, ale pěknou skladbou, která bude dobře znít Pánu Bohu i lidem kolem nás...

Mazur, Roman
Biblický odkaz: 
Židům 11
Biblický odkaz: 
Matouš 6,33
Přiložený soubor: 
Autor: 
V., V.
Autor: 
Mazur, Roman
Rok vzniku: 
2008